Carregant...
 

Decret 303/2021, del 22 de setembre del 2021


Decret 303/2021 del 22-9-2021 d’aprovació del Reglament del mercat nacional de compensació d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.

Exposició de motius

Conscients de la importància de la lluita contra el canvi climàtic i per tal de garantir el benestar de les presents generacions i les futures, Andorra ha pres un compromís ferm en l’assoliment d’ambicioses reduccions d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. Aquest compromís cristal·litza en l’aprovació de la Llei 21/2018, del 13 de setembre, d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic (Litecc), que articula el futur energètic d’Andorra i defineix els objectius en matèria de canvi climàtic. En aquest sentit, defineix els objectius de reducció d’emissions equivalents no absorbides en un 37% per al 2030. Aquest és també l’objectiu de l’última contribució nacional determinada a escala nacional (NDC en la seva sigla en anglès), a què s’afegeix l’assoliment de la neutralitat en carboni per a l’any 2050.
LesLleis.com

En aquest sentit, i en consonància amb el seu compromís en el marc internacional, la Llei defineix diferents eixos d’intervenció de l’acció nacional en matèria de canvi climàtic per tal d’assolir els objectius de reducció d’emissions, entre els quals es troba la creació d’un mercat nacional de compensació d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (en endavant, “GEH”). Les compensacions, de caràcter voluntari, han de servir com a eina que promogui i potenciï la creació de projectes innovadors en el camp de la lluita contra el canvi climàtic a escala local i, alhora, reforci les polítiques ambientals de mitigació per assolir els objectius de reducció d’emissions fixats per Andorra.

A banda, el mercat té com a finalitat donar suport a l’activitat econòmica i social del Principat fent costat a la societat civil, les organitzacions, les entitats i les empreses que, en el marc de la responsabilitat social corporativa, per motius ètics o de relacions públiques, vulguin adoptar polítiques ambientals de reducció d’emissions i contribuir a la generació de projectes de compensació dins del territori andorrà, tot avançant en el coneixement i la capacitat institucional per fer front al canvi climàtic a llarg termini. En aquest sentit, es preveu que el preu dels crèdits estigui format, a més de la part intrínseca al carboni, per una part associada als cobeneficis del projecte, definits d’acord als Objectius de desenvolupament sostenible (ODS), dotant així els projectes d’un valor afegit a banda de l’estricta compensació d’emissions.

Així doncs, el mercat nacional de compensació de d’emissions de GEH, preveu impulsar mecanismes que permetin coordinar els diferents actors facilitant la canalització voluntària de fons cap a projectes que tinguin com a fonament la mitigació del canvi climàtic, en un marc d’absoluta transparència i integritat ambiental, fomentant així la transició cap a una economia baixa en carboni

Les compensacions voluntàries d’emissions han d’estar regulades i definides d’una manera àmplia per donar suport programes i polítiques nacionals i no només projectes aïllats. Al mateix temps, és necessari crear les bases per a la transparència i el rigor, motiu pel qual és convenient elaborar un mecanisme de control que pugui servir d’element certificador i avaluador dels crèdits de carboni generats pels diferents projectes de compensació, així com articular un estàndard de carboni de referència que demostri la integritat ambiental i l’addicionalitat dels crèdits de carboni generats pels diferents projectes.

Esdevé necessari, per tant, establir un marc reglamentari per desenvolupar amb rigor, coherència i transparència els mecanismes de compensacions d’emissions. La finalitat d’aquest Reglament és articular la creació d’un programa de compensació d’emissions per assolir un desenvolupament sostenible que compatibilitzi el creixement del benestar econòmic i social amb la protecció del nostre medi ambient.

Amb tot, el Reglament del mercat nacional de compensació d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle respon a les previsions de l’article 50 de la Llei 21/2018, del 13 de setembre, d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic i en concret al full de ruta definit pel tercer programa d’accions de l’estratègia energètica nacional i de lluita contra el canvi climàtic 2020-2050, en tant que el mercat representa una de les principals eines de fiscalitat per desplegar el conjunt d’accions previstes per a la descarbonització d’Andorra.

Per tot això, a proposta de la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, el Govern, en la sessió del 22 de setembre del 2021

Decreta
Article únic

S’aprova el Reglament del mercat nacional de compensació d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, que entra en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament del Mercat nacional de compensació d’emissions de gasos d’efecte d’hivernacle

Article 1. Objecte

L’objecte d’aquest Reglament és establir les condicions tècniques i administratives que regulen el mercat nacional de compensació d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (d’ara endavant, “mercat de compensació de GEH”).
Article 2. Definicions

Als efectes d’aquest Reglament, s’apliquen les definicions previstes en la Llei 21/2018 i les següents:

1. Compensació voluntària d’emissions de GEH: acció per la qual una persona física, una persona jurídica o una administració pública que emet una determinada quantitat de GEH contribueix, mitjançant una transacció econòmica, al finançament de l’activitat d’un tercer que contribueix a la mitigació de les emissions de GEH.

2. Projectes de compensació: els projectes de compensació són projectes de lluita contra el canvi climàtic que tenen la finalitat addicional de generar crèdits de carboni que configuren l’oferta del mercat nacional de compensació de GEH.

3. Crèdit de carboni: instrument comercial intangible que recull el segrest o l’estalvi d’una tona de CO2 equivalent (CO2-eq) en algun dels projectes de compensació del mercat nacional de compensació de GEH i que formen part de l’oferta de crèdits de carboni d’aquest mercat. Una tona de CO2-eq s’entén com la mesura expressada com a 1 kg de CO2-eq, que és igual a 0,27 kg de carboni.

4. Estàndard de carboni: conjunt de requisits i metodologies que s’estableixen en un sistema de compensació per acreditar la reducció d’emissions o segrest de GEH.

5. Validació: procés mitjançant el qual s’avalua l’estimació de generació de crèdits d’un projecte de compensació.

6. Verificació: procés mitjançant el qual es comprova que l’execució del projecte s’ha dut a terme segons la proposta inicial del projecte validat.

7. Certificat de compensació: document numerat, digital i signat electrònicament expedit per govern que certifica la compra d’una quantitat de crèdits de carboni per part d’un adquirent a un projecte de compensació.
Article 3. Àmbit d’aplicació

Les disposicions d’aquest Reglament són aplicables als projectes de compensació i els actors que intervenen en el mercat definits d’acord amb l’article 4 d’aquest Reglament.
Article 4. Agents del mercat nacional de compensació de GEH

1. El promotor d’un projecte de compensació és qualsevol persona física o jurídica que vulgui desenvolupar un projecte de compensació dins del territori andorrà.

2. El cos certificador és l’OECC que valida l’aplicació de l’estàndard de carboni, actuant directa o indirectament a través d’un organisme extern independent del projecte de compensació.

3. L’adquirent dels crèdits de carboni és qualsevol persona física o jurídica que adquireixi crèdits de carboni per compensar les seves emissions.

4. El Govern, per mitjà de l’Oficina de l’Energia i del Canvi Climàtic (OECC), gestiona i supervisa el mercat nacional de compensació de GEH.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.