Carregant...
 

Decret del 27-12-2017 pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament del que estableix la disposició final primera de la Llei 12/2017, del 22 de juny, d’ordenació i supervisió d’assegurances i reassegurances del Principat d’Andorra, en relació amb el règim de càlcul de provisions tècniques a efectes comptables aplicable a les entitats d’assegurances i reassegurances del Principat d’Andorra


Exposició de motius

La Llei 12/2017, de 22 de juny, d’ordenació i supervisió d’assegurances i reassegurances del Principat d’Andorra, constitueix un element essencial de la tasca de desenvolupament normatiu del règim d’ordenació i supervisió del sector assegurador i reassegurador amb l’objectiu de facilitar la consolidació i el desenvolupament d’aquest sector en el nou entorn europeu i internacional. Tanmateix, resulta evident que una llei no pot recollir per si mateixa tot el desenvolupament normatiu d’aquesta matèria.

En aquest sentit, la disposició final primera de la Llei 12/2017, de 22 de juny, d’ordenació i supervisió d’assegurances i reassegurances del Principat d’Andorra estableix que el Govern, a proposta del Ministeri de Finances, ha d’establir la normativa comptable específica per a les entitats subjectes a aquesta Llei i, en particular, els mètodes i procediments per al càlcul de les provisions tècniques a efectes comptables.

En conseqüència, en compliment d’aquesta previsió legal, aquest Decret té per objecte l’adequació del marc comptable aplicable a les entitats asseguradores i reasseguradores a les quals es refereix l’article 2.1, de la Llei 12/2017, de 22 de juny, d’ordenació i supervisió d’assegurances i reassegurances del Principat d’Andorra, a l’entorn normatiu de les Normes Internacionals d’Informació Financera. Així, es desenvolupen els mètodes i procediments per al càlcul de les provisions tècniques a efectes comptables basant-se en les pràctiques nacionals actuals, establint d’aquesta manera una regulació comptable homogènia, consistent i comparable.

El mercat assegurador i reassegurador andorrà requereix, per al seu desenvolupament, un marc normatiu estable i complet. Per aquest motiu, la normativa que s’aprovi ha d’agrupar necessàriament dos trets: d’una banda, un marcat caràcter tuïtiu i, d’altra banda, incloure normes que fomentin la indústria asseguradora i reasseguradora.

En matèria comptable, el Govern d’Andorra va aprovar el 23 de juliol de 2008 el Decret del Pla General de Comptabilitat, que va entrar en vigor l’1 de gener de 2009 (BOPA núm. 58 del 30.07.2008). Posteriorment, en virtut del Decret de 15 de febrer del 2012 es va aprovar la modificació del mencionat Pla General de Comptabilitat (BOPA núm. 9 del 22.02.2012). De conformitat amb l’article 2 del capítol preliminar de la modificació aprovada, per als casos no coberts pel Pla General de Comptabilitat, s’hauran d’aplicar els criteris establerts en les normes internacionals de comptabilitat i informació financera aprovades per la Unió Europea (NIC UE i NIIF UE).

Així mateix, el 22 de desembre del 2016, es va aprovar pel Govern d’Andorra (BOPA núm. 78 del 28.12.2016) el Decret pel qual s’aprova el marc comptable aplicable a les entitats operatives del sistema financer andorrà i als organismes d’inversió col·lectiva de dret andorrà de conformitat amb les normes internacionals d’informació financera adoptades a la Unió Europea (NIIF-UE) que han estat alhora adoptades per Andorra (NIIF-Andorra). Això no obstant, aquest Decret deixa fora del seu àmbit d’aplicació les entitats asseguradores i reasseguradores.

En conseqüència, tenint en compte la vocació d’Andorra en el context de la comunitat internacional s’exigeix l’establiment d’un sistema comptable que sigui d’aplicació al sector assegurador i reassegurador andorrà.

