Carregant...
 

Decret 410/2022, del 12 d’octubre del 2022


Decret 410/2022, del 12-10-2022, pel qual s’aprova el Reglament de quota especial de les autoritzacions d’immigració temporals per a les activitats de la temporada d’hivern 2022-2023 en el sector de les estacions d’esquí.

L’aprovació d’una quota especial d’autoritzacions d’immigració temporals vinculades a l’època hivernal, a l’empara del que estableix l’apartat 7 de l’article 23 de la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, es justifica per l’augment de l’activitat productiva que experimenta el Principat d’Andorra durant aquest període. Així doncs, aquest caràcter marcadament estacional fa necessària l’aprovació del contingent d’immigració que s’estableix en aquest Reglament, tenint en compte que l’ocupació laboral de caràcter indefinit en el sector hoteler no és equiparable amb les contractacions que s’hi efectuen amb motiu de la temporada de neu. Consegüentment, aquest Reglament només és aplicable a les empreses que són de temporada.

La millora de la situació econòmica del país després de la pandèmia va comportar que la passada temporada d’hivern el Govern acordés l’aprovació de reglaments de quota amb contingents importants, fet que es manté en l’actualitat i que implica, doncs, que el contingent d’aquest Reglament segueixi aquesta tendència a l’alça tenint en compte, d’una banda, la necessitat del sector econòmic relacionat amb l’augment de l’activitat productiva i, d’altra banda, la dificultat de proveir-se de mà d’obra com a conseqüència de la disminució de persones inscrites al Servei d’Ocupació. Aquesta dificultat ha comportat que el Govern acordi en aquest Reglament eliminar la limitació de contractació de persones nacionals d’estats que no siguin membres de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu.

Així doncs, per elaborar el contingent de quota que estableix aquest Reglament, el Govern ha pres en consideració les dades de què disposa el Servei d’Ocupació, arran de les quals es pot afirmar que amb les persones que hi ha registrades, és a dir, les persones que cerquen feina i les persones que pretenen una millora de l’ocupació laboral, no es poden satisfer totes les necessitats que requereix el mercat laboral andorrà durant aquesta campanya hivernal. Malgrat que es referma el compromís de prioritzar l’accés a l’ocupació de les persones nacionals i residents d’acord amb l’article 23, apartat 3, de la Llei qualificada d’immigració, cal ser conscients de la manca de mà d’obra i de la necessitat de donar resposta al teixit productiu del país a fi de facilitar la bona marxa de l’economia nacional. Consegüentment, tenint en compte aquests elements, així com les perspectives anunciades pel sector amb relació a la contractació de personal per a aquesta temporada d’hivern, el Govern ha adoptat un contingent de quota similar al de l’any anterior tenint en compte el consum real de la quota la passada temporada d’hivern.

Finalment, s’ha actualitzat la graella salarial en la mateixa proporció que la variació acordada per l’Executiu amb relació al salari mínim interprofessional durant aquest any 2022.

Aquest Reglament es desglossa en deu articles, que en defineixen l’objecte i la terminologia i determinen les activitats laborals concernides; fixen el nombre d’autoritzacions que són objecte de la quota especial aprovada, des d’una perspectiva global, d’una banda, i empresarial, de l’altra, i les condicions per concedir-les; incideixen en els requisits salarials, de titulació i d’experiència, així com en els visats i les despeses de repatriació; determinen la possibilitat excepcional d’ampliar el nombre d’autoritzacions, i regulen el termini de presentació de les sol·licituds, la vigència de les autoritzacions concedides i les vicissituds derivades del canvi de lloc treball. Finalment, el Reglament conté un annex amb dos taules que estableixen la classificació salarial de les ocupacions concretes que s’encabeixen en la quota especial que s’aprova i l’import de la pensió alimentària i l’allotjament.

Ateses les consideracions esmentades, a proposta del ministre de Justícia i Interior, el Govern, en la sessió del 12 d’octubre del 2022, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova el Reglament de quota especial de les autoritzacions d’immigració temporals per a les activitats de la temporada d’hivern 2022-2023 en el sector de les estacions d’esquí, que entrarà en vigor el mateix dia de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament de quota especial de les autoritzacions d’immigració temporals per a les activitats de la temporada d’hivern 2022-2023 en el sector de les estacions d’esquí

Article 1. Objecte

D’acord amb el que preveu l’apartat 7 de l’article 23 de la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, el Govern fixa en aquest Reglament la quota especial de les autoritzacions d’immigració temporals i de treball temporal de fronterer per a les activitats de la temporada d’hivern 2022-2023 en el sector de les estacions d’esquí, que s’esmenta a l’article 3.
Article 2. Activitats laborals concernides

1. Les activitats laborals que concerneixen aquesta quota especial són les activitats pròpies de les estacions d’esquí, les activitats dutes a terme per persones autoritzades pel Ministeri de Salut a exercir la professió mèdica i d’infermeria als consultoris mèdics d’atenció a les pistes d’esquí i les activitats dels clubs d’esquí. S’exclouen d’aquesta quota especial les activitats de bar i de restauració de les estacions d’esquí, que es regulen al Reglament de quota especial de les autoritzacions d’immigració temporals per a les activitats de la temporada d’hivern 2022-2023 en el sector hoteler.
LesLleis.com

2. Per aplicar aquest Reglament, el Servei d’Immigració pot comprovar i determinar quina serà l’ocupació laboral concreta del treballador, amb independència de les dades que s’hagin fet constar a la demanda d’autorització d’immigració.
Article 3. Nombre d’autoritzacions

El nombre total d’autoritzacions d’immigració temporals que es poden lliurar és de 933 i el nombre total d’autoritzacions de treball temporal de fronterer que es poden lliurar és de 70, la qual cosa representa un nombre global de 1.003 autoritzacions. Tanmateix, es pot concedir a l’empresa sol·licitant l’autorització d’immigració que demana, malgrat que el nombre total del tipus d’autorització de què es tracti s’hagi esgotat, si encara no s’ha exhaurit el nombre global d’autoritzacions fixat en aquest apartat.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.