Carregant...
 

Reglament del joc del bingo (Text refós per LesLleis.com)


Índex

Exposició de motius
Capítol primer. Disposicions generals
Article 1. Objecte i àmbit
Article 2. Règim jurídic
Article 3. Categoria de l’operador
Capítol segon. Règim d’atorgament de la llicència de classe B
Article 4. Requisits previs a l’obtenció o a la renovació de la llicència
Article 5. Forma d’atorgament de la llicència
Article 6. Presentació de la sol·licitud al concurs públic
Article 7. Tramitació i adjudicació del concurs públic
Article 8. Resolució d’atorgament de la llicència
Article 9. Garantia bancària
Article 10. Vigència i renovació de la llicència
Article 11. Extinció de la llicència
Capítol tercer. Exercici de l’activitat del joc del bingo
Article 12. Condicions tècniques de les sales de joc del bingo
Article 13. Horari d’obertura al públic
Article 14. Servei d’admissió
Article 15. Comunicació de les dades
Article 16. Llibre d’actes i de cartrons
Article 17. Pagament de premis
Capítol quart. Personal
Article 18. Personal al servei de les sales de bingo (llicència de classe I)
Article 19. Funcions del personal de les sales de joc
Article 20. Actes prohibits al personal
Capítol cinquè. Homologació, exportació i destrucció d’equipaments de jocs d’atzar
Article 21. Tipus de màquines i equipaments
Article 22. Homologació dels equipaments de jocs d’atzar (llicència de classe J)
Article 23. Exportació i destrucció d’equipaments de joc
Capítol sisè. Funcionament del joc del bingo tradicional
Article 24. Cartrons
Article 25. Boles, aparell d’extracció de boles i mecanismes accessoris
Article 26. Funcionament del joc
Article 27. Funcionament de la partida de bingo tradicional
Article 28. Devolucions
Article 29. Combinacions guanyadores
Article 30. Premis
Article 31. Premi de superbingo
Article 32. Premi de pot de bingo
Capítol setè. Funcionament del joc del bingo interconnectat mitjançant cartrons virtuals
Article 33. Sistema tècnic i altres elements del joc
Article 34. Desenvolupament del bingo interconnectat amb cartrons virtuals
Article 35. Premis
Article 36. Verificació i control
Article 37. Avaries del sistema
Capítol vuitè. Normes generals sobre la publicitat i el joc responsable
Article 38. Joc responsable
Capítol novè. Règim fiscal
Article 39. Obligats tributaris
Article 40. Impost
Article 41. Taxa
Capítol desè. Règim sancionador
Article 42. Sancions
Disposició transitòria primera
Disposició transitòria segona
Disposició derogatòria
Annex I. Màquines recreatives amb premi programat

Capítol primer. Disposicions generals

Article 1. Objecte i àmbit

1. El Reglament té per objecte la regulació de l’explotació del joc del bingo, definit a l’article 4 de la Llei 37/2014, de l’11 de desembre, de regulació dels jocs d’atzar, que la llicència de classe B permet explotar als operadors de la categoria 2.
LesLleis.com

2. L’explotació del joc del bingo, de màquines de videobingo i de màquines recreatives amb premi programat està subjecta a les disposicions contingudes en la Llei 37/2014, de l’11 de desembre, de regulació dels jocs d’atzar (d’ara endavant, la Llei), aquest Reglament i les disposicions que, amb caràcter general o complementari, siguin decretades o resultin aplicables.
Article 2. Règim jurídic

1. A l’efecte d’aquest Reglament, s’entén per joc del bingo el joc d’atzar pur de sorteig per preassignació de nombres en què es juga sobre un cartró o una targeta preimpresa, jugada sobre un màxim de noranta números, de l’1 al 90, i on els números sortits del sorteig han de coincidir amb els del jugador de manera que estiguin col·locats d’una manera determinada en el cartró. El cartró és un bitllet numerat, que pot mostrar-se en suport material, informàtic o telemàtic, mitjançant cartrons físics o virtuals o en màquines de videobingo.

2. Els jocs d’atzar autoritzats que es poden practicar en el local o establiment autoritzat com a sala de bingo són els següents:

a) El bingo tradicional, definit a l’apartat primer d’aquest article, es caracteritza per una loteria jugada sobre un màxim de noranta números en què els jugadors tenen com a unitat de joc cartrons o targetes. El joc té lloc en un establiment autoritzat, anomenat sala, mitjançant cartrons físics i/o virtuals, que es lliuren als jugadors ja sigui de forma presencial en el primer supòsit, ja sigui per un ordinador auxiliar en el segon.
b) El bingo interconnectat és una modalitat del joc del bingo tradicional que es fa mitjançant cartrons físics i/o virtuals, en què la partida de joc té lloc de manera coordinada entre l’establiment autoritzat i la sala annexa, o bé, si escau, entre el primer i altres establiments situats fora del Principat d’Andorra, i en què la màquina d’un establiment actua com a operadora emissora, i l’altre com a receptora de la informació.
c) Les màquines recreatives amb premi programat que, a canvi del preu de la partida, concedeixen a l’usuari un temps d’ús o de joc i, eventualment, d’acord amb el programa de joc, un premi en metàl·lic, entre les quals hi ha les màquines de videobingo.


El joc amb màquina de videobingo és un joc individual en què els jugadors juguen amb una màquina mitjançant l’adquisició d’un o més cartrons electrònics, integrats per números o representacions gràfiques, i en què resulten guanyadors els que formen les combinacions prèviament establertes. En el joc amb videobingo cada màquina genera combinacions de caràcter electrònic i aleatori per a cada partida que s’hi juga. Aquesta màquina està connectada a un servidor principal que registra les combinacions produïdes en cada jugada de cada una de les màquines connectades, o que genera de manera aleatòria i electrònica combinacions de boles per a cada una de les màquines del mateix establiment o sala, o, alternativament, entre les màquines de l’establiment i l’annex i un únic servidor generador aleatori de boles. El videobingo sols es pot practicar en sales autoritzades a practicar el joc del bingo tradicional. El nombre màxim de màquines permeses en una sala es fixa a raó d’una màquina per cada cinc llocs que es destinin de manera efectiva al joc del bingo tradicional a l’establiment o la sala on estiguin instal·lades.

3. Pel que fa a les màquines recreatives amb premi programat, cal atenir-se al que determina l’annex I d’aquest Reglament.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.