Carregant...
 


Decret


Exposició de motius

Vista la Llei del Govern, del 15 de desembre del 2000;

Vista la Llei 13/2016, del 28 de juliol, de caça;

Vist el Reglament d’aplicació de la Llei de caça, del 28 de setembre del 2016;

Atès que s’ha constatat que en alguns vedats temporals de caça les poblacions de muflons, pels seus hàbits alimentaris, causen danys importants a les activitats agrícoles i ramaderes;

Atès que la Llei 13/2016, del 28 de juliol, de caça, preveu en l’article 16.2 que per reglament es pot acordar la captura de determinades unitats quan, en aplicació dels plans de gestió dels vedats temporals i en coherència amb els plans de caça de cada espècie, aquests plans ho disposin;

Es proposa l’aprovació del Reglament de gestió i caça del mufló en vedat temporal, amb l’objectiu d’aplicar plans de caça de mufló mitjançant caça acompanyada en vedat temporal.

A proposta de la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, el Govern, en la sessió del dia 2 d’agost del 2017, decreta:
Article únic

S’aprova el Reglament de gestió i caça del mufló en vedat temporal, que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament de gestió i caça del mufló en vedat temporal

Capítol primer. Disposicions generals

Article 1. Vedat temporal

D’acord amb la Llei 13/2016, del 28 de juliol, de caça, en els vedats temporals de caça l’acció de caça està prohibida per un determinat període de temps, però, per reglament, es pot acordar la captura de determinades unitats quan, en aplicació dels plans de gestió dels vedats temporals de caça, i en coherència amb els plans de caça de cada espècie, aquests plans ho disposin.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.