Carregant...
 


Decret


Exposició de motius

L’article 19 de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme estableix que el Registre de Societats Mercantils, el Registre d’Associacions i el Registre de Fundacions exigeixen la informació relativa als beneficiaris efectius de les entitats inscrites, que s’ha de mantenir precisa i actualitzada. Aquesta informació ha d’estar a disposició de:

a) la Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra (en endavant, “UIFAND”) i altres autoritats competents, sense cap restricció;
b) els subjectes obligats definits a l’article 2 de la Llei 14/2017, en el marc de l’aplicació de les mesures de diligència deguda de conformitat amb el capítol segon;
c) tota persona o organització que pugui demostrar un interès legítim.


L’apartat 3 de l’article 3 de la Llei 14/2017 defineix el concepte de beneficiari efectiu.

Les disposicions finals segona, tercera i quarta de la Llei 14/2017 modifiquen la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada; la Llei qualificada d’associacions, del 29 de desembre del 2000; i la Llei 11/2008, del 12 de juny, de fundacions, i estableixen l’obligació de portar un llibre registre dels beneficiaris efectius que ha de subministrar-se al registre corresponent en els termes que es desenvolupin reglamentàriament, de manera que en tot moment es disposi d’informació adequada, precisa i actual sobre els beneficiaris efectius.

La disposició transitòria primera de la mateixa Llei determina que aquesta obligació esdevé exigible a partir de l’1 de gener del 2018 i que la informació sobre els seus beneficiaris efectius s’havia d’obtenir per part de les societats, associacions i fundacions, en un termini màxim d’un any a comptar de la seva entrada en vigor, que va tenir lloc el 20 de juliol del 2017, és a dir, fins al 20 de juliol del 2018.

En compliment de l’habilitació normativa continguda a la Llei 14/2017, aquest Reglament desenvolupa els procediments següents:

(i) el procediment per subministrar al Registre de Societats Mercantils, al Registre d’Associacions i al Registre de Fundacions la informació relativa als beneficiaris efectius; i
(ii) el procediment perquè aquesta informació estigui actualitzada al registre corresponent.


Així mateix, es regula el procediment d’accés a aquesta informació per part dels subjectes obligats i les persones o organitzacions que acreditin un interès legítim.

El Reglament no regula l’accés, sense cap restricció, per part de la UIFAND i altres autoritats competents a la informació relativa als beneficiaris efectius, que es regeix per la seva normativa específica.

Els procediments de subministrament, actualització i accés a la informació sobre els beneficiaris efectius als registres corresponents observen els procediments i els terminis ja regulats en els reglaments següents:El Reglament es compon de 14 articles, una disposició transitòria i tres annexos que formen part íntegra de les seves disposicions.

A proposta del ministre de Finances i del ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, el Govern, en la sessió del 5 de setembre del 2018,

Decreta
Article únic

S’aprova el Reglament regulador de l’enregistrament i l’accés a la informació relativa als beneficiaris efectius en els registres d’entitats jurídiques.

Disposició final única

Aquest Decret entrarà en vigor el dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.


Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, 5 de setembre del 2018

Antoni Martí Petit
Cap de Govern


Reglament regulador de l’enregistrament i l’accés a la informació relativa als beneficiaris efectius en els registres d’entitats jurídiques

Capítol primer. Disposicions generals

Article 1. Àmbit d’aplicació

1. Aquest Reglament desenvolupa l’obligació de subministrar la informació del llibre registre dels beneficiaris efectius al Registre de Societats Mercantils, al Registre d’Associacions i al Registre de Fundacions, de manera que en tot moment es disposi d’informació adequada, precisa i actual sobre els beneficiaris efectius de les entitats corresponents.
LesLleis.com

A aquest efecte, el Reglament desenvolupa els procediments següents:

a) el procediment perquè les entitats jurídiques subministrin al Registre de Societats Mercantils, al Registre d’Associacions i al Registre de Fundacions la informació del llibre registre dels seus beneficiaris efectius; i
b) el procediment perquè aquesta informació estigui actualitzada al registre corresponent.


2. Addicionalment, aquest Reglament regula el procediment d’accés a aquesta informació per part dels subjectes obligats en el marc de l’aplicació de les mesures de diligència deguda que regula el capítol segon de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme, i per part de les persones i organitzacions que acreditin un interès legítim.

3. Els registres inscriuen la informació relativa als beneficiaris efectius de manera que el seu accés no sigui conjunt i automàtic amb la resta de la informació registral, a l’efecte de garantir les condicions d’accés a aquesta informació que regulen l’article 19 de la Llei 14/2017 i aquest Reglament.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.