Carregant...
 

Decret pel qual s’aprova el Reglament del règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial, i la modificació del Reglament de l’impost sobre societats i la del Reglament de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries


Exposició de motius

L’entrada en vigor de la Llei 17/2017, del 20 d’octubre, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial i de modificació de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats; de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques; de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari; de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, i de la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries, fa necessari regular el desenvolupament reglamentari quant a la gestió i aplicació pràctica de les diverses obligacions d’informació de les entitats o persones físiques que participin en les operacions acollides al règim fiscal previst a la Llei esmentada.

Així mateix, determinades modificacions introduïdes a la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats i la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries requereixen la modificació dels reglaments corresponents per tal que les seves disposicions siguin coherents amb les de la Llei.

A proposta del ministre de Finances, el Govern, en la sessió del 6 de desembre del 2017, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.