Carregant...
 

Llei 9/2017, del 25 de maig, de mesures per lluitar contra el tràfic d’éssers humans i protegir-ne les víctimes


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 25 de maig del 2017 ha aprovat la següent:

llei 9/2017, del 25 de maig, de mesures per lluitar contra el tràfic d’éssers humans i protegir-ne les víctimes

Exposició de motius

D’ençà de l’1 de juliol del 2011, en què va entrar en vigor a Andorra el Conveni del Consell d’Europa sobre la lluita contra el tràfic d’éssers humans, obert a la signatura a Varsòvia el 16 de maig del 2005, s’han promogut i adoptat dos reformes legislatives per adequar la legislació penal andorrana als principis i les disposicions del Conveni esmentat. Així, un dels objectius de la Llei 40/2014, de l’11 de desembre, qualificada de modificació de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal va ser incriminar el tràfic d’éssers humans d’una manera més precisa, per adaptar la norma penal a les recomanacions del Grup de Lluita contra el Tràfic d’Éssers Humans (GRETA). Això ha implicat la reforma de l’article 252 del Codi penal, que ha passat a intitular-se “Tràfic d’immigrants clandestins”, i la creació dels articles 121 bis, sobre el tràfic d’éssers humans amb finalitat d’extracció d’òrgans; 134 bis, sobre el tràfic d’éssers humans amb finalitat d’esclavatge o servitud, i 157 bis, sobre el tràfic d’éssers humans amb finalitat d’explotació sexual.

D’altra banda, la Llei 10/2015, del 16 de juliol, qualificada de modificació de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi Penal ha modificat l’article 409 del Codi penal en el sentit d’incriminar com a blanqueig els fons provinents dels delictes específics del tràfic d’éssers humans previstos als articles 121 bis, 134 bis i 157 bis esmentats anteriorment.

En virtut d’aquestes dos modificacions normatives, s’ha tractat de manera satisfactòria la part penal de les darreres recomanacions fetes pel GRETA, en concret les propostes que conté la Recomanació CP(2014/14), adoptada el 5 de desembre del 2014 pel Comitè de les Parts del GRETA. Tanmateix, és necessari implementar dos vessants més d’aquestes recomanacions. D’una part, la vessant de la prevenció i la identificació de les víctimes del tràfic d’éssers humans, per evitar en la mesura que sigui possible que es porti a terme aquesta forma d’esclavatge modern; i, d’altra part, la vessant simultània o posterior als actes de tràfic d’éssers humans, i que consisteixen a protegir les víctimes. Aquestes dos vessants són les que es tracten i resolen mitjançant aquesta Llei, que es desglossa en quinze articles i cinc disposicions finals.

L’article 1 estableix el principi general segons el qual el Govern ha d’adoptar totes les mesures necessàries en relació amb la prevenció i la identificació de les víctimes del tràfic d’éssers humans, d’acord amb el Conveni del Consell d’Europa sobre la lluita contra el tràfic d’éssers humans. Els articles 2 a 7 modifiquen diverses disposicions de la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, per establir un període de reflexió i recuperació de les víctimes, de manera que puguin refer-se i decidir si volen cooperar amb les autoritats en la investigació del delicte corresponent. Així, es preveu que durant aquest període les víctimes no puguin ser objecte de cap mesura de policia administrativa, i que, posteriorment, sempre que concorrin determinades circumstàncies, puguin obtenir una autorització d’immigració de residència i treball renovable.

Els articles 8 a 12 tenen com a finalitat proporcionar a les persones a les quals s’ha atorgat un termini de reflexió i recuperació una sèrie de prestacions i ajuts perquè puguin recuperar-se des d’un punt de vista físic, psicològic i social. Aquests ajuts inclouen el retorn assistit al país d’origen o a un altre país que ofereixi seguretat i suport, sempre que la persona interessada ho sol·liciti, i tenen en tots els casos la consideració de prestació garantida. És per aquest motiu que els articles 10 a 12 modifiquen la Llei 6/2014, del 24 d’abril, de serveis socials i sociosanitaris.

Finalment, els articles 13 a 15 modifiquen la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social, amb la finalitat que les víctimes del tràfic d’éssers humans i els seus fills menors d’edat tinguin el dret a un reembossament del 100% de les tarifes de responsabilitat, i també per incloure aquestes víctimes dins la relació de règims especials de la seguretat social i regular de manera específica les obligacions d’afiliació i cotització.

La Llei es clou amb cinc disposicions finals que preveuen la necessitat d’establir un programa de detecció precoç de les víctimes del tràfic d’éssers humans; habiliten el Govern per al desplegament reglamentari corresponent; qualifiquen les disposicions de la Llei que modifiquen la Llei qualificada d’immigració; encomanen al Govern la publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra del text consolidat de les lleis que es reformen, i determinen la data de l’entrada en vigor de la norma legal.
Article 1. Mesures de prevenció i identificació

El Govern, a través del ministeri competent en matèria d’interior i del ministeri competent en matèria d’afers socials, ha d’adoptar les mesures necessàries per prevenir el tràfic d’éssers humans i per identificar-ne les víctimes, de conformitat amb els principis establerts al Conveni del Consell d’Europa sobre la lluita contra el tràfic d’éssers humans, del 16 de maig del 2005.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.