Carregant...
 

Reglament que regula les condicions per al finançament públic dels medicaments d’alta complexitat (Text refós per LesLleis.com)


Article 1. Objecte

L’objecte d’aquest Reglament és:
LesLleis.com

a) Establir les condicions de prescripció, dispensació i ús per al finançament públic dels medicaments d’alta complexitat.
b) Crear la Comissió de Medicaments d’Alta Complexitat i establir-ne la composició, les funcions i les directrius de funcionament.

Article 2. Medicaments d’alta complexitat

1. Els medicaments d’alta complexitat són aquells que, per les seves indicacions per a malalties rares o tractaments poc freqüents, perquè són innovadors, pel seu elevat impacte econòmic o perquè requereixen un seguiment especial quant a la seva seguretat, han de ser objecte d’un seguiment acurat que permeti garantir-ne la seguretat, l’eficàcia i un ús racional.

2. Els medicaments que consten en els annexos 1 i 2 i les seves actualitzacions posteriors tenen la consideració de medicaments d’alta complexitat.
Article 3. Finançament públic dels medicaments d’alta complexitat

1. La Caixa Andorrana de Seguretat Social, en endavant “la CASS”, finança els medicaments d’alta complexitat només quan es compleixen les condicions de prescripció, dispensació i ús establertes en aquest Reglament i les que es fixin en els protocols elaborats per la Comissió de Medicaments d’Alta Complexitat a què fa referència l’article 7.

2. La CASS reemborsa els medicaments d’alta complexitat previstos en els annexos 1 i 2 en règim de tercer pagador, al 100% de la seva tarifa.

3. Per al reembossament del 100% del preu dels medicaments dels annexos s’ha de fer una sol·licitud a la Caixa Andorrana de Seguretat Social, que comprova que es compleixen les condicions d’aquest Decret.

En la resolució de la cobertura al 100%, la Caixa Andorrana de Seguretat Social estableix la durada de la prestació.

4. La concessió del règim de prestació de reembossament del 100% de les tarifes de responsabilitat dels medicaments i dels actes a què es refereix aquest Decret inclou les despeses que es generen a comptar de la data de la sol·licitud. Tanmateix, el sol·licitant podrà demanar que la concessió prengui efectes en una data anterior a la sol·licitud, fins a un màxim de tres mesos, sempre que en aquella data es compleixin els requisits de la concessió.

5. Per a les persones que compten amb una resolució de la Caixa Andorrana de Seguretat Social per a la prestació de fins al 100% per patologia, d’acord amb l’article 3.2 del Reglament regulador de les prestacions de reembossament fins al 100% de les tarifes de responsabilitat de la Caixa Andorrana de Seguretat Social, la resolució pren efecte en la data en què es va resoldre la prestació.
Article 4. Prescripció de medicaments d’alta complexitat

1. Per al finançament dels medicaments d’alta complexitat la prescripció només la poden efectuar metges especialistes en la patologia o les patologies a què van destinats. En els casos que s’estableixin es podrà autoritzar que la renovació de la prescripció inicial la duguin a terme metges d’atenció primària.

2. Els metges previstos en l’apartat primer han d’estar degudament autoritzats a exercir al país. En cas que els medicaments siguin prescrits i dispensats fora d’Andorra, cal disposar d’una entesa prèvia de la CASS, que l’atorga si es compleixen les condicions d’adequació que estableixen els protocols o els criteris que determina la Comissió i si el metge o el centre sanitari en el qual exerceix el metge ha signat un conveni amb la CASS.

3. La prescripció dels medicaments d’alta complexitat tindrà, per defecte, una durada condicionada a l’avaluació dels resultats d’eficàcia segons indiquin les condicions específiques de cada medicament a la fitxa tècnica i particularment segons els protocols establerts per la Comissió, sense perjudici de la durada que hagi establert la CASS en l’entesa prèvia.

4. El Ministeri de Salut pot definir formularis específics per acompanyar la recepta en els quals s’especifiquin les condicions que permeten definir l’adequació de la prescripció a les indicacions del medicament.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.