Carregant...
 


Decret


Decret del 23-9-2020 pel qual s’aprova el Reglament sobre la simplificació de les formalitats de despatx per a les mercaderies destinades a particulars.
LesLleis.com

Exposició de motius

Vist que la Llei 33/2012, del 22 de novembre, del règim de franquícies duaneres i la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte preveuen un règim de franquícies;

Tenint en compte que, més enllà de les limitacions establertes, s’apliquen els procediments generals per dur a terme els processos declaratius de les mercaderies importades;

Vist que la Llei 5/2004, del 14 d’abril, del Codi de Duana preveu en la lletra c de l’article 71 la possibilitat que les declaracions a la Duana es puguin fer mitjançant una declaració verbal;

Vistos els articles 32 a 35 del Reglament d’aplicació de la Llei 5/2004, del 14 d’abril, del Codi de Duana - Disposicions aplicables a les mercaderies introduïdes al territori duaner del Principat d’Andorra fins que hagin rebut una destinació duanera, que recullen la declaració verbal a la Duana;

Atès que ja existeixen procediments que estableixen formalitats simplificades per a la declaració de mercaderies, per tal de simplificar les formalitats duaneres als particulars en el moment de la importació, s’adopten procediments simplificats similars;

A proposta del ministre de Finances i portaveu, el Govern, en la sessió del 23 de setembre del 2020, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova el Reglament sobre la simplificació de les formalitats de despatx per a les mercaderies destinades a particulars, que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament sobre la simplificació de les formalitats de despatx per a les mercaderies destinades a particulars

Article 1. Àmbit d’aplicació

1. Les mercaderies contingudes dins l’equipatge personal dels viatgers i les trameses per via postal destinades a particulars, que no es beneficien d’una exoneració de drets de duana i/o d’una exoneració de l’impost general indirecte, poden ser objecte d’una declaració verbal a la duana d’entrada en territori andorrà, sempre que les mercaderies estiguin desproveïdes de tot caràcter comercial, que es destinin a un ús particular i que es trobin en els equipatges personals dels viatgers quan s’importin en un mitjà de transport.

2. El declarant ha de ser el destinatari de la mercaderia o una persona física autoritzada a recollir la mercaderia en el cas de les trameses postals.

3. Poden acollir-se a aquest procediment únicament les mercaderies destinades a ser posades al consum.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.