Carregant...
 


Decret


L’ordenament jurídic Andorrà ha incorporat progressivament les normes necessàries per a possibilitar la utilització dels mitjans digitals i electrònics en el tràfic jurídic habitual del sistema econòmic i social.
LesLleis.com

En aquest sentit, normes com la Llei 35/2014, de 27 de novembre, de serveis de confiança electrònica; i el Reglament de supervisió, control i servei públic de confiança electrònica aprovat per Decret del Govern de l’1-7-2015 que desenvolupa les disposicions de la Llei 35/2014, han configurat el règim jurídic que garanteix la validesa de la signatura electrònica i la utilització de les noves tecnologies en l’àmbit de les relacions jurídiques del País.

Al seu torn, el Govern va aprovar el Reglament de l’administració electrònica en l’àmbit de l’Administració general mitjançant decret de l’1 de juliol de 2015, amb la finalitat de donar un impuls a la utilització de les noves tecnologies aplicades a les relacions jurídiques i actuacions realitzades en el si de l’Administració pública.

Dins d’aquest marc jurídic, la normativa preveu que la prestació d’aquests serveis electrònics pugui ser realitzada tant a través de la iniciativa privada empresarial; com per mitjans de la pròpia administració pública, que queda facultada per a realitzar la prestació d’aquests serveis.

Segons el que disposa la Llei de Bases de l’ordenament Tributari, el Govern pot crear i regular preus públics amb la finalitat de remunerar la prestació de serveis públics o de funcions administratives que no són de sol·licitud o de recepció obligatòria.

D’acord amb aquest principi, i tenint en compte que el Govern ha creat una estructura administrativa pública destinada a la prestació de serveis de confiança electrònica, mitjançant la corresponent publicació al BOPA s’havien establert determinats preus públics per la utilització de certificats electrònics prestats des de l’Administració pública.

Amb la finalitat de donar un impuls a la utilització dels serveis de confiança electrònica i aprofundir en la seva implantació, mitjançant el present Decret es fixen determinats preus públics i s’adopten una sèrie de mesures que garanteixin el compliment d’aquestes finalitats.

Així doncs, a proposta del Cap del Govern, el Govern, en la sessió de data 9 de gener de 2019, aprova aquest Decret amb el següent contingut:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.