Carregant...
 

Reglament sobre condecoracions, distincions, agraïments i felicitacions del Cos de Policia (Text refós per LesLleis.com)


Capítol primer. Consideracions generals

Article 1. Classificació

Es creen les condecoracions següents:

a) Mèrit policial.
b) Reconeixement a la seguretat nacional.
c) Dedicació policial.
d) Agraïments i felicitacions.


El format de les condecoracions és el que figura a l’annex 1 d’aquest Reglament.
Article 2. Condecoració al Mèrit policial

1. Els funcionaris del Cos de Policia del Principat d’Andorra poden ser distingits amb les condecoracions al Mèrit policial següents:

a) Condecoració daurada.
b) Condecoració d’argent.
c) Condecoració de bronze.

Article 3. Condecoració daurada al Mèrit policial

1. La condecoració daurada al Mèrit policial, amb distintiu de color vermell, es concedeix a títol individual per recompensar les actuacions policials següents:

a) Com a conseqüència d’un acte de servei amb resultat de mort, sempre que la persona interessada hagi tingut una actuació exemplar i extraordinària, i que suposi el compliment d’un servei de reconeguda importància, del qual derivi un prestigi per al Cos de Policia.
b) Com a conseqüència d’un acte de servei en les condicions fixades a l’apartat anterior amb resultat de lesions o ferides greus que impedeixin o incapacitin de forma permanent el funcionari per al servei, amb independència del fet que la persona interessada es pugui acollir a la situació de reforma prevista a l’article 75 de la Llei 8/2004.
c) Com a conseqüència d’un acte de servei, sempre que la persona interessada hagi tingut una actuació exemplar i extraordinària, que hagi suposat un risc molt greu, en el compliment d’un servei de reconeguda importància, del qual derivi un prestigi per al Cos de Policia.

Article 4. Condecoració d’argent al Mèrit policial Image

1. La condecoració d’argent al Mèrit policial es concedeix a títol individual per recompensar les actuacions policials següents:
LesLleis.com

a) Amb distintiu de color vermell, com a conseqüència d’un acte de servei amb resultat de ferides greus de les quals no es derivi la incapacitat permanent per al servei, sempre que la persona interessada hagi tingut una actuació exemplar i extraordinària, i que suposi el compliment d’un servei de reconeguda importància, del qual derivi un prestigi per al Cos de Policia.
b) Amb distintiu de color blau, com a conseqüència d’un acte de servei sense resultat de ferides i en les condicions establertes al punt anterior d’aquest article.


2. L’atorgament d’aquesta condecoració no comporta cap remuneració econòmica.

Mostra redacció anterior, corregida l’errata
Article 4. Condecoració d’argent al Mèrit policial

1. La condecoració d’argent al Mèrit policial es concedeix a títol individual per recompensar les actuacions policials següents:
LesLleis.com

a) Amb distintiu de color vermell, com a conseqüència d’un acte de servei amb resultat de ferides greus de les quals no es derivi la incapacitat permanent per al servei, sempre que la persona interessada hagi tingut una actuació exemplar i extraordinària, i que suposi el compliment d’un servei de reconeguda importància, del qual derivi un prestigi per al Cos de Policia.
b) Amb distintiu de color blau, com a conseqüència d’un acte de servei sense resultat de ferides greus i en les condicions establertes al punt anterior d’aquest article.


2. L’atorgament d’aquesta condecoració no comporta cap remuneració econòmica.

Modificat per la Correcció d’errata, del 27 d’abril del 2022 per la qual es corregeix un error constatat en el Decret del 7 d’octubre del 2020 d’aprovació del Reglament sobre condecoracions, distincions, agraïments i felicitacions del Cos de Policia.


Article 5. Condecoració de bronze al Mèrit policial

1. La condecoració de bronze al Mèrit policial es concedeix a títol individual o a títol col·lectiu en els casos següents:

a) Amb distintiu vermell, quan hi ha hagut una lesió com a conseqüència d’un acte de servei de mèrit, i sempre que no tingui origen en un accident o hi hagi hagut imprudència o imperícia.
b) Amb distintiu blau, quan s’han efectuat amb risc o perill personal actuacions de valor que acreditin un mèrit per al Cos de Policia, quan s’ha destacat en el compliment de les obligacions professionals o quan s’han elaborat estudis professionals o científics de caràcter policial que comportin un prestigi per al Cos de Policia.


2. La concessió a títol col·lectiu té els mateixos requisits però aplicats a un equip o un grup de treball.

3. L’atorgament d’aquesta distinció no comporta cap remuneració econòmica.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.