Carregant...
 


Decret


Decret del 30-9-2020 d’aprovació del Reglament de les capacitacions dels professionals que presten servei en l’àmbit executiu de la instal·lació, del muntatge i de l’obra en l’edificació, en el context de la transició energètica.

Exposició de motius

La Llei 21/2018, del 13 de setembre, d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic, en l’article 43, relatiu a la capacitació per exercir en el context de la transició energètica, estableix que els professionals que presten serveis en l’àmbit executiu de la instal·lació, del muntatge i de l’obra en l’edificació, en el context de la transició energètica, requereixen una capacitació professional específica amb l’objectiu final de garantir un alt grau de qualitat en els serveis prestats i d’assegurar la protecció del consumidor.

Aquest article de la Llei també encomana al Govern l’aprovació i la publicació dels requisits de les formacions i de les capacitacions professionals que en resultin, així com l’adaptació i l’adopció de la normativa que escaigui per fer efectives les previsions d’aquest article.

Actualment, l’article 14 del Reglament energètic en l’edificació, aprovat per decret l’1 d’octubre del 2010, defineix quins són els tècnics competents autoritzats. També, l’article 15 preveu que la persona que realitza, modifica o amplia instal·lacions de sistemes de producció tèrmica o elèctrica mitjançant la captació, l’aprofitament i l’ús de diverses fonts d’energia renovable i hidrocarburs o efectua l’activitat d’empresa instal·ladora d’aquestes energies, hagi de disposar del carnet d’instal·lador energètic. El Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat expedeix, d’acord amb el Reglament regulador del carnet professional, un carnet professional únic que inclou la categoria professional d’instal·lador energètic.

Alhora, actualment els criteris formatius i de reciclatge estan regulats pel mateix Reglament i per l’ordre ministerial del 20 de juliol del 2011 que estableix els requeriments teòrics i pràctics per obtenir el carnet d’instal·lador energètic.

En conseqüència, i per donar compliment al mandat de la Llei 21/2018, aquest nou Reglament regula les capacitacions dels professionals que presten servei en l’àmbit executiu de la instal·lació, del muntatge i de l’obra en l’edificació, en el context de la transició energètica.

Aquest Reglament, que és complementari al Reglament regulador del carnet professional, pretén recollir i complementar la regulació actual pel que fa als professionals que presten serveis en l’àmbit executiu de la instal·lació, del muntatge i de l’obra en l’edificació, en el context de la transició energètica.

El Reglament estableix, en l’article 3, els requisits tècnics previs de què han de disposar els professionals per obtenir de la capacitació professional. En concret, es regula la formació tècnica reglada necessària o, si no en tenen, l’obtenció d’un certificat d’aptitud emès pel Govern després de superar una formació tècnica específica en l’àrea de l’àmbit d’actuació.

Per obtenir la capacitació professional, l’article 4 estableix que els professionals que disposin dels requisits tècnics previs han de presentar una sol·licitud al Servei de Tràmits i han de superar, amb una qualificació d’apte, la prova d’avaluació corresponent a la formació administrativa en l’àrea de l’àmbit d’actuació sobre la legislació i els tràmits amb l’Administració necessaris per al desenvolupament de l’activitat professional.

Per poder aspirar a la renovació del carnet professional, d’acord amb l’article 5, el titular ha d’haver efectuat els reciclatges previstos per l’Administració i presentar al Servei de Tràmits, d’acord amb els formularis i els procediments que estableixi el Govern, una sol·licitud per renovar el carnet professional.

Finalment, a l’article 6 es regulen els controls sobre els treballs realitzats pels professionals, així com la pèrdua de la capacitació professional i la retirada del carnet corresponent. També es defineix, a l’article 8, el règim sancionador aplicable a les possibles infraccions.

Les disposicions addicionals donen continuïtat als professionals que disposin del carnet professional amb la categoria d’instal·lador energètic en vigor ja que no estan obligats a complir amb els requisits d’obtenció de la capacitació professional i es considera, a tots els efectes, que tenen la capacitació professional. Aquests professionals poden accedir directament a la renovació d’acord amb el que preveu aquest Reglament i, especialment, després d’haver efectuat els reciclatges previstos per l’Administració. Alhora, també donen continuïtat als professionals que disposin del carnet professional en vigor d’acord amb la disposició transitòria del Reglament energètic en l’edificació, aprovada per decret el 20 de juliol del 2011, sempre que la seva activitat professional es limiti exclusivament a la instal·lació i al manteniment de sistemes de producció tèrmica amb hidrocarburs líquids.

Les disposicions transitòries estableixen que els encarregats i els caps d’obra en l’edificació que prestin els seus serveis en l’àmbit executiu de la instal·lació, del muntatge i de l’obra en relació amb el Reglament energètic en l’edificació han d’obtenir la capacitació professional abans de l’1 de gener del 2025, que les previsions de l’article 7 es fan efectives abans de l’1 de gener del 2021, i que tots els treballadors de l’obra en l’edificació han d’obtenir la capacitació professional abans del dia 1 de gener del 2030.

Finalment, la Disposició derogatòria primera deroga els articles 14 i 15 del Reglament energètic en l’edificació, aprovat per decret el dia 1 d’octubre del 2010, i la disposició derogatòria segona deroga l’ordre ministerial relativa als requeriments teòrics i pràctics per obtenir el carnet d’instal·lador energètic, del 20 de juliol del 2011, inclòs el seu annex 1, compte tingut que el present reglament homogeneïtza les previsions al conjunt d’actors.

A proposta de la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, el Govern, en la sessió del 30 de setembre del 2020,

Decreta
Article únic

S’aprova el Reglament de les capacitacions dels professionals que presten servei en l’àmbit executiu de la instal·lació, del muntatge i de l’obra en l’edificació, en el context de la transició energètica, el qual entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament regulador de les capacitacions dels professionals que presten servei en l’àmbit executiu de la instal·lació, del muntatge i de l’obra en l’edificació, en el context de la transició energètica

Article 1. Objecte

Aquest Reglament té per objecte establir les condicions de capacitació dels professionals que presten serveis en l’àmbit executiu de la instal·lació, del muntatge i de l’obra en l’edificació, en el context de la transició energètica, amb l’objectiu final de garantir un alt grau de qualitat en els serveis prestats i d’assegurar la protecció del consumidor, d’acord amb les previsions de l’article 43 de la Llei 21/2018, del 13 de setembre, d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic (Litecc).
Article 2. Àmbit d’aplicació

Aquest Reglament és aplicable als professionals que prestin els seus serveis, manipulin o facin instal·lacions relacionades amb les capacitacions professionals corresponents a les categories professionals que apareixen a l’annex 1.
LesLleis.com

Queden exclosos de l’àmbit d’aplicació d’aquest Reglament els professionals que no prestin els seus serveis, que no manipulin i que no facin instal·lacions relacionades amb l’àmbit energètic en l’edificació.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.