Carregant...
 

Decret de modificació del Decret pel qual s’aprova el Reglament del Registre General del Consell Regulador Andorrà del Joc, de 29 de juny del 2016


Exposició de motius

El Govern, en la sessió del 29 de juny del 2016 (BOPA, Núm. 39, any 2016, de 6 de juliol del 2016), a proposta del Consell Regulador Andorrà del Joc, va aprovar el Reglament del Registre General del Consell Regulador Andorrà del Joc, amb la finalitat de donar compliment a la disposició addicional segona de la Llei 37/2014, de l’11 de desembre, de regulació dels jocs d’atzar, que estableix que el Govern ha de procedir a l’aprovació del Reglament de constitució del Registre General d’Interdiccions d’Accés al Joc d’Atzar i del Registre de les Persones Vinculades a Operadors de Jocs d’Atzar.
LesLleis.com

La Llei 27/2017, del 30 de novembre, de mesures urgents per a l’aplicació del Conveni relatiu als drets de les persones amb discapacitat, fet a Nova York el 13 de desembre del 2006, mitjançant els seus articles 32 i 33 deroga o modifica tres disposicions de la Llei 37/2014, de l’11 de desembre, de regulació dels jocs d’atzar, que prohibien l’accés a les sales de joc pel fet de la discapacitat psíquica o que només els permetien l’accés a aquestes sales i la participació en el quinto tradicional si anaven acompanyats d’una persona tutelar, i consegüentment afecta una disposició del Reglament del Registre General del Consell Regulador Andorrà del Joc.

Vist que en compliment del que preveu la disposició final catorzena de la Llei 27/2017, s’ha procedit a integrar en un text únic, totes les modificacions introduïdes per la norma esmentada, així mateix esdevé necessari procedir a la modificació de la norma reglamentària afectada.

Ateses les consideracions esmentades, a proposta del ministre de finances, en tant que President del Consell Regulador Andorrà del Joc, el Govern, en la sessió del 21 de març del 2018, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.