Carregant...
 

Llei 5/2004, del 14 d’abril, del Codi de Duana (Text refós per LesLleis.com)


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 14 d’abril del 2004 ha aprovat la següent:

llei 5/2004, del 14 d’abril, del Codi de Duana

Exposició de motius

El 20 de juny de 1996, el Consell General va aprovar la Llei del Codi de Duana per tal de garantir una màxima seguretat jurídica tant als operadors com a les autoritats duaneres en l’àmbit dels intercanvis de mercaderies entre el Principat d’Andorra i els altres països.

L’objectiu de la Llei era harmonitzar tant els conceptes jurídics com els tractaments i els procediments de despatx de mercaderies. Per tant, i amb la finalitat d’unificar i d’harmonitzar conceptes i procediments, resulta necessari introduir algunes modificacions en el text existent, incloent-hi algunes disposicions específiques tenint en compte la Llei de taxes sobre el consum, del 30 de desembre de 1985, i les obligacions derivades de l’Acord d’Unió Duanera entre Andorra i la Comunitat Europea, del 28 de juny de 1990, pel que fa a l’aplicació de la política comercial comunitària i a l’evolució de la legislació comunitària en matèria duanera.

D’altra banda, la disposició addicional tercera de la Llei de la funció pública, del 15 de desembre del 2000, relativa a la normativa dels cossos especials, preveu que s’ha d’aprovar la normativa de funcionament dels cossos especials que sigui necessària. Tenint en compte que la Duana és un cos especial, amb unes especificitats pròpies, sotmès al principi de jerarquia dins del cos, convé regular-ne l’organització, el funcionament i les actuacions amb una normativa amb rang de llei, amb un títol específic que en fixi les competències, i recollir en part el que ja estableix el Reglament interior del Servei de Duana, del 7 d’agost de 1991. Aquesta Llei té rang de qualificada quan es refereix al sistema de provisió de places, en particular amb referència a la provisió dels llocs de treball de director i director adjunt recollits a l’article 1, apartat 2; a l’edat i a la promoció interna, disposicions contingudes a l’article 3, apartats 4 i 7; i a les actuacions dels funcionaris de Duana recollides als articles 7, 8, 9 i 10.

La Llei també inclou les disposicions necessàries en matèria de contenciós, les infraccions duaneres i llurs conseqüències jurídiques per tal de tenir una legislació única en aquestes matèries.

El Codi de Duana estableix, doncs, un marc legal per a totes les disposicions relatives a:

L’organització i el funcionament del Cos de Duana.
Els drets i les obligacions de les persones respecte a la reglamentació duanera.
Els elements a partir dels quals s’apliquen els drets a la importació i les mesures pels intercanvis de mercaderies.
Les disposicions per introduir les mercaderies al territori duaner nacional i els règims duaners.
El deute duaner i del dret de recurs.
La referència a disposicions específiques.
Les disposicions en matèria d’infraccions.


Els principis establerts en aquesta Llei del Codi de Duana es desenvoluparan reglamentàriament.

Títol I. Organització i funcionament del Cos de Duana

Capítol I. Disposicions generals i àmbit d’actuació del Cos de Duana

Article 1

1. L’acció del Cos de Duana s’exerceix en tot el territori nacional, s’encarrega del control i de la percepció dels drets i dels impostos sobre les mercaderies i béns a la importació i a l’exportació, així com sobre la producció i l’elaboració. La Duana s’encarrega també del control dels mitjans de transport, persones, mercaderies sensibles i de la prohibició i l’impediment de la circulació de les mercaderies prohibides.

