Carregant...
 


Decret


Exposició de motius

El 24 de novembre del 2011 el Consell General va aprovar la ratificació de l’Acord monetari entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea que permet a Andorra adoptar oficialment l’euro com a moneda legal i emetre les seves pròpies monedes destinades a la circulació i a la col·lecció. L’Acord monetari va acompanyat d’un annex, que relaciona les disposicions jurídiques europees que el Govern haurà d’implementar seguint el calendari acordat per Andorra i la Unió Europea relatives a la prevenció del blanqueig de capital, la prevenció del frau i de la falsificació, les normes sobre els bitllets i les monedes d’euros, la legislació en matèria bancària i financera i la recopilació d’informació estadística.

Aquest Reglament s’emmarca en el compliment de l’Acord monetari referit en el paràgraf anterior, pel qual s’incorporen a l’ordenament jurídic andorrà determinades normes europees en l’àmbit dels serveis de pagament i l’emissió de diner electrònic. Així com, en el compliment dels requisits per tal que Andorra esdevingui Membre de la zona única de pagaments en euros (SEPA).

Entre la legislació esmentada hi ha la Directiva 2007/64/CE del Parlament Europeu i del Consell del 13 de novembre del 2007 relativa als serveis de pagament en el mercat interior, que modifica les Directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE així com la Directiva 2006/48/CE, i que deroga la Directiva 97/5/CE. Aquesta directiva va ser originàriament aprovada amb l’objectiu d’estimular la competència en els mercats nacionals i assegurar la igualtat d’oportunitats per competir, augmentar la transparència en el mercat i establir un sistema comú de drets i obligacions per a proveïdors i usuaris en relació amb la prestació i la utilització de serveis de pagament.

Així mateix, entre les disposicions jurídiques europees per implementar en virtut de l’Acord monetari també es trobava la Directiva 2009/110/CE del Parlament Europeu i del Consell del 16 de setembre del 2009 sobre l’accés a l’activitat dels establiments de diner electrònic i al seu exercici així com a la supervisió cautelar d’aquests establiments, que modifica les Directives 2005/60/CE i 2006/48/CE i que deroga la Directiva 2000/46/CE. L’objectiu d’aquesta norma era crear un marc jurídic clar i harmonitzat que enfortís el mercat interior europeu i estimulés la competència en el sector de l’emissió de diner electrònic a la vegada que garantís un nivell de supervisió prudencial adequat.

En aquest sentit, s’ha considerat oportú incorporar les disposicions esmentades en un doble nivell normatiu. En primer lloc, mitjançant una norma amb rang legal: la Llei 8/2018, del 17 de maig, dels serveis de pagament i el diner electrònic. Aquesta norma implementa de manera coherent i clara tots els canvis normatius que cal dur a terme per a la incorporació de les dos directives esmentades a l’ordenament jurídic andorrà, i posa aquesta normativa al dia per incloure les entitats de pagament i les entitats de diner electrònic com a noves entitats del sistema financer andorrà, amb un règim legal propi, i regular els drets i obligacions de proveïdors i usuaris en relació amb la prestació i la utilització de serveis de pagament i l’emissió de diner electrònic.

D’altra banda, el Govern, fent ús de l’habilitació prevista a la disposició final sisena de la Llei 8/2018, del 17 de maig, dels serveis de pagament i el diner electrònic, desenvolupa amb aquest Reglament els requisits de contingut inclosos a la Llei esmentada. En aquest sentit, aquest Reglament regula amb detall el règim jurídic dels serveis de pagament en dos grans capítols: un primer capítol, dedicat a la transparència de les condicions i requisits d’informació i un segon capítol on es regulen els drets i obligacions en relació amb la disposició i l’ús dels serveis de pagament.

A proposta del ministre encarregat de les finances, el Govern en la sessió de 20 de juny del 2018,

Decreta
ARTICLE ÚNIC

S’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 8/2018, del 17 de maig, dels serveis de pagament i el diner electrònic, que entra en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

REGLAMENT DE DESENVOLUPAMENT DE LA LLEI 8/2018, DEL 17 DE MAIG, DELS SERVEIS DE PAGAMENT I EL DINER ELECTRÒNIC, QUE ENTRA EN VIGOR L’ENDEMÀ DE SER PUBLICAT AL BUTLLETÍ OFICIAL DEL PRINCIPAT D’ANDORRA

Article 1. Finalitat

Aquest Reglament desenvolupa la Llei dels serveis de pagament i el diner electrònic.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.