Carregant...
 


Decret


Decret del 10-6-2020 d’aprovació del Reglament regulador del permís retribuït extraordinari per absència laboral per tenir cura dels fills a càrrec durant el període d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2.

La Llei 3/2020 i la Llei 5/2020 de mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2 aprovades pel Consell General el 23 de març i el 18 d’abril del 2020, respectivament, preveuen nombroses ajudes d’abast temporal limitat que han de permetre pal·liar, en la mesura que sigui possible, els primers efectes que aquesta situació de crisi sanitària provoca sobre les persones i sobre les empreses, d’acord amb el principi de solidaritat i de corresponsabilitat.

L’article 5 de la Llei 5/2020 regula les mesures perquè puguin absentar-se del seu lloc de treball els progenitors assalariats que treballen en activitats obertes i autoritzades a obrir per decret del Govern i que s’han vist afectats pel tancament dels centres escolars, les guarderies i les llars d’infants, per tenir cura del fill o fills menors de catorze anys o amb discapacitat per tal d’evitar situacions de desemparament d’aquests infants. Les hores de treball no efectuades per aquesta causa són compensades pel Govern mitjançant un mecanisme que s’ha d’establir per via reglamentària, tenint en compte que el valor del còmput mensual de les hores de treball no efectuades i compensades pel Govern no pot superar el salari mínim interprofessional.

La Llei 7/2020, del 25 de maig, de mesures excepcionals i urgents, en matèria processal i administrativa, per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2, (d’ara en endavant “Llei 7/2020”, a la disposició final primera, modifica l’article 5 de la Llei 5/2020 esmentada anteriorment i inclou també com a beneficiàries les persones que exerceixen una activitat per compte propi que treballen en activitats obertes i autoritzades a obrir per decret del Govern i, així mateix, concreta les situacions d’aplicació.

Aquesta mesura excepcional i temporal, que va ser regulada pel Decret del 30-4-2020 d’aprovació del Reglament regulador del permís retribuït extraordinari per tenir cura dels fills a càrrec durant el període de mesures excepcionals i urgents derivades de l’emergència sanitària causada per la pandèmia de SARS-CoV-2, requereix un nou reglament d’acord amb la nova Llei 7/2020.

Aquesta nova regulació requereix modificar l’esmentat Reglament regulador del permís retribuït extraordinari per tenir cura dels fills a càrrec durant el període de mesures excepcionals i urgents derivades de l’emergència sanitària causada per la pandèmia de SARS-CoV-2 per ajustar-lo a les prescripcions de la Llei 7/2020. Amb aquesta finalitat, i amb l’ànim de salvaguardar la seguretat jurídica, es deroga el Decret del 30-4-2020 d’aprovació del Reglament regulador del permís retribuït extraordinari per tenir cura dels fills a càrrec durant el període de mesures excepcionals i urgents derivades de l’emergència sanitària causada per la pandèmia de SARS-CoV-2.

Per tot el que s’ha exposat, a proposta del ministre d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, el Govern, en la sessió del 10 de juny del 2020, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova el Reglament regulador del permís retribuït extraordinari per absència laboral per tenir cura dels fills a càrrec durant el període de mesures excepcionals i urgents derivades de l’emergència sanitària causada per la pandèmia de SARS-CoV-2, que entrarà en vigor el mateix dia de que es publiqui al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament regulador del permís retribuït extraordinari per absència laboral per tenir cura dels fills a càrrec durant el període de mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2

Article 1. Objecte

L’objecte d’aquest Reglament és regular els requisits, les persones beneficiàries, el procediment de sol·licitud, la durada de l’ajut i el mecanisme de compensació del Govern referents al permís retribuït extraordinari al qual poden accedir les persones assalariades o les que exerceixen una activitat per compte propi que compleixin els requisits establerts en l’article 2 d’aquest Reglament per les hores no treballades per tenir cura dels fills a càrrec menors de catorze anys o amb discapacitat, d’acord amb el que estableix la disposició final primera de la Llei 7/2020.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.