2. El Cos de Duana depèn de l’autoritat del Govern d’Andorra i en particular del ministre de Finances. El director és el responsable general del Cos de Duana.

a) El lloc de treball de director pot ser proveït per lliure designació d’acord amb el que estableix l’article 34 de la Llei de la funció pública, del 15 de desembre del 2000.
b) El director adjunt és el primer i més immediat col·laborador del director. El lloc de treball de director adjunt pot ser proveït per lliure designació d’acord amb el que estableix l’article 34 de la Llei de la funció pública, del 15 de desembre del 2000, entre els funcionaris del Cos de Duana.
c) El director i el director adjunt són nomenats pel Govern a proposta del ministre de Finances. El nomenament implica la reserva al funcionari de la plaça de procedència fins al moment del seu cessament com a director o director adjunt i l’assignació del complement de responsabilitat addicional a què es refereix l’article 63 de la Llei de la funció pública, del 15 de desembre del 2000. Un cop s’hagi produït el cessament, el funcionari torna a la plaça de procedència i deixa de percebre el complement de responsabilitat addicional. Si el funcionari ha ocupat la plaça del lloc de treball de director o de director adjunt per un període superior a cinc anys, a més de les retribucions de la plaça del lloc de treball que passi a ocupar, se li assigna un complement salarial que s’anomena “reconeixement de la funció directiva”. La quantia i l’actualització d’aquest complement s’han d’establir reglamentàriament.


3. El Cos de Duana és un cos jerarquitzat dins del qual els funcionaris de Duana han de complir les ordres i les instruccions dels superiors.

En l’exercici de les seves funcions el director del Cos de Duana pot dictar instruccions, circulars o notes de servei per dirigir l’activitat i regular l’organització i el bon funcionament del Cos.

4. El Cos de Duana té una triple missió fiscal, econòmica i de protecció de la societat dins el camp de la seva actuació en el marc de l’Administració general:

a) En el camp fiscal, especialment pel que fa al desplegament de la fiscalitat, a més de la percepció dels drets duaners pròpiament dits, la Duana s’encarrega també de recaptar totes les imposicions fiscals o parafiscals que graven les mercaderies a la importació, a l’exportació, i també a la producció i a l’elaboració, així com les imposicions de fiscalitat interna previstes legalment.
b) En el camp econòmic, la Duana assegura l’aplicació dels reglaments existents en els intercanvis amb l’exterior i també tota la informació estadística que se’n desprèn.
c) En el camp de la protecció de la societat, la Duana assegura l’aplicació de reglaments relatius a la protecció del consumidor i altres.


5. Entre d’altres, les funcions derivades de la pròpia missió del Cos de Duana són les següents:

a) Controlar les mercaderies sensibles.
b) Vetllar pel compliment dels convenis duaners en els quals Andorra és part contractant i aplicar la normativa que se’n deriva:
Tarifa exterior comuna de la Comunitat Econòmica Europea.
Legislació duanera comunitària.
Política comercial comuna de la Comunitat Econòmica Europea.
c) El Cos de Duana efectua també controls en sectors particulars dins l’àmbit fiscal i/o econòmic aportant la seva col·laboració a altres departaments de l’Administració general o organismes públics.
d) Paral·lelament a les diverses activitats fiscals i econòmiques que constitueixen l’essencial de la funció de la Duana, també exerceix un nombre de missions particulars, i en especial:
i) participació, en col·laboració amb el Ministeri de Salut i Benestar, en el control de l’aplicació de les disposicions que concerneixen la higiene i la salut;
ii) control de l’aplicació de la normativa destinada a assegurar la protecció del consumidor;
iii) control i vigilància en l’exportació d’obres d’art;
iv) intervenció en el control de les regles de protecció de la propietat industrial i intel·lectual;
v) participació amb la col·laboració del Ministeri d’Agricultura i Medi Ambient per a l’aplicació de la reglamentació que afecta la importació i/o l’exportació de mercaderies sotmeses a control;
vi) participació en col·laboració amb qualsevol altre departament i/o cos especial de l’Administració general, o amb altres institucions, amb autorització prèvia del Ministeri de Finances, en el control de les aplicacions normatives que siguin necessàries.


6. És competència del ministre de Finances la creació, la modificació o la supressió de serveis necessaris per al bon desenvolupament i millora de les tasques, accions i missions duaneres a proposta del director del Cos de Duana.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.