Carregant...
 

Decret pel qual s’aprova el Reglament relatiu al règim jurídic dels serveis de pagament i el diner electrònic i de les entitats de pagament i entitats de diner electrònic


Exposició de motius

El 24 de novembre del 2011, el Consell General va aprovar la ratificació de l’Acord Monetari entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea, que permet a Andorra adoptar oficialment l’euro com a moneda de curs legal i emetre les seves pròpies monedes destinades a la circulació i a la col·lecció.

En virtut de l’Acord Monetari, Andorra es va comprometre a implementar en el seu ordenament jurídic, entre d’altres, la Directiva 2007/64/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 13 del novembre de 2007, relativa als serveis de pagament en el mercat interior, que modifica les Directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, així com la Directiva 2006/48/CE, i que deroga la Directiva 97/5/CE.

Així mateix, entre les disposicions jurídiques europees a implantar en virtut de l’Acord Monetari també hi havia la Directiva 2009/110/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 16 de setembre del 2009, sobre l’accés a l’activitat de les entitats de diner electrònic i al seu exercici, així com a la supervisió prudencial d’aquestes entitats, que modifica les directives 2005/60/CE i 2006/48/CE i que deroga la Directiva 2000/46/CE.

Als efectes de complir amb els esmentats compromisos, el Consell General, en la sessió del 17 de maig del 2018, va aprovar la Llei 8/2018, del 17 de maig, dels serveis de pagament i el diner electrònic, que va entrar en vigor l’endemà de la seva publicació i que tenia per objecte la inclusió de les entitats de pagament i les entitats de diner electrònic com a noves entitats operatives del sistema financer andorrà, amb un règim jurídic propi, i regular els drets i les obligacions de proveïdors i usuaris en relació amb la prestació i la utilització de serveis de pagament i l’emissió de diner electrònic.

La Llei 8/2018, del 17 de maig, dels serveis de pagament i el diner electrònic va posar els fonaments per a assentar les bases comunes entre la Unió Europea i Andorra quant a la regulació de la prestació de serveis de pagament i l’emissió de diner electrònic, incorporant el contingut de la normativa de la Unió Europea en la matèria en l’ordenament jurídic andorrà. A més d’establir un marc de protecció homogeni per als consumidors, la norma facilitava l’aplicació operativa dels instruments de pagament en euros dins la zona única de pagaments en euros, l’anomenada Single Euro Payments Area o SEPA.

Mitjançant una modificació a l’annex de l’Acord Monetari, Andorra es va comprometre a implementar en el seu ordenament jurídic la Directiva 2015/2366 del Parlament Europeu i del Consell, del 25 de novembre del 2015, sobre serveis de pagament en el mercat interior i per la qual es modifiquen les Directives 2002/65/CE, 2009/110/CE i 2013/36/CE i el Reglament (UE) núm. 1093/2010 i es deroga la Directiva 2007/64/CE. Aquest compromís es reflecteix en l’aprovació de la Llei 27/2018, del 25 d’octubre, de modificació de la Llei 8/2018, del 17 de maig, dels serveis de pagament i el diner electrònic.

L’aprovació de la nova Llei introdueix canvis importants, entre els quals destaca una reserva d’activitat actualitzada que cobreix la prestació de dos nous serveis de pagament que no estaven previstos al règim anterior: els serveis d’iniciació de pagaments i els serveis d’informació sobre comptes, i l’establiment d’un règim més protector dels drets dels usuaris dels serveis de pagament en matèria de seguretat i transparència.

El Govern, fent ús de l’habilitació prevista a la disposició final novena de la Llei 27/2018, del 25 d’octubre, de modificació de la Llei 8/2018, del 17 de maig, dels serveis de pagament i el diner electrònic, desenvolupa amb aquest Reglament el Títol III de la Llei 8/2018, tal i com aquest queda redactat segons les modificacions de la Llei 27/2018, del 25 d’octubre, de modificació de la Llei 8/2018, del 17 de maig, dels serveis de pagament i el diner electrònic, i drets i obligacions en relació amb la prestació i utilització de serveis de pagament; i el Títol IV de la Llei 8/2018, tal i com aquest queda redactat segons les modificacions de la Llei 27/2018, del 25 d’octubre, de modificació de la Llei 8/2018, del 17 de maig, dels serveis de pagament i el diner electrònic, desenvolupa l’autorització d’operacions de pagament i la seva execució, tant de les ordres de pagament i els imports transferits, com del termini d’execució i data de valor i el corresponent règim de responsabilitat.

A proposta del ministre encarregat de les finances, el Govern en la sessió de 21 de novembre del 2018,

Decreta
ARTICLE ÚNIC

S’aprova el Reglament relatiu al règim jurídic dels serveis de pagament i el diner electrònic i de les entitats de pagament i entitats de diner electrònic que entra en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

REGLAMENT RELATIU AL RÈGIM JURÍDIC DELS SERVEIS DE PAGAMENT I EL DINER ELECTRÒNIC I DE LES ENTITATS DE PAGAMENT I ENTITATS DE DINER ELECTRÒNIC

Títol I. Finalitat i definicions

Article 1. Finalitat

Aquest Reglament té per finalitat desenvolupar la Llei dels serveis de pagament i el diner electrònic.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.