Carregant...
 

Sentència 73-2017 del TSJA. Entrada en vigor de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari. Procediment per a declarar la responsabilitat tributària del deutor. Obligats tributaris indirectes.


Extracte facilitat per Strategos

Resum: La gestió de notificacions als obligats tributaris per part dels Comuns durant el 2015 es regeix per la Llei de bases de l’ordenament tributari, del 19 de desembre del 1996. La decisió de la Junta del Comú compleix amb els requisits de notificació de la liquidació que estableix la dita llei de bases. L’entitat bancària, tal i com ho va reconèixer a l’escriptura pública d’adquisició i com estableix la Llei de bases, com adquirent d’un bé immoble afectat al compliment d’una prestació tributària, respon amb aquest bé del deute tributari. La data del naixement de l’obligació de l’entitat bancària és la data d’adquisició del bé immoble, no aplica la prescripció del dret de l’Administració per exigir el deute tributari.

Resolució: Revoca sentència recorreguda (Tribunal de Batlles 24 de gener de 2017) i estima el recurs d’apel·lació presentat per Govern.


Aquesta valoració no ofereix consells específics per a situacions determinades i concretes. Demaneu assessorament jurídic abans d’entaular accions concretes, en vista de les circumstàncies de cada assumpte.


Logostrategos

C. Prat de la Creu, 59-65
Escala A, 2a planta
AD500 Andorra la Vella
 +376 805 705 
strategos@strategos.ad

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Administrativa
Núm. de Protocol: 1000124/2015
Núm. de Rotlle: TSJA-0000035/2017

SENTÈNCIA 73-2017

PARTS:

Apel·lant: COMÚ X
Representant: Sra. HDB
Advocat: Despatx X

Apel·lat: BANC Y
Representant: Sra. IMDOM
Advocat: Sr. JPA


COMPOSICIÓ DEL TRIBUNAL:

President:
Magistrats:
M. I. Sr. Albert ANDRÉS PEREIRA
M. I. Sr. Bernard PLAGNET
M. I. Sra. Marie CONTE

Andorra la Vella, vint de juliol de dos mil disset.

El Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, ha vist el recurs d’apel·lació a les actuacions número 1000124/2015.

En la tramitació d’aquestes actuacions han estat observades les prescripcions legals, i ha estat ponent el magistrat Sr. Bernard PLAGNET, el qual expressa el parer del Tribunal.

ANTECEDENTS DE FET

1.- La societat BANC Y va interposar demanda jurisdiccional contra la decisió tàcita, per via de silenci administratiu pel COMÚ X, desestimatòria del recurs formulat contra la decisió de la Junta del Comú de 5 d’agost de 2015 i, sol·licitud de devolució d’ingressos indeguts, demanant la seva nul·litat; subsidiàriament la seva anul·labilitat.

2.- En la sentència de 24 de gener de 2017 el Tribunal de Batlles ha estimat la demanda promoguda per la societat BANC Y.
LesLleis.com

3.- En el seu escrit d’apel·lació de data 25 d’abril de 2017, el COMÚ X estima en substància:

- davant la pròpia notaria, el banc no havia efectuat cap tipus d’oposició al referit pagament que li permetés amb posterioritat anar contra els seus actes i interposar la demanda jurisdiccional que ens ocupa;

- l’article 27 de la LBOT (Llei 21/2014) no era vigent en el moment en que van tenir lloc els fets i, per tant, decau el fonament de la sentència en relació amb l’omissió del tràmit d’al·legacions de l’obligat tributari;

- l’acte administratiu és plenament vàlid, el respecte a l’article 55 de la LBOT en el seu dia vigent al moment de dictar la resolució es compleix;

- la pròpia entitat bancària reconeix que va adquirir les unitats immobiliàries, coneixedora dels deutes tributaris pendents de satisfer per l’anterior titular de l’immoble.

El COMÚ X ha confirmat els seus arguments en el seu escrit de conclusions de data 15 de juny de 2017.

4.- En la seva contesta de data 22 de maig de 2017, la societat BANC Y estima en substància:

- aquesta part ni va acceptar el pagament dels deutes de l’anterior titular dominical en l’acte d’atorgament de l’escriptura, ni ho feu en el moment en què va pagar les quantitats requerides;

- la legislació aplicable a la data de la transmissió immobiliària és la Llei 21/2014;

- “les disposicions de la LGOT del 1996 són substancialment les mateixes que les previstes a la llei nova.

- “l’obligat tributari és el propietari de l’immoble quan té lloc el fet generador de l’impost i la Llei no preveu que el bé estigui afecte a l’obligació ni que els propietaris successius puguin tenir qualitat d’obligats tributaris per impostos meritats amb anterioritat a la seva titularitat”;

-“amb caràcter doblement subsidiari: prescripció dels deutes tributaris reclamats”.

En el seu escrit de conclusions de data 31 de maig de 2017, la societat BANC Y precisa la seva demanda:

- confirmació de la sentència recorreguda;

- amb caràcter subsidiari, que es declari la revocació de l’acte impugnat per imprudència de la derivació de responsabilitat tributària;

- i més subsidiàriament que es declari l’obligació del Comú a la restitució per raó de la prescripció.

5.- Trameses les actuacions a aquesta Sala, s’ha designat el magistrat ponent i han quedat vistes les actuacions per a deliberar i decidir.

FONAMENTS DE DRET

Primer.- Competència

El Tribunal Superior, Sala Administrativa, és competent per conèixer el recurs, en aplicació de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia.

Segon.- Legislació aplicable a la data de la transmissió immobiliària

Als termes de la Llei 36/2014, de l’11 de desembre, de modificació de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari:

“Disposició final cinquena. Entrada en vigor

1. Aquesta Llei entrarà en vigor l’1 de gener del 2015.

2. Pel que fa als comuns, aquesta Llei entrarà en vigor l’1 de gener del 2016. Durant l’any 2015, la gestió tributària comunal es regeix per la Llei de bases de l’ordenament tributari, del 19 de desembre de 1996, i les seves modificacions”.


L’exposició de motius precisa: “D’altra banda, donat que la Llei 21/2014 deroga la Llei de bases de l’ordenament tributari, del 19 de desembre de 1996, cal preveure una disposició que perllongui la vigència d’aquesta Llei durant l’any 2015, únicament però, per garantir la gestió tributària comunal durant aquest període.

En el seu escrit de contesta, la societat BANC Y estima que “aquesta disposició no significa pas que la Llei 21/2014 no sigui aplicable al Comú fins a l’1 de gener de 2016 sinó que la transitorietat s’entén referida a la gestió tributària, havent d’entendre’s com a tal les disposicions de la llei nova dels articles 79 a 87 que es troben en un capital tercer intitulat «Del procediment de gestió tributària»”.

Aquest argument no pot prosperar. En efecte, l’article 79 de la Llei enumera les “funcions de gestió tributària”:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.