Carregant...
 


Decret


Decret del 30-4-2020 d’aprovació del Reglament regulador del permís retribuït extraordinari per tenir cura dels fills a càrrec durant el període de mesures excepcionals i urgents derivades de l’emergència sanitària causada per la pandèmia de SARS-CoV-2.

La Llei 3/2020, del 23 de març, de mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2 va regular a l’article 4 les absències del lloc de treball dels progenitors que treballen en sectors no afectats pel cessament d’activitats i que s’han vist, en canvi, afectats pel tancament dels centres escolars, les guarderies i les llars d’infants, per tenir cura del fill o fills menors de catorze anys o amb discapacitat per tal d’evitar situacions de desemparament d’aquests infants. Les hores de treball no efectuades per aquesta causa són compensades pel Govern mitjançant un mecanisme que s’ha d’establir per via reglamentària.

El 8 d’abril del 2020 es va aprovar el Decret d’aprovació del Reglament regulador del permís retribuït extraordinari per tenir cura dels fills a càrrec durant el període de mesures excepcionals i urgents derivades de l’emergència sanitària causada per la pandèmia de SARS-CoV-2.

Posteriorment, s’ha aprovat la Llei 5/2020, del 18 d’abril, de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2 que així mateix regula a l’apartat 2 de l’article 5 l’absència per tenir cura dels fills a càrrec, indicant que el valor del còmput mensual de les hores de treball no realitzades i compensades pel Govern en virtut d’aquesta mesura no pot superar el salari mínim interprofessional.

Aquesta nova regulació requereix modificar l’esmentat Reglament regulador del permís retribuït extraordinari per tenir cura dels fills a càrrec durant el període de mesures excepcionals i urgents derivades de l’emergència sanitària causada per la pandèmia de SARS-CoV-2 per tal d’ajustar-lo a les prescripcions de la Llei 5/2020, del 18 d’abril, de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2. Amb aquesta finalitat i amb l’ànim de salvaguardar la seguretat jurídica es deroga el Decret de 8 d’abril del 2020 d’aprovació del Reglament regulador del permís retribuït extraordinari per tenir cura dels fills a càrrec durant el període de mesures excepcionals i urgents derivades de l’emergència sanitària causada per la pandèmia de SARS-CoV-2.

Per tot això, a proposta del ministre d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, el Govern, en la sessió del 30 d’abril del 2020, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova el Reglament regulador del permís retribuït extraordinari per tenir cura dels fills a càrrec durant el període de mesures excepcionals i urgents derivades de l’emergència sanitària causada per la pandèmia de SARS-CoV-2, que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament regulador del permís retribuït extraordinari durant les absències per tenir cura dels fills a càrrec durant el període de mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia de SARS-CoV-2

Article 1. Objecte

L’objecte d’aquest Reglament és regular els requisits, les persones beneficiàries, el procediment de sol·licitud, la durada de l’ajut i el mecanisme de compensació del Govern referents al permís retribuït extraordinari al qual poden accedir les persones assalariades que compleixin els requisits establerts en l’article 2 d’aquest Reglament per les hores no treballades per tenir cura dels fills a càrrec menors de catorze anys o amb discapacitat, d’acord amb el que estableix l’article 5 de la Llei 5/2020, del 18 d’abril, de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2.”
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.