Si analitzem el dret comparat en aquesta matèria, trobem la Norma Internacional d’Informació Financera núm. 4 (NIIF 4) de contractes d’assegurança, que va ser introduïda com una norma provisional, i que permet la continuïtat de les normes comptables nacionals, però això ha suposat una diversitat d’enfocaments diferents en cadascuna de les legislacions.

Per la seva part, la Norma Internacional d’Informació Financera núm. 17 (NIIF 17) aprovada pel Consell Internacional de Normes Comptables (IASB, per les seves sigles en anglès) que reemplaça la NIIF 4 i que, en cas d’aprovar-se per la Unió Europea, entraria en vigor l’1 de gener del 2021 per als estats membres, resol els problemes de comparació creats per la NIIF 4, en exigir que tots els contractes d’assegurances siguin valorats i comptabilitzats de manera consistent. S’estableix que les obligacions d’assegurances es comptabilitzaran utilitzant valors actuals i que la informació s’actualitzarà periòdicament, proporcionant informació més útil als usuaris dels estats financers.

Atès que la NIIF 4 és provisional i no regula el càlcul de provisions tècniques, permetent la continuïtat de les pràctiques nacionals i, atès que no existeixen mètodes i procediments escrits en la legislació andorrana per al càlcul de les provisions tècniques a efectes comptables, la finalitat que ha presidit l’elaboració d’aquest decret és clarificar i precisar el contingut de la Llei 12/2017, de 22 de juny, d’ordenació i supervisió d’assegurances i reassegurances del Principat d’Andorra pel que fa als mètodes i procediments per al càlcul de les provisions tècniques a efectes comptables.

D’aquesta manera, l’estructura d’aquest Decret es divideix en 10 capítols i una disposició final.

En primer lloc, s’estableix un capítol preliminar en el qual es preveu l’objecte, l’àmbit d’aplicació i l’enumeració de les provisions tècniques que seguidament es desenvolupen. A continuació, s’inclouen 9 capítols on es regulen de forma diferenciada cadascuna de les provisions tècniques que resulten d’aplicació a efectes comptables al sector assegurador i reassegurador. El capítol I regula les provisions tècniques de primes no consumides. El capítol II regula les provisions tècniques de riscos en curs. El capítol III regula les provisions tècniques d’assegurances de vida. El capítol IV regula les provisions tècniques de participació en beneficis i per a extorns. El capítol V regula les provisions tècniques de prestacions. El capítol VI regula les provisions tècniques de reserva d’estabilitzacions. El capítol VII regula les provisions tècniques de l’assegurança de decessos. El capítol VIII regula les provisions tècniques de l’assegurança de malaltia. Per últim, el capítol IX estableix les normes per a les provisions de primes pendents de cobrament les quals, tot i no ser provisions tècniques, s’ha considerat necessària la seva inclusió en el Decret.

Finalment, aquest Decret conclou amb una disposició transitòria que conté el règim transitori per a l’aplicació per primera vegada del Decret i una disposició final que preveu l’entrada en vigor del Decret el dia 1 de gener del 2018.

A proposta del ministre de Finances, el Govern, en la sessió del 27 de desembre del 2017, aprova aquest Reglament de desenvolupament del que estableix la disposició final primera de la Llei 12/2017, del 22 de juny, d’ordenació i supervisió d’assegurances i reassegurances del Principat d’Andorra, en relació amb el règim de càlcul de provisions tècniques a efectes comptables aplicable a les entitats d’assegurances i reassegurances del Principat d’Andorra.
Article únic

S’aprova el Reglament de desenvolupament del que estableix la disposició final primera de la Llei 12/2017, del 22 de juny, d’ordenació i supervisió d’assegurances i reassegurances del Principat d’Andorra, en relació amb el règim de càlcul de provisions tècniques a efectes comptables aplicable a les entitats d’assegurances i reassegurances del Principat d’Andorra, que entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2018.

