Carregant...
 

Llei de bases de l’ordenament tributari (Text refós per LesLleis.com)

Text derogat per la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari amb efectes de l'1 de gener del 2015, a excepció de la gestió tributària comunal, que durant l'any 2015, va seguir regida per la present llei i les seves modificacions, tal i com disposa la disposició final cinquena de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari.


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 19 de desembre de 1996 ha aprovat la següent:

Llei de bases de l’ordenament tributari
LesLleis.com

Exposició de motius

La present llei configura el marc “bàsic” de referència amb preeminent aplicació dins l’àmbit tributari del Principat, incorporant els principis de justícia, legalitat i reserva de llei, generalitat i distribució equitativa de la càrrega tributària establerts en la Constitució.

Dos fets han motivat d’una manera especial la necessitat de publicar la llei de bases de l’administració tributaria, un es l’acord comercial entre la Comunitat econòmica europea i el principat d’Andorra que va entrar en aplicació el primer de juliol de 1991, l’altre l’aprovació de la Constitució del Principat d’Andorra el 14 de març de 1993. El primer ha d’influir per donar resposta a l’exigència d’una legislació tributària bàsica homologable, en matèria duanera, els països de la unió europea i el segon ha d’obligar a que aquelles bases s’adaptin als principis constitucionals esmentats al principi. La llei per altra banda ha de donar contingut a la competència tributària comunal d’acord amb el que estableix la norma constitucional i la llei qualificada de delimitació de competències.

El marc bàsic d’actuació definit per aquesta llei compren qualsevol tipus d’imposició, de tal forma que es regula tant l’establiment com el desenvolupament de tota figura “tributària” sigui impost taxa o contribució especial presentant les connotacions i els principis propis d’un sistema fiscal modern però resultant, alhora flexible i adaptat a les particularitats pròpies del Principat.

En congruència s’assenten les bases per a una ordenació formal del dret tributari andorrà amb la finalitat que es pugui assegurar a l’Administració, estatal i comunal, els recursos necessaris per a la gestió eficient dels serveis públics que la societat li ha encomanat, donant ademés garanties jurídiques als ciutadans.

En definitiva, el text al definir criteris, figures i terminologia relatives a l’àmbit tributari ha de constituir el fonament jurídic legal sobre el que es podrà bastir les noves normes tributaries, constituint una peça bàsica de la nova arquitectura legislativa en matèria tributaria.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.