Carregant...
 

Decret d’aprovació del Reglament d’aplicació de la Llei de caça

Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.Exposició de motius

Vista la Llei del Govern, del 15 de desembre del 2000;

Vista la Llei 13/2016, del 28 de juliol, de caça;

Vist el Decret d’aprovació del Reglament d’aplicació de la Llei de caça, del 30 de setembre del 2015;

Vist el Decret de modificació del Reglament pel qual es regula la gestió dels residus carnis, del 10 desembre del 2014;

Vist el Decret d’aprovació del Reglament regulador del carnet de caçador i del carnet de pescador, del 10 de febrer del 2016;

D’acord amb l’exposició de motius de la Llei 13/2016, del 28 de juliol, que especifica que l’activitat cinegètica, la seva gestió i les poblacions de les espècies caçables han evolucionat considerablement des de l’aprovació de la darrera Llei de caça, i els seus preceptes necessiten, també, adaptar-se a la nova realitat.

Aquest Reglament s’ha reestructurat en cinc capítols per ordenar els preceptes i fer-lo, en general, més entenedor.

El primer capítol inclou les disposicions generals, en què es determinen els documents que componen la llicència de caça i s’estableix la cobertura de la pòlissa d’assegurances de responsabilitat civil. S’hi estableixen, també, les mesures de seguretat en la modalitat de batuda, els preceptes per utilitzar gossos en la pràctica de la caça i per utilitzar reclams i aparells reproductors de sons.

En el capítol segon es defineixen les espècies caçables, les espècies regulables i les espècies sotmeses al Pla de caça; també es desenvolupen els preceptes per efectuar repoblacions cinegètiques.

El tercer capítol determina la regulació de les espècies regulables perilloses per a la salut o la seguretat públiques.

En el quart capítol s’estableixen tots els procediments per regular les espècies regulables que causen danys importants a les activitats agrícoles, forestals, als hàbitats, o a la fauna o la flora en general.

En el capítol cinquè es desenvolupen les consideracions i les condicions per transportar, importar i exportar les peces de caça o la seva carn.

A proposta de la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, el Govern, en la sessió del dia 28 de setembre del 2016, decreta:
Article únic

S’aprova el Reglament d’aplicació de la Llei de caça, que entrarà en vigor el mateix dia de la publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament d’aplicació de la Llei de caça

Capítol primer. Disposicions generals

Article 1. La llicència de caça

La llicència de caça és el document personal i intransferible la tinença i el port del qual són obligatoris per practicar la caça. La llicència de caça es compon del carnet de caçador i del comprovant del pagament de la llicència en curs.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.