Carregant...
 

Decisió núm. 3/96 del Comitè Mixt CE-Andorra del 15 de juliol de 1996

Que modifica la decisió núm. 7/91 que deroga la definició de la noció de productes originaris per tal de considerar la situació particular del Principat d’Andorra pel que fa a la seva producció de certs productes agrícoles transformats.


El Comitè Mixt, CE-Andorra,
LesLleis.com

Vist l’Acord en forma d’intercanvi de cartes entre la Comunitat Econòmica Europea i el Principat d’Andorra (DO (Diari Oficial) núm. L 374 del 31.12.1990, p. 13.) i, en especial, el seu article 17 paràgraf 8;

Considerant que la decisió núm. 7/91 del Comitè Mixt CE-Andorra (DO (Diari Oficial) núm. L 43 del 19.2.1992, p.33. Decisió modificada en última instància per la decisió núm. 1/92 (JO núm. L 321 del 6.11.1992, p. 27)) preveu una derogació de la definició de la noció de productes originaris a favor d’Andorra, per a certs productes addicionats d’edulcorants anomenats “magdalenes”; que aquesta decisió limita un avantatge d’aquest tipus per als productes de la posició núm. 1905 30 59 de la tarifa duanera comuna;

Considerant que aquesta darrera posició cobreix només els productes de l’espècie que presenten en pes un contingut d’aigua que no excedeixi un 12%; que, tanmateix, a la pràctica, durant el darrer any, s’ha constatat que en certs casos els productes en qüestió presentaven un contingut en aigua superior al 12% i depenen, aleshores, de la posició 1905 90 60;

Considerant que per tal de mantenir la possibilitat per a Andorra de beneficiar-se de la derogació per a tots els productes anomenats “magdalenes”, és convenient, amb efecte l’1 de juliol de 1995, de completar la decisió núm. 7/91 afegint-hi el codi núm. 1905 90 60;

Considerant, d’altra banda, que per permetre el desenvolupament de la seva indústria nacional, les autoritats del Principat d’Andorra han demanat que el volum del contingent relatiu a les “magdalenes” s’augmenti, fent que es cobreixi les possibilitats normals d’exportació del Principat d’Andorra vers la Comunitat;

Considerant que, per donar curs a aquesta demanda, sembla raonable elevar a 120.000 kg el volum del contingent inicial, la qual cosa representa un augment de prop d’un 10% per any; que, d’altra banda, un augment d’aquestes característiques representa solament un percentatge ínfim de la producció comunitària del sector; que, consegüentment, no és de naturalesa a perjudicar la indústria comunitària;

Considerant que, amb una finalitat de claredat, és convenient, d’una banda, gestionar el contingent així augmentat sobre la base d’un any sencer de contingentació i, d’altra banda, de reproduir íntegrament l’annex de la decisió núm. 7/91, degudament modificat,

Decideix
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.