LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Consulta vinculant en relació a la consideració com a ingrés a efectes fiscals de la reversió d’una provisió comptabilitzada amb anterioritat a l’entrada en aplