Carregant...
 


Decret


Exposició de motius

L’11 de desembre del 2014 es va aprovar la Llei 37/2014, de regulació dels jocs d’atzar al Principat d’Andorra.

La disposició addicional primera de la Llei determina que, per atorgar les llicències de les classes I i J cal desenvolupar per la via reglamentària les modalitats de presentació i d’examen de les sol·licituds de llicència; les aptituds i els certificats requerits per obtenir una llicència de classe I; la targeta d’identificació que acompanya la llicència de classe I; les modalitats de vigilància i control dels jocs d’atzar vinculats a les llicències de classe J en particular, per un sistema informàtic apropiat, i, finalment, el procediment per a la certificació de les mesures de control i homologació dels equips de jocs d’atzar.

D’altra banda, la disposició final novena de la Llei encomana al Govern la redacció i la publicació dels reglaments per desenvolupar i executar la Llei. És, doncs, d’acord amb el mandat legislatiu que es considera convenient establir una norma reglamentària que desenvolupi l’explotació de les llicències de classe I i de classe J. El Reglament es desenvolupa únicament i exclusivament per a l’operador de categoria 2, persona jurídica que, de manera exclusiva, explota els serveis de jocs de bingo, de màquines de videobingo i de màquines recreatives amb premi programat de forma presencial.

Aquest Reglament s’estructura en sis capítols, distribuïts en vint articles i tres annexos.

El capítol primer, relatiu a les disposicions generals, defineix tant l’objecte com l’àmbit d’aplicació, i la prohibició d’acumulació de llicències.

El capítol segon és el relatiu a la llicència de classe I, estableix l’obligatorietat d’obtenir la llicència mitjançant la presentació de la sol·licitud i de la documentació corresponent, entre la qual destaquen els certificats acreditatius d’aptituds i formació específica, així com l’obligatorietat d’inscripció al Registre de Persones Vinculades als Operadors dels Jocs d’Atzar. Així mateix, estipula la resolució i l’atorgament de la llicència, el lliurament de la targeta d’identificació, la durada i la renovació de la llicència, la suspensió i la revocació i, finalment, la seva extinció.

El capítol tercer desenvolupa la llicència de classe J i estableix l’obligatorietat d’obtenir la llicència mitjançant la presentació de la sol·licitud i la documentació, i estableix la resolució i l’atorgament de la llicència, així com l’obligatorietat d’inscripció al Registre d’Empreses o Subministradors d’Equipaments de Jocs d’Atzar. Per finalitzar aquest capítol s’estableix la durada i la renovació de la llicència i la seva suspensió i revocació, així com la seva extinció.

El capítol quart estableix la sol·licitud d’inscripció i el permís d’explotació dels equipaments de jocs d’atzar. Enregistrar els equipaments de jocs d’atzar al Registre de Models del Consell Regulador Andorrà del Joc esdevé preceptiu per explotar-los.

El capítol cinquè comprèn el règim fiscal i, el capítol sisè, el règim sancionador aplicable.

Ateses les consideracions esmentades, a proposta del ministre de Finances, com a president del Consell Regulador Andorrà del Joc, el Govern, en la sessió del 13 de desembre del 2017, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova el Reglament regulador de les llicències de les classes I i J per a l’operador de la categoria 2: bingo, que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament regulador de les llicències de les classes I i J per a l’operador de la categoria 2: bingo

Índex
Exposició de motius
Capítol primer. Disposicions generals
Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació
Article 2. Prohibició d’acumulació de llicències
Capítol segon. Llicència de classe I
Article 3. Sol·licitud de llicència i documentació
Article 4. Aptituds i certificats requerits
Article 5. Resolució i atorgament de la llicència
Article 6. Lliurament de la targeta d’identificació
Article 7. Durada i renovació de la llicència
Article 8. Suspensió i revocació de la llicència
Article 9. Extinció de la llicència
Capítol tercer. Llicència de classe J
Article 10. Sol·licitud de llicència i documentació
Article 11. Resolució i atorgament de la llicència
Article 12. Registre d’empreses o subministradors d’equipaments de jocs d’atzar
Article 13. Durada i renovació de la llicència
Article 14. Suspensió i revocació de la llicència
Article 15. Extinció de la llicència
Capítol quart. Inscripció i permís d’explotació dels equipaments de jocs d’atzar
Article 16. Sol·licitud d’inscripció
Article 17. Permís d’explotació
Article 18. Enregistrament dels equipaments de jocs d’atzar
Capítol cinquè. Règim fiscal
Article 19. Obligacions tributàries
Capítol sisè. Règim sancionador
Article 20. Infraccions, sancions i procediment sancionador

Reglament regulador de les llicències de les classes I i J per a l’operador de la categoria 2: bingo

Capítol primer. Disposicions generals

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació

1. Aquest Reglament té per objecte la regulació de:
LesLleis.com

a) L’atorgament i l’explotació de la llicència de classe I que permet exercir una activitat professional de qualsevol naturalesa, així com l’exercici de funcions de dirigent i administrador i, més àmpliament, l’exercici de tot poder executiu d’un operador de jocs d’atzar de la categoria 2 definida en la Llei 37/2014, de l’11 de desembre, de regulació dels jocs d’atzar.
b) L’atorgament i l’explotació de la llicència de classe J que permet la venda, l’arrendament, el proveïment, la disposició, la importació, l’exportació, la producció, la fabricació, la posada a disposició i els serveis d’instal·lació, de manteniment o de reparació d’equipaments de jocs d’atzar.
c) La inscripció i el permís d’explotació dels equipaments de jocs d’atzar.


2. L’explotació d’aquestes llicències està subjecta a les disposicions contingudes en la Llei 37/2014, de l’11 de desembre, de regulació dels jocs d’atzar (d’ara endavant, “la Llei”), el Reglament del Registre General del Consell Regulador Andorrà del Joc del 29 de juny del 2016, el Reglament del joc del bingo del 28 de desembre del 2016, aquest Reglament i les disposicions que, amb caràcter general o complementari, siguin decretades o resultin aplicables.
Article 2. Prohibició d’acumulació de llicències

Una mateixa persona física o jurídica, ja sigui directament o indirectament, personalment o mitjançant una altra persona física o jurídica, no pot posseir simultàniament les llicències de les classes I i J. Així mateix, les llicències de les classes I i J no són acumulables amb les llicències A, Aancora.png , B, C, C@ i D@.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.