Carregant...
 


Decret


Decret del 13-5-2020 d’aprovació del Reglament regulador de la tramitació administrativa en l’àmbit del Reglament energètic en l’edificació.

Exposició de motius

El Reglament energètic en l’edificació, de l’1 d’octubre del 2010, establia per primer cop un procediment administratiu específic en la matèria. Aquest Reglament va introduir l’obligatorietat d’elaborar un projecte energètic, subscrit per un tècnic autoritzat i competent, preceptiu a les instal·lacions a partir d’una certa potència energètica. Per a la resta d’instal·lacions, emetia una declaració en el marc d’un procés simplificat.

Aquest procediment administratiu, que es plantejava de manera paral·lela als procediments establerts per la reglamentació en matèria de construcció, es va establir l’any 2010 i s’ha mantingut sense modificacions fins ara. En el transcurs d’aquests anys ha quedat obsolet i ha deixat palesa la necessitat d’introduir-hi les millores següents, que permeten facilitar-ne i agilitzar-ne el tractament: 1) el tràmit es vincula al procediment de concessió de llicència d’obres que estableix el Reglament de construcció, fet que dona coherència al conjunt del procediment; 2) se simplifica la documentació necessària per a la justificació tècnica dels treballs, atès que s’elimina la necessitat de presentar un projecte específic en matèria d’eficiència energètica en l’edificació i s’integra les corresponents justificacions tècniques en el mateix projecte dels treballs; 3) el registre de la documentació prop del Govern s’efectua en la fase de certificació del final d’obra; 4) estableix la responsabilitat de la direcció facultativa en matèria de registre i certificació de les actuacions objecte del Reglament energètic en l’edificació.

En aquestes circumstàncies, es fa necessari derogar els articles 6, 7, 8, 9, 10, 17 i 18 del Reglament energètic en l’edificació, de l’1 d’octubre del 2010, que queden sense contingut. Amb tot, el Reglament regulador de la tramitació administrativa en l’àmbit del Reglament energètic en l’edificació s’estableix en el marc d’una simplificació dels procediments, amb l’objectiu de clarificar, facilitar i agilitzar els registres que requereix el Reglament energètic en l’edificació, així com el marc regulador que en pugui derivar. Igualment, La Llei 21/2018, del 13 de setembre, d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic (Litecc) estableix un nou estàndard en matèria d’eficiència energètica en l’edificació basat en l’aïllament tèrmic, les finestres d’alt rendiment, el disseny lliure de ponts tèrmics, l’estanqueïtat i l’hermeticitat i les instal·lacions amb recuperació de calor. El Reglament energètic en l’edificació, les normes tècniques i les regles de l’art, establertes per mitjà de recomanacions tècniques, en regulen i n’indiquen les prestacions. Igualment, amb l’objectiu de facilitar l’aplicació del marc regulador, l’Oficina de l’energia i del canvi climàtic posa a disposició dels usuaris una guia d’aplicació del Reglament energètic en l’edificació, així com del tràmit objecte d’aquest Reglament.

Per tot el que s’ha exposat, el Govern, a proposta de la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, en la sessió del 13 de maig del 2020, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova el Reglament regulador de la tramitació administrativa en l’àmbit del Reglament energètic en l’edificació, que entrarà en vigor el dia següent de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament regulador de la tramitació administrativa en l’àmbit del Reglament energètic en l’edificació

Article 1. Objecte

Aquest Reglament té per objecte establir el procediment administratiu per al registre dels treballs i instal·lacions objecte del Reglament energètic en l’edificació.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.