Carregant...
 

Sentència 53-2018 del TSJA. Actes administratius contra els que es pot interposar recurs.


Extracte facilitat per Strategos

Resum: El requeriment d’informació realitzat a una societat en el marc d’un procediment d’inspecció contra una persona física, no és un acte administratiu en el sentit de l’article 124.2 del Codi de l’Administració i per tant no s’hi podrà interposar recurs administratiu. En tot cas, la societat podrà recórrer l’eventual resolució sancionadora de l’Administració.

Resolució: Revoca sentència recorreguda (Tribunal de Batlles 13 de desembre de 2017) i estima el recurs d’apel·lació presentat per Govern.


Aquesta valoració no ofereix consells específics per a situacions determinades i concretes. Demaneu assessorament jurídic abans d’entaular accions concretes, en vista de les circumstàncies de cada assumpte.


Logostrategos

C. Prat de la Creu, 59-65
Escala A, 2a planta
AD500 Andorra la Vella
 +376 805 705 
strategos@strategos.ad

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Administrativa
Núm. de Protocol: 1000024/2016
Núm. de Rotlle: TSJA-0000011/2018

SENTÈNCIA 53-2018

PARTS:

Apel·lant: GOVERN D’ANDORRA
Representant: Sr. C.P.S.
Advocada: Sra. M.B.V.

Apel·lat: A SA
Representant: Sr. A.C.R.
Advocada: Sra. M.R.B.

COMPOSICIÓ DEL TRIBUNAL:

President:
Magistrats:
M. I. Sr. Albert ANDRÉS PEREIRA
M. I. Sr. Bernard PLAGNET
M. I. Sra. Elsa PUIG MUÑOZ

Andorra la Vella, vint-i-dos de juny de dos mil divuit.

El Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, ha vist el recurs d’apel·lació a les actuacions número 1000024/2016.

En la tramitació d’aquestes actuacions han estat observades les prescripcions legals, i ha estat ponent el magistrat Sr. Bernard PLAGNET, el qual expressa el parer del Tribunal.

ANTECEDENTS DE FET

1.- La representació processal de la societat A SA va interposar demanda jurisdiccional contra la resolució de la Comissió Tècnica Tributària de data 15 de febrer de 2016 que inadmet a tràmit el recurs contra un requeriment que s’efectua en el març d’un procediment d’inspecció a l’obligat tributari Sr. E.N.G.

2.- En la sentència del 13 de desembre de 2017 el Tribunal de Batlles va estimar la demanda promoguda per la societat A SA.

3.- En el seu escrit d’apel·lació de data 28 de febrer de 2018, el GOVERN estima en substància:

- el requeriment no és un acte administratiu sinó un acte preparatori (article 38 del Reglament d’aplicació dels tributs de l’11 de febrer de 2015);

- el recurs pertinent es podrà interposar contra l’acte administratiu que se’n derivi;

- el procediment d’inspecció s’inicia el 2 de desembre de 2015 i li són d’aplicació les disposicions de la Llei 21/2014 per tots els aspectes que regulen els procediments d’inspecció, així com les competències de control.

El GOVERN ha confirmat els seus arguments en el seu escrit de conclusions de data 16 d’abril de 2018.

4.- En la seva contesta de data 21 de març de 2018, la societat A SA estima en substància:
LesLleis.com

- la societat, en base a l’establert a l’article 124.2 del Codi de l’Administració, ha de poder recórrer el requeriment que se li practica si entén que aquest no és ajustat a dret;

- la Direcció d’Inspecció no pot, en base a l’article 68 de la vigent Llei de bases de l’ordenament tributari (LBOT), practicar requeriments a tercers per obtenir informació tributària d’abans de l’entrada en vigor de la Llei.

La societat ha confirmat els seus arguments en el seu escrit de conclusions de data 13 d’abril de 2018.

5.- Trameses les actuacions a aquesta Sala, s’ha designat el magistrat ponent i han quedat vistes les actuacions per a deliberar i decidir.

FONAMENTS DE DRET

Primer.- La Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia és competent per a conèixer del present recurs, segons l’article 39.3 de la Llei Qualificada de la Justícia.

Segon.- Per carta de data 9 de desembre de 2015, el Director adjunt d’Inspecció Tributària escriu: “Davant la impossibilitat d’obtenir aquesta informació per altres mitjans, us requerim per què en un termini de tretze dies hàbils, a comptar de la data d’aquest requeriment, presenteu a la direcció adjunta d’inspecció tributaria (...) el detall des moviments de tots els comptes bancaris, de dipòsit o inversió, en nom del obligat tributari objecte d’inspecció (...)” (foli 14).

En data 30 de desembre de 2015, la societat A SA va presentar un recurs davant la Comissió Tècnica Tributària contra el requeriment, “declarant-lo nul de ple dret o, subsidiàriament anul·lant-lo” (foli 19).

Per resolució de data 15 de febrer de 2016, la Comissió Tècnica Tributària va acordar: “No admetre a tràmit el recurs núm. 8.443.615 interposat pel Sr. A.C.R. en representació de l’entitat bancària A S.A.” (foli 27).

Tercer.- Sobre la retroactivitat

La Disposició final cinquena. Entrada en vigor de la Llei 21/2014, disposa: «La present Llei entrarà en vigor l’1 de gener del 2015.»

El procediment inspector s’inicia el 2 de desembre de 2015 i li són d’aplicació les disposicions de la Llei per tots els aspectes que regulen els procediments inspectors.

Per conseqüent, l’Administració podia presentar un requeriment per obtenir una informació respecte l’any 2012: és el principi d’aplicació immediata de la llei i no s’analitza com una aplicació retroactiva de la mateixa, contràriament al què es diu en la sentència de primera instància (fonament de dret Quart).

Quart.- S’ha de precisar el quadre jurídic d’aquest litigi.

El requeriment de l’Administració es fonamenta en l’article 68 de la LBOT:

« 1. Les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, així com les entitats de caràcter civil nacionals o estrangeres, estan obligades a proporcionar a l’Administració tributària les dades, informes, antecedents i justificants amb transcendència tributària relacionats amb el compliment de les seves pròpies obligacions tributàries i de tercers quan existeixi un requeriment previ individualitzat dins l’àmbit d’un procediment d’inspecció, de recaptació en període executiu o d’embargament que justifiqui degudament la transcendència de la informació requerida i que s’han utilitzat tots els mitjans disponibles per obtenir la informació sol·licitada. »

Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.