Carregant...
 


Decret


Decret de l’11-11-2020 d’aprovació del Reglament d’accés i promoció al Cos de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments.

La Llei 7/2017, del 20 d’abril, del Cos de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments regula l’estatut dels membres del Cos al títol II i, en concret, dedica el capítol segon a l’accés i la promoció al Cos de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments. Estableix, per una banda, els criteris per proveir les places de direcció i de membres del Cos, el procediment inicial i subsegüent, els requisits que s’han d’acomplir, els sistemes de provisió de places i les proves, les bases de la convocatòria i els mèrits que cal valorar, i, per altra banda, atorga la competència per determinar els requisits, l’execució i l’organització de les convocatòries al Comitè Tècnic de Selecció. Per acabar, fixa els períodes de formació i de prova a què estan sotmesos els membres del Cos fins al nomenament definitiu.

L’objectiu principal d’aquest Reglament és establir els aspectes bàsics i específics de l’accés al Cos de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments i de la promoció interna dels membres del Cos sobre la base dels principis generals dels sistema de selecció, com els principis de mèrit, capacitat i competència, així com els principis de transparència, objectivitat, publicitat, igualtat i concurrència com a eixos essencials en tot procés de provisió de places.

Un altre dels objectius del Reglament, ultra el marc normatiu existent, és facilitar les fórmules que habilitin un sistema de carrera professional en el Cos com a eina destinada a vertebrar i garantir el funcionament d’aquesta institució i fer possible la consolidació de comandaments professionalitzats. Altrament, l’àmplia especialització del Cos ha posat en evidència la necessitat de normar la gestió de les especialitats mitjançant la promoció interna.

En definitiva, el Reglament defineix els requisits que han de de reunir els candidats que volen accedir al Cos i els funcionaris que es volen promocionar a un lloc de treball de grau o escala superior. En aquest sentit, i amb motiu de potenciar els mecanismes destinats a promoure la igualtat d’oportunitats i la màxima transparència en els procés de provisió de places, es regulen els aspectes que ha de respectar la promoció interna, en la qual es pondera la valoració per mèrits.

Així mateix, i per concentrar en un mateix text reglamentari els aspectes referents a l’accés i la promoció a les unitats d’especialitats, fins ara recollits en el capítol sisè del Reglament regulador de les funcions, l’estructura i l’organització del Cos de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments, del 21 de gener del 2015, s’incorporen en aquest Reglament els articles 8 i 9. Aquests articles incideixen en les disposicions del Reglament regulador esmentat, les quals queden revocades mitjançant una disposició derogatòria.

Per tots aquests motius, es promou el Reglament d’accés i promoció al Cos de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments, que es desglossa en sis capítols i 25 articles, una disposició transitòria i una disposició derogatòria.

Ateses les consideracions esmentades, a proposta del ministre de Justícia i Interior, el Govern, en la sessió de l’11 de novembre del 2020, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova el Reglament d’accés i promoció al Cos de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments, que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament d’accés i promoció al Cos de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments

Capítol primer. Disposicions generals

Article 1. Objecte

1. Aquest Reglament té per objecte establir i definir la normativa aplicable a l’accés i la promoció interna al Cos de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments.
LesLleis.com

2. A aquest efecte, es fixa el règim específic aplicable als membres del Cos de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments, que es diferencia del règim general aplicable a la resta de funcionaris o treballadors públics. No obstant això, en els aspectes no previstos per aquest Reglament, els membres del Cos es regeixen, de manera complementària i supletòria, per les disposicions de la Llei de la funció pública i les normes que la desenvolupen.
Article 2. Escales i graus

1. El Cos de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments s’estructura jeràrquicament en les ocupacions professionals, les classificacions professionals i els llocs de treball que s’estableixen en la taula que consta com a annex I de la Llei 7/2017, d’acord amb les escales i els graus següents:

a) Escala bàsica: comprèn el grau de bomber i equival al grup funcional C, amb un nivell de classificació C1.
b) Escala intermèdia: comprèn els graus de sotsoficial de bomber i sotsoficial de bomber de primera, i equival al grup funcional B, amb els nivells de classificació B4 i B3, respectivament.
c) Escala executiva: comprèn els graus d’oficial de bomber i oficial de bomber de primera, i equival al grup funcional B, amb uns nivells de classificació B2 i B1, respectivament.
d) Escala superior: comprèn les funcions de director i director adjunt, que no pertanyen a cap grup funcional ni a cap nivell de classificació.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.