Reglament de desenvolupament del que estableix la disposició final primera de la Llei 12/2017, del 22 de juny, d’ordenació i supervisió d’assegurances i reassegurances del Principat d’Andorra, en relació amb el règim de càlcul de provisions tècniques a efectes comptables aplicable a les entitats d’assegurances i reassegurances del Principat d’Andorra

Índex
Exposició de motius
Capítol preliminar. Objecte, àmbit d’aplicació i enumeració de les provisions tècniques
Article 1. Objecte
Article 2. Àmbit d’aplicació
Article 3. Enumeració de les provisions tècniques
Capítol primer. Normes per a les provisions de primes no consumides
Article 4. Provisió de primes no consumides
Capítol segon. Normes per a les provisions de riscos en curs
Article 5. Provisió de riscos en curs
Capítol tercer. Normes per a les provisions d’assegurances de vida
Article 6. Provisió d’assegurances de vida
Article 7. Tipus d’interès aplicable per al càlcul de la provisió d’assegurança de vida
Article 8. Taules de mortalitat, de supervivència, d’invalidesa i de morbiditat
Article 9. Despeses d’administració
Article 10. Rescats
Article 11. Provisió d’assegurances de vida quan el prenedor assumeix el risc de la inversió i assimilats
Capítol quart. Normes per a les provisions de participació en beneficis i per a extorns
Article 12. Provisió de participació en beneficis i per a extorns
Capítol cinquè. Normes per a les provisions de prestacions
Article 13. Provisió de prestacions
Article 14. Provisió de prestacions pendents de liquidació o pagament
Article 15. Provisió de sinistres pendents de declaració
Article 16. Provisió de despeses internes de liquidació de sinistres
Article 17. Mètodes estadístics per al càlcul de la provisió de prestacions
Article 18. Provisió de sinistres pendents de declaració en riscos de manifestació diferida
Capítol sisè. Normes per a les provisions de reserva d’estabilitzacions
Article 19. Provisió de reserva d’estabilització
Capítol setè. Normes per a les provisions de l’assegurança de decessos
Article 20. Provisió de l’assegurança de decessos
Capítol vuitè. Normes per a les provisions de l’assegurança de malaltia
Article 21. Provisió de l’assegurança de malaltia
Capítol novè. Normes per a les provisions de primes pendents de cobrament
Article 22. Provisió per a primes pendents de cobrament
Disposició transitòria única. Regles generals per a la primera aplicació del Reglament de desenvolupament del que estableix la disposició final primera de la Llei 12/2017, del 22 de juny, d’ordenació i supervisió d’assegurances i reassegurances del Principat d’Andorra, en relació amb el règim de càlcul de provisions tècniques a efectes comptables aplicable a les entitats d’assegurances i reassegurances del Principat d’Andorra
Disposició final única. Entrada en vigor

Capítol preliminar. Objecte, àmbit d’aplicació i enumeració de les provisions tècniques

Article 1. Objecte

1. Aquest Decret té per objecte desenvolupar la Llei 12/2017, de 22 de juny, d’ordenació i supervisió d’assegurances i reassegurances del Principat d’Andorra en matèria de mètodes i procediments de càlcul de les provisions tècniques a efectes comptables en relació amb les entitats establertes en l’article següent.
LesLleis.com

2. Les provisions tècniques han de reflectir en el balanç de les entitats l’import de les obligacions assumides que es deriven dels contractes d’assegurances i reassegurances. S’hauran de constituir i mantenir per un import suficient per a garantir, tenint en compte criteris prudents i raonables, totes les obligacions derivades dels referits contractes, per a mantenir la necessària estabilitat de l’entitat davant d’oscil·lacions aleatòries o cícliques de la sinistralitat o davant de possibles riscos especials. La correcció en la metodologia utilitzada en el càlcul de les provisions tècniques i la seva adequació a les bases tècniques de l’entitat i al comportament real de les magnituds que les defineixen, seran certificades per un actuari d’assegurances, sense perjudici de la responsabilitat de l’entitat.

3. En el cas que s’elaborin balanços amb periodicitat diferent de l’anual, el càlcul i la constitució de les provisions tècniques s’efectuaran aplicant els criteris establerts en aquest Decret amb l’adaptació temporal necessària.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.