Carregant...
 


Decret


Decret del 15-1-2020 pel qual s’aprova el Reglament de quota general de les autoritzacions d’immigració de treball sense residència.
LesLleis.com

En virtut de la Llei 16/2013, de modificació de la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, es va regular per primera vegada una nova autorització de treball sense residència, per tal de donar cobertura legal a les empreses andorranes que contracten personal que treballa efectivament i resideix en permanència a l’estranger, circumstància motivada, entre d’altres, per la realitat d’un mercat laboral en expansió internacional, al qual Andorra ha d’adaptar-se.

Amb el darrer contingent de quota aprovat es van atorgar 100 autoritzacions d’immigració de treball sense residència. Atès que d’aleshores ençà el contingent esmentat gairebé s’ha esgotat, la qual cosa corrobora la necessitat que hi havia de regular aquest nou tipus d’autorització vinculada a treballadors que treballen i resideixen a l’estranger per compte d’empreses andorranes, convé fixar un nou contingent de quota d’un mateix abast.

Aquest Reglament es divideix en tres articles que en fixen l’objecte; determinen el nombre total de les autoritzacions que són objecte de la quota general que s’aprova, així com les condicions de la concessió, i estableixen els requisits per renovar les autoritzacions.

Ateses les consideracions esmentades, a proposta del ministre de Justícia i Interior, el Govern, en la sessió del 15 de gener del 2020, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova el Reglament de quota general de les autoritzacions d’immigració de treball sense residència, que entrarà en vigor el mateix dia de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament de quota general de les autoritzacions d’immigració de treball sense residència

Article 1. Objecte

De conformitat amb el que preveuen l’apartat 11 de l’article 23 i l’article 38 bis de text refós de la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, el Govern fixa en aquest Reglament la quota general de les autoritzacions de treball sense residència, que s’esmenta a l’article següent.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.