Carregant...
 

Decret pel qual s’aprova el Reglament del règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial, i la modificació del Reglament de l’impost sobre societats i la del Reglament de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries


Exposició de motius

L’entrada en vigor de la Llei 17/2017, del 20 d’octubre, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial i de modificació de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats; de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques; de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari; de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, i de la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries, fa necessari regular el desenvolupament reglamentari quant a la gestió i aplicació pràctica de les diverses obligacions d’informació de les entitats o persones físiques que participin en les operacions acollides al règim fiscal previst a la Llei esmentada.

Així mateix, determinades modificacions introduïdes a la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats i la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries requereixen la modificació dels reglaments corresponents per tal que les seves disposicions siguin coherents amb les de la Llei.

A proposta del ministre de Finances, el Govern, en la sessió del 6 de desembre del 2017, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article 1
LesLleis.com

S’aprova el Reglament del règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial, que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
Article 2

Es modifica l’article 5 del Reglament de l’impost sobre societats, del 23 de setembre del 2015, que és aplicable en relació amb els períodes impositius iniciats a partir de l’1 de gener del 2017, i que queda redactat de la manera següent:

“Article 5. Entitats parcialment exemptes

1. Les entitats parcialment exemptes a què es refereix l’article 8, apartat 2, de la Llei de l’impost s’han de donar d’alta al Registre d’Empresaris i Professionals del Cens d’Obligats Tributaris de l’Administració tributària i portar la comptabilitat d’acord amb el Pla general de comptabilitat d’Andorra. En cas que aquestes entitats no resultin obligades a portar comptabilitat, han de portar un registre d’ingressos i despeses on han d’anotar mensualment les partides d’ingressos i despeses corresponents. Els ingressos i les despeses s’han de registrar seguint el principi de meritació que es preveu en la Llei de l’impost. Això implica que la imputació d’ingressos i despeses s’ha de fer en funció del corrent real de béns i serveis que els mateixos béns i serveis representin i amb independència del moment en què se’n produeix el cobrament i el pagament.

2. L’exempció afecta només les rendes derivades del compliment del seu objecte social o la seva finalitat específica, incloses les derivades dels elements transmesos i afectes al dit compliment. No obstant això, els obligats tributaris a què es refereix l’apartat 2 de l’article 8 de la Llei de l’impost estan totalment exempts de tributació per aquest impost quan els seus ingressos resultants d’activitats accessòries no emparades per l’exempció que preveu aquest precepte siguin inferiors a 10.000 euros anuals.

3. Sense prejudici que optin per tributar en aplicació del règim d’entitat parcialment exempta, aquestes entitats han de presentar la declaració de l’impost per les rendes exemptes i les no exemptes.

4. Per aplicar l’exempció parcial prevista en aquest article, l’entitat prèviament inscrita en qualitat d’entitat parcialment exempta al Registre d’Empresaris i Professionals del Cens d’Obligats Tributaris de l’Administració tributària ha de comunicar anyalment al Ministeri de Finances la seva opció pel règim referit, mitjançant la presentació de la declaració censal corresponent en el moment de presentar la declaració a què fa referència l’article 34.”
Article 3

Es modifica l’article 17 del Reglament de l’impost sobre societats, del 23 de setembre del 2015, que és aplicable en relació amb els períodes impositius iniciats a partir de l’1 de gener del 2017, i que queda redactat de la manera següent:

“Article 17. Eliminació de la doble imposició econòmica interna i internacional sobre participacions en beneficis d’altres entitats a través del mètode d’exempció

Els obligats tributaris han de presentar, conjuntament amb la seva declaració per l’impost de societats dels exercicis en els quals practiquin l’exempció prevista en l’article 20 de la Llei de l’impost, la informació següent en relació amb l’entitat directament participada:

- Identificació i percentatge de participació.
- Descripció de les activitats de la participada.
- Valor i data d’adquisició de les participacions, així com el valor teòric d’aquestes participacions en els fons propis d’altres entitats, referit tant a l’inici de l’exercici com al tancament de l’entitat que participa.
- Una prova que els dividends corresponen a rendes que han estat efectivament subjectes a un impost sobre la renda de característiques similars a l’impost sobre societats del Principat d’Andorra, a un tipus nominal equivalent, almenys, al 40% del tipus general de gravamen previst per l’article 41 de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats. Es consideren prova els comptes anyals de l’entitat participada, juntament amb la declaració i la liquidació que per l’impost sobre la renda de característiques similars a l’impost sobre societats del Principat d’Andorra s’hagi fet en el territori de la filial. Alternativament, pot aportar-se una prova que l’entitat participada que satisfà els dividends és resident en un país amb el qual el Principat d’Andorra ha subscrit un conveni per evitar la doble imposició que li és aplicable. Es considera prova un certificat de residència en el sentit del conveni per evitar la doble imposició emès per les autoritats competents del país on és resident l’entitat participada.”

Article 4

Queda derogat el capítol sisè del Reglament de l’impost sobre societats, del 23 de setembre del 2015, i que és aplicable en relació amb els períodes impositius iniciats a partir de l’1 de gener del 2017.
Article 5

Queda derogat el capítol tretzè del Reglament de l’impost sobre societats, del 23 de setembre del 2015, i que és aplicable en relació amb els períodes impositius iniciats a partir de l’1 de gener del 2017.
Article 6

Es modifica l’apartat 1 de l’article 32 del Reglament de l’impost sobre societats, del 23 de setembre del 2015, que és aplicable en relació amb els períodes impositius iniciats a partir de l’1 de gener del 2017, i que queda redactat de la manera següent:

“1. Durant el novè mes posterior a l’inici del període impositiu, els obligats tributaris han d’efectuar un pagament a compte de la liquidació corresponent al període impositiu que estigui en curs el primer dia d’aquest mes.”

Article 7

Es modifica l’article 33 del Reglament de l’impost sobre societats, del 23 de setembre del 2015, que és aplicable en relació amb els períodes impositius iniciats a partir de l’1 de gener del 2017, i que queda redactat de la manera següent:

“Article 33. Número de registre tributari

Els obligats tributaris han de disposar d’un número de registre tributari, que han de sol·licitar a través de la declaració censal corresponent, d’acord amb el que preveu el Reglament d’aplicació dels tributs.”
Article 8

Es modifica l’apartat 3 de l’article 3 del Reglament de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries, del 17 de gener del 2007, que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat aquest Decret al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, i que queda redactat de la manera següent:

“3. Per aplicar les exempcions previstes als apartats 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 de l’article 4 de la Llei de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries, i d’acord amb el que preveu l’apartat 11 del mateix article 4 de la Llei, l’obligat tributari ha de comunicar al fedatari públic que correspon l’aplicació de l’exempció i ha de presentar un compromís de pagament del deute tributari corresponent a aquest impost, en cas que l’adquirent realitzés la transmissió del bé en el termini inferior a tres anys. Si en el termini inferior a tres anys es procedís a la transmissió de l’immoble, el notari que autoritzi aquesta transmissió n’ha d’informar el ministeri encarregat de les finances.”

Article 9

Es modifica l’apartat 3 de l’article 6 del Reglament de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries, del 17 de gener del 2007, que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat aquest Decret al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, i que queda redactat de la manera següent:

“3. En ambdós casos anteriors, l’Administració n’ha de procedir a la comprovació i ha d’emetre un certificat del valor d’adquisició actualitzat que ha d’incloure l’import de les inversions i millores realitzades, d’acord amb el que preveu l’apartat 4 de l’article 8 de la Llei de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries. En el cas de les promocions immobiliàries, s’ha d’emetre un certificat per cada entitat construïda.

Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.