Carregant...
 

Decret d’aprovació del Reglament regulador de la Intervenció General i de l’exercici del control pressupostari


Exposició de motius

La Llei general de les finances públiques, del 19 de desembre de 1996, i les seves modificacions posteriors, regulen als capítols quart, cinquè i vuitè, respectivament, el control pressupostari; la naturalesa, l’abast, l’organització i les funcions de la Intervenció General, i les responsabilitats de l’interventor general o dels interventors delegats, amb la finalitat de potenciar una peça clau en l’assoliment de la transparència en l’execució de les despeses, tal com posa de manifest l’exposició de motius d’aquesta Llei.

Addicionalment, la Llei 32/2014, del 27 de novembre, de sostenibilitat de les finances públiques i d’estabilitat pressupostària i fiscal reforça la figura dels interventors i la seva independència, amb la finalitat que puguin exercir les seves funcions adequadament i amb la màxima eficàcia i eficiència.

D’acord amb la normativa esmentada, el control pressupostari del qual és titular la Intervenció General es caracteritza pel fet que s’exerceix amb plena autonomia i independència respecte a les autoritats i les entitats la gestió de les quals controli; perquè es realitza amb les modalitats de control de legalitat, financer, d’oportunitat econòmica i d’eficàcia, i perquè pren en conjunt com a marc de referència tant l’aspecte legal o de compliment normatiu com d’altres principis pressupostaris fonamentals en l’actuació del sector púbic, com són l’economia, l’eficiència i l’eficàcia.

Aquest Decret té per objecte: en primer lloc, i dintre de les disposicions generals, clarificar els òrgans de gestió i els usuaris de pressupost que intervenen en el procediment administratiu de l’execució de les despeses i dels ingressos, atès que en l’articulat relatiu al control de legalitat s’hi fa referència. En concret, es reprenen els articles de la Llei general de les finances públiques i de la Llei de la contractació pública i les seves modificacions posteriors, respectivament, sobre els òrgans de gestió i els òrgans de contractació. I s’aclareixen les funcions dels usuaris del pressupost per tal d’optimitzar i millorar el procediment administratiu de l’execució del pressupost.

En segon lloc, el desplegament de la naturalesa, l’abast i l’organització de la Intervenció General, i finalment, el desplegament del procediment i l’abast per a l’exercici del control pressupostari.

En l’àmbit del control pressupostari desenvolupa amb claredat els aspectes rellevants escaients per a cadascuna de les modalitats de control, com ara: la finalitat i l’abast; les formes d’exercici; les normes generals sobre els expedients de despesa i sobre el procediment de fiscalització dels mateixos expedients –pel que fa al control de legalitat–; els circuits a desenvolupar per les entitats controlades –pel que fa als controls financer, d’oportunitat econòmica i d’eficàcia–, i atès que el control no és, ni pot ser, un fi en si mateix, sinó que s’ha de concebre com un instrument per millorar l’activitat controlada, clarifica també la tipologia d’informes que s’emeten en l’exercici de cadascuna de les modalitats de control.

També, pel que fa l’exercici del control pressupostari amb caràcter previ, aclareix els resultats de l’exercici de la funció interventora, i les mesures a prendre en el cas de l’omissió de la preceptiva fiscalització prèvia.

Cal fer avinent que és interès del Govern la contínua millora en els mecanismes de gestió i control intern del sector públic estatal, fet que fa necessari dictar normes que desenvolupin els preceptes de les lleis esmentades anteriorment en matèria de control pressupostari, amb l’objectiu d’assolir una millor eficàcia.

Des del punt de vista formal, el Reglament aprovat mitjançant aquest Decret comprèn 48 articles i una disposició derogatòria.

A proposta del ministre encarregat de les finances, el Govern, en la sessió del 3 d’abril del 2019,

Decreta
Article únic

S’aprova el Reglament regulador de la Intervenció General i de l’exercici del control pressupostari, que entra en vigor l’endemà de ser publicat.

