Carregant...
 


Decret 181/2021, del 26 de maig del 2021


Decret 181/2021, del 26-5-2021, d’aprovació del Reglament de modificació del Reglament de construcció.

Exposició de motius

La Llei general d’ordenació del territori i urbanisme es desenvolupa reglamentàriament mitjançant les directrius d’ordenació, el Reglament urbanístic, el Reglament de construcció i el Reglament d’urbanització. En aquest sentit, els articles 10 i 53 de la Llei estipulen que el Govern ha d’aprovar el Reglament de construcció, com a instrument d’ordenació del Govern. L’article 60 fixa les línies mestres del contingut: les condicions generals d’aplicació a qualsevol tipus d’edificació, les normes tecnològiques de construcció i les relatives al procediment de presentació de sol·licituds i a llur autorització.
LesLleis.com

En compliment d’aquests articles, el Govern va aprovar el 26 de febrer del 2003 el Reglament de construcció. Posteriorment, el Govern n’ha aprovat diverses modificacions, de les quals l’última és la que es va aprovar mitjançant decret del 13 de maig del 2020, en forma de redacció íntegra.

L’article 127 de la Llei d’ordenació del territori i urbanisme esmenta explícitament els ancoratges d’estabilització del terreny dintre dels elements constructius que han de ser objecte d’inspecció, manteniment i reparació per part dels propietaris d’edificis i, en general, de qualsevol instal·lació: “Els propietaris dels edificis i les instal·lacions són responsables de la inspecció, el manteniment i la reparació de tots els elements de l’edifici executats a l’empara de la llicència o les llicències de construcció, incloses les proteccions específiques enfront dels riscos naturals i els ancoratges d’estabilització del terreny. Aquesta responsabilitat ha de constar en totes les escriptures de transmissió de domini.”

Un ancoratge és un dispositiu lineal instal·lat en el terreny prèviament perforat, capaç de transmetre la tensió d’una càrrega de tracció, aplicada en la superfície d’un talús o d’una estructura, fins a una zona interior del terreny, amb una finalitat d’estabilització mitjançant la compressió del terreny que hi ha entre la zona exterior (cap d’ancoratge) i l’extrem interior de l’ancoratge (zona fixa o bulb).

A Andorra s’han fet ancoratges des de finals de la dècada dels vuitanta del segle passat, tant en obres públiques i infraestructures com en edificació. S’estima que el nombre d’ancoratges al nostre país és de desenes de milers, alguns dels quals ja tenen trenta anys o més.

Els ancoratges al terreny són elements vius que poden canviar les seves característiques resistents al llarg de la vida. Així, els ancoratges poden danyar-se per la seva pròpia relaxació o a conseqüència dels fenòmens externs, sobretot la intempèrie, els fluxos d’aigua i els moviments o els canvis tensionals del terreny en què s’introdueixen. Així doncs, és molt important comprovar al llarg de la seva vida útil l’eficàcia de l’estabilitat per a la qual van ser instal·lats.

El Govern elabora un reglament d’ancoratges, el qual defineix, des de l’òptica tècnica, la forma, la metodologia, la periodicitat i altres factors per dur a terme satisfactòriament, i amb garanties de seguretat i eficàcia, la inspecció, la revisió, el manteniment i, si escau, la reparació dels ancoratges. Ara bé, perquè els propietaris puguin complir correctament les obligacions que imposa l’article 127 de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme, és imprescindible, a més, que els edificis i les construccions permetin físicament executar els esmentats treballs d’inspecció, revisió, manteniment i, si escau, reparació dels ancoratges, i també que els propietaris siguin coneixedors dels paràmetres, els requisits i les característiques que han de seguir per complir les obligacions esmentades, respecte als ancoratges del seu edifici. En tant que ambdós aspectes es vinculen a les condicions generals aplicables a qualsevol tipus d’edificació, el Reglament de construcció és la norma que ha d’establir les dos exigències descrites.

Així doncs, per una banda, cal introduir al Reglament de construcció l’obligació per la qual tota construcció en què s’executin ancoratges s’ha de dissenyar i construir de manera que tots els ancoratges siguin accessibles, per al personal i la maquinària adient, a l’efecte de poder dur-hi a terme les actuacions pròpies d’inspecció, manteniment i reparació dels ancoratges, fins i tot la perforació i l’execució de nous ancoratges en cas de fallada dels ancoratges inicials. I, per altra banda, és necessari introduir de forma explícita al llibre de l’edifici, de forma descriptiva, els ancoratges executats a l’empara de la llicència d’edificació.

Les finalitats de la modificació reglamentària exposades s’assoleixen afegint un apartat a l’article 11 del Reglament de construcció, un epígraf a l’apartat 1 de l’article 115 i una disposició transitòria.

Pels motius exposats, a proposta del ministre de Territori i Habitatge, i amb l’informe favorable previ de la Comissió Tècnica d’Urbanisme, d’acord amb l’article 132.1.a de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme, el Govern, en la sessió del 26 de maig del 2021, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova el Reglament de modificació del Reglament de construcció, que entra en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament de modificació del Reglament de construcció

Article 1

S’afegeix un apartat 4 a l’article 11 del Reglament de construcció, que queda redactat de la manera següent:

“4. Tota llicència urbanística que incorpori l’execució d’ancoratges definitius, actius o passius, ha de preveure que els ancoratges siguin accessibles permanentment per dur-hi a terme les actuacions pròpies d’inspecció, manteniment i reparació dels ancoratges. L’accés als ancoratges ha de permetre que es puguin executar de forma correcta les actuacions esmentades, amb els mitjans personals, de maquinària i auxiliars necessaris, fins i tot el retesatge i destesatge d’ancoratges, i la perforació i l’execució completa d’ancoratges nous.”
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.