Carregant...
 


Decret


Decret del 16-12-2020 de modificació del Decret del 23-6-2020 pel qual s’aprova el Reglament del Programa de foment de la contractació per donar resposta a la situació causada per l’emergència sanitària del SARS-CoV-2, mitjançant el sector públic i les entitats d’iniciativa social.

Exposició de motius

El 23 de juny del 2020, a l’empara de la Llei 4/2019, del 31 de gener, d’ocupació i dels articles 28 al 32 del Decret del 12-2-2020 d’aprovació del Reglament de l’ocupació, que es refereixen específicament a la convocatòria dels programes de foment de l’ocupació, el Govern va aprovar el Reglament del Programa de foment de la contractació per donar resposta a la situació causada per l’emergència sanitària del SARS-CoV-2, mitjançant el sector públic i les entitats d’iniciativa social. Aquest Reglament preveia la convocatòria del programa amb l’objectiu general, d’acord amb les necessitats del mercat de treball i les condicions de les persones en situació de desocupació, de fomentar una ocupació de qualitat tan estable com sigui possible, en un context molt particular d’increment important del contingent de persones en situació de desocupació, com a conseqüència de la situació causada per la pandèmia del SARS-CoV-2.
LesLleis.com

Aquest mecanisme permet pal·liar temporalment, de manera àgil i immediata, les conseqüències de l’emergència sanitària causada pel SARS-CoV-2, mitjançant la contractació dels col·lectius de persones inscrites en recerca de feina al Servei d’Ocupació.

No obstant això, la persistència de la situació d’emergència sanitària requereix l’adopció de mesures addicionals relatives al Programa de foment de la contractació que permetin continuar donant suport als nostres ciutadans, més enllà del termini de contractació inicialment establert, i limitar així els efectes de la situació de crisi sanitària sobre el mercat laboral.

Ateses les consideracions esmentades, i a proposta del ministre de Presidència, Economia i Empresa, el Govern, en la sessió del dia 16 de desembre del 2020, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.