Reglament regulador de la Intervenció General i de l’exercici del control pressupostari

Capítol primer. Disposicions generals

Article 1. Objecte

Aquest Reglament té per objecte: en primer lloc, clarificar els òrgans de gestió i els usuaris de pressupost que intervenen en el procediment administratiu de l’execució de les despeses i dels ingressos, atès que en l’articulat relatiu al control de legalitat s’hi fa referència; i en segon lloc, el desplegament: d’una banda, de la naturalesa, de l’abast, de l’organització i de les funcions de la Intervenció General, i de l’altra, del procediment i l’abast per a l’exercici del control pressupostari establerts, respectivament, en la Llei general de les finances públiques del 19 de desembre del 1996 i en les seves modificacions posteriors, i en la Llei 32/2014, del 27 de novembre, de sostenibilitat de les finances públiques i d’estabilitat pressupostària i fiscal.
Article 2. Àmbit d’aplicació

Aquest Reglament s’aplica a l’Administració general i a les entitats que poden ser objecte del control pressupostari del qual és titular la Intervenció General, d’acord amb el Reglament relatiu a l’establiment del programa de control pressupostari anual, en virtut de l’article 36 de la Llei general de les finances públiques del 19 de desembre del 1996 i de les modificacions posteriors.
Article 3. Òrgans de gestió

1. D’acord amb l’article 9 de la Llei general de les finances públiques, els òrgans de gestió de les obligacions de despesa són:

a) El Govern, el cap de Govern i els ministres segons la respectiva secció pressupostària, pel que fa al pressupost de l’Administració general, sens perjudici de la possibilitat de delegació, total o parcial, en alts càrrecs.
b) Els presidents dels consells d’administració de les entitats parapúbliques o de dret públic, pel que fa als respectius pressupostos, sense perjudici de la possibilitat de delegació, total o parcial, en els respectius directors.


2. Els òrgans de gestió tenen la competència d’autoritzar les obligacions de despesa en els límits que s’estableix en la llei del pressupost anual.
Article 4. Òrgans de contractació

1. D’acord amb la Llei de contractació pública, els òrgans de contractació de l’Administració general són el cap de Govern i els ministres, i els òrgans de contractació de les entitats parapúbliques o de dret públic són els directors de les entitats parapúbliques o de dret públic llevat que l’estatut respectiu atorgui aquesta facultat al Consell d’Administració.

2. En tot cas, els òrgans de contractació poden delegar la seva facultat de contractar. La delegació ha de ser expressa i s’ha de publicar al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

3. Pel que fa tant a l’Administració general com a les entitats parapúbliques o de dret públic, és preceptiu l’acord del Govern o del Consell d’Administració, respectivament, per a l’adjudicació dels contractes que comporten una despesa superior a la quantitat que la Llei del pressupost general fixa cada any i els que provoquen despeses de caràcter pluriennal.
Article 5. Usuaris del pressupost

1. Els usuaris del pressupost són els tècnics administratius que assumeixen les funcions descrites al segon punt d’aquest article amb relació als pressupostos dels serveis i/o dels departaments del Govern que tenen assignats.

2. Les funcions dels usuaris del pressupost són les següents:

a) Registrar, en la fase d’elaboració de l’avantprojecte de pressupost, les previsions d’ingressos i de despeses dels serveis i/o departaments que tenen assignats, atenent la informació i les dades de suport que els directors o els responsables dels departaments assignats han de trametre o comunicar-los, d’acord amb les directrius que han d’informar el projecte de pressupost de l’Administració general i de les entitats parapúbliques i de dret públic i que aprova el Govern en virtut de l’article 19 de la Llei general de les finances públiques i les seves modificacions posteriors.
b) Registrar les fases del procediment administratiu de l’execució dels drets econòmics i de les despeses dels serveis i/o departaments que tenen assignats, d’acord amb l’article 31 i concordants de la Llei general de les finances públiques i les seves modificacions posteriors, atenent el contingut dels expedients d’ingrés o de despesa que els directors o els responsables dels departaments assignats els han de trametre.
c) Registrar les modificacions dels crèdits pressupostaris escaients, atenent la documentació i les dades de suport que els directors o els responsables dels departaments assignats els han de trametre.
d) Fer el seguiment de la tramitació administrativa dels expedients d’ingrés i de despesa i comunicar als directors o als responsables dels departaments que tenen assignats i als tècnics de pressupost i patrimoni qualsevol incidència en la tramitació administrativa.
e) La resta de tasques de responsabilitat similar al seu nivell assignades pel director o el responsable del departament.




Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.