Carregant...
 

Decret


Decret del 21-10-2020 pel qual s’aprova el Reglament de quota especial de les autoritzacions d’immigració temporals per a les activitats de la temporada d’hivern 2020-2021 en el sector hoteler.

L’aprovació d’una quota especial d’autoritzacions d’immigració temporals vinculades a l’època hivernal, a l’empara del que estableix l’apartat 7 de l’article 23 de la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, es justifica per l’augment de l’activitat productiva que experimenta el Principat d’Andorra durant aquest període. Així doncs, aquest caràcter marcadament estacional fa necessària l’aprovació del contingent d’immigració que s’estableix en aquest Reglament, tenint en compte que l’ocupació laboral de caràcter indefinit en el sector hoteler no és equiparable amb les contractacions que s’hi efectuen amb motiu de la temporada de neu. Consegüentment, aquest Reglament només és aplicable a les empreses que són de temporada.

La millora de la situació econòmica i social del país va motivar en els darrers anys l’aprovació de reglaments de quota especial en virtut dels quals s’incrementaven de manera progressiva els contingents, atesa la dificultat creixent per cobrir les necessitats de treballadors de les empreses mitjançant el mercat de treball intern, com a conseqüència de la disminució de persones inscrites al Servei d’Ocupació i de l’augment de l’activitat productiva. Aquesta situació, però, ha canviat dràsticament aquest any degut a la crisi sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2, que ha afectat de manera molt important l’economia del país, i, per aquest motiu, cal adaptar la quota a la conjuntura actual.

Així doncs, per elaborar el contingent de quota que estableix aquest Reglament, el Govern ha pres en consideració les dades de què disposa el Servei d’Ocupació, que ha tingut un increment notable del nombre de persones registrades, especialment en situació de recerca de feina, i ha prioritzat, en tot moment, la contractació de les persones nacionals i residents, així com la conjuntura econòmica actual. Consegüentment, tenint en compte aquests elements, així com les perspectives anunciades pel sector amb relació a la contractació de personal per a aquesta temporada d’hivern, el Govern ha adoptat, d’una banda, un contingent de quota inferior al dels anys anteriors i ha establert nous requisits derivats de la situació sanitària en què ens trobem; d’altra banda, ha disminuït la proporció del nombre d’autoritzacions per a treballadors nacionals d’estats que no hagin signat i ratificat un conveni amb el Principat d’Andorra, o que no siguin membres de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu. Finalment, s’ha actualitzat la graella salarial homogeneïtzant els salaris dels treballadors de la temporada d’hivern amb els salaris de la quota general d’autoritzacions de residència i treball i d’autoritzacions de treball fronterer.

Aquest Reglament es desglossa en dotze articles, que en defineixen l’objecte i la terminologia i determinen les activitats laborals concernides; fixen el nombre d’autoritzacions que són objecte de la quota especial aprovada, des d’una perspectiva global, d’una banda, i empresarial, de l’altra, i les condicions per concedir-les; incideixen en els requisits salarials, de titulació i d’experiència i sanitaris, així com en els visats i les despeses de repatriació; determinen la possibilitat excepcional d’ampliar el nombre d’autoritzacions, i regulen el termini de presentació de les sol·licituds, la vigència de les autoritzacions concedides i les vicissituds derivades del canvi de lloc treball. Finalment, el Reglament consta d’un annex amb dos taules que estableixen la classificació salarial de les ocupacions concretes que s’encabeixen en la quota especial que s’aprova i l’import de la pensió alimentària i l’allotjament.

Ateses les consideracions esmentades, a proposta del ministre de Justícia i Interior, el Govern, en la sessió del 21 d’octubre del 2020, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova el Reglament de quota especial de les autoritzacions d’immigració temporals per a les activitats de la temporada d’hivern 2020-2021 en el sector hoteler, que entrarà en vigor el mateix dia de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament de quota especial d’autoritzacions d’immigració temporals per a les activitats de la temporada d’hivern 2020-2021 en el sector hoteler

Article 1. Objecte

D’acord amb el que preveu l’apartat 7 de l’article 23 de la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, el Govern fixa en aquest Reglament la quota especial de les autoritzacions d’immigració temporals i de treball temporal de fronterer per a les activitats de la temporada d’hivern 2020-2021 en el sector hoteler, que s’esmenta a l’article 4.
Article 2. Terminologia

Per sector hoteler s’entenen les activitats laborals d’hoteleria en general, les discoteques, els bars i els restaurants de les estacions d’esquí.
Article 3. Activitats laborals concernides

1. Les activitats laborals que concerneixen aquesta quota especial són totes les que depenen del sector hoteler que responen a necessitats de temporada, llevat de les que es detallen a continuació: gerent, director, professional de l’organització, tècnic en manteniment d’instal·lacions hoteleres, cap de cuina, cap de menjador i tècnic mitjà en comptabilitat.
LesLleis.com

2. Com a excepció de la regla general prevista a l’apartat anterior, els establiments que obren al públic només en temporada d’hivern poden contractar, dins els límits establerts en aquest Reglament, persones que exerceixin tot tipus d’activitat laboral.

3. Per aplicar aquest Reglament, el Servei d’Immigració pot comprovar i determinar quina serà l’ocupació laboral concreta del treballador, amb independència de les dades que s’hagin fet constar a la demanda d’autorització d’immigració.
Article 4. Nombre d’autoritzacions

1. El nombre total d’autoritzacions d’immigració temporals que es poden lliurar és de 1.919 i el nombre total d’autoritzacions de treball temporal de fronterer que es poden lliurar és de 90, la qual cosa representa un nombre global de 2.009 autoritzacions. Tanmateix, es pot concedir a l’empresa sol·licitant l’autorització d’immigració que demana, malgrat que el nombre total del tipus d’autorització de què es tracti s’hagi esgotat, si encara no s’ha exhaurit el nombre global d’autoritzacions fixat en aquest apartat.

2. Dins el nombre global d’autoritzacions fixat a l’apartat anterior, es pot concedir un nombre màxim de 905 autoritzacions a nacionals d’estats que no siguin membres de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu. Dins d’aquestes 905 autoritzacions, es pot concedir un nombre màxim de 248 autoritzacions per als restaurants i els bars d’estacions d’esquí a nacionals d’estats que no hagin signat i ratificat un conveni amb el Principat d’Andorra, o que no siguin membres de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.