Carregant...
 

Decret d’aprovació del Reglament de modificació del Reglament de construcció


Exposició de motius

El 25 de juliol del 2001, el Govern va aprovar el Reglament per a la realització de treballs o activitats que modifiquin l’estat actual del terreny, on s’estableix que els projectes relatius a qualsevol tipus d’enderroc, d’edificació o d’excavació han d’establir una garantia de gestió de residus que permeti assegurar la gestió racional i adequada dels residus generats en els projectes esmentats, així com preveure’n i assumir-ne els costos. Aquest Reglament fou modificat pel Reglament de construcció, del 8 d’abril del 2009, a fi de simplificar-ne els procediments administratius.

La secció segona del capítol sisè del Reglament de construcció esmentat determina la finalitat de la llicència d’enderroc, així com de la documentació que cal aportar a fi de poder obtenir aquesta llicència.

La Llei 25/2004, del 14 de desembre, de residus fa èmfasi en la necessitat d’adequar progressivament les polítiques de gestió de residus a les normatives europees en concordança amb el que estableixen les convencions internacionals en la matèria, promovent les accions encaminades a prevenir i minimitzar la generació de residus i fomentar la recollida selectiva, la reutilització i el reciclatge com a elements clau de les polítiques de gestió dels residus.

La Directiva europea UE 2018/851 del 30 de maig del 2018, que modifica la Directiva 2008/98/CE sobre els residus, preveu el concepte d’enderroc selectiu amb la finalitat de poder retirar i gestionar correctament els residus perillosos i promoure un reciclatge d’alta qualitat.

Al Pla nacional de residus per al període 2017-2020, aprovat el 9 de novembre del 2016, s’estableixen objectius per donar una sortida adequada a la gestió d’uns determinats residus que, malgrat que quantitativament no són els més importants dins de la generació total, qualitativament són rellevants. En aquest sentit es desenvolupa un conjunt d’accions encaminades a assegurar la gestió correcta dels residus especialment perillosos com ara l’amiant i eliminar els punts negres del paisatge, i es milloren les línies de control i gestió.

La finalitat d’aquesta modificació és simplificar els procediments administratius en la gestió dels residus de construcció, concretar el marc jurídic per garantir una correcta gestió dels residus generats en les obres d’enderroc i assegurar la gestió racional i adequada d’aquests residus, en particular pel que fa a l’amiant, amb la col·laboració dels professionals del sector que controlen periòdicament la bona execució de l’obra i, per tant, la correcta gestió dels residus durant tota la durada dels treballs.

Aquest Reglament no modifica la numeració d’articles i els títols del Reglament de construcció i les seves modificacions.

La disposició transitòria tercera del Reglament de construcció preveu que les garanties establertes en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta modificació es puguin recuperar quan el sol·licitant lliuri al Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat el certificat de correcta gestió de residus emès per la direcció facultativa o una declaració jurada del sol·licitant conforme els residus s’han gestionat correctament.

La disposició derogatòria segona preveu que quedi derogada la disposició final tercera del Reglament de construcció i l’annex corresponent.

Per tot el que ha estat exposat, a proposta de la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, el Govern, en la sessió del 27 de febrer del 2019, adopta el següent:

Decret
Article únic

S’aprova el Reglament de modificació del Reglament de construcció, que entra en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament de modificació del Reglament de construcció

Article 1

Es modifica la redacció de l’apartat a de l’article 105, que queda de la manera següent:
LesLleis.com

“a) El projecte signat per un tècnic competent i visat, si escau, pel col·legi professional corresponent, que comprengui:
- El plànol de situació de la finca, sobre la cartografia oficial d’Andorra a l’escala amb més nivell de definició disponible.
- El plànol topogràfic d’emplaçament de la finca, a escala 1:200, amb les coordenades oficials d’Andorra (Lambert III), amb les cotes d’altimetria referides a l’anivellament general d’Andorra, en el qual s’expressi la situació de la finca, amb referència als vials existents i amb assenyalament dels elements naturals i de les construccions existents, indicant les coordenades dels punts que delimiten el solar i les edificacions existents en els solars confrontants.
- El croquis de plantes, alçats i seccions que permetin apreciar l’entitat de l’enderroc.
- La memòria tècnica descriptiva dels treballs d’enderroc, amb indicació del programa d’execució i de les mesures de precaució adoptades en relació amb la mateixa obra, la via pública i les construccions i les finques contigües.
- La documentació requerida pel Reglament de modificació de l’estat actual del terreny.
- El programa de gestió de residus que comprengui una estimació dels volums i les tipologies o característiques de tots els residus que es preveu generar en l’enderroc, amb la finalitat de poder destriar els residus perillosos, amb una atenció especial a l’amiant i els material reciclables, i finalment la indicació de les instal·lacions on s’han de gestionar els residus. El tècnic competent i capacitat en l’àmbit de l’amiant ha d’adoptar totes les mesures adequades per identificar els materials que puguin contenir amiant, i indicar-ho en el programa de gestió de residus. A aquest efecte, el promotor o el propietari ha d’incloure els informes i la contractació dels treballs necessaris que el tècnic competent requereixi, així com facilitar tota la informació disponible sobre l’edificació i les instal·lacions corresponents.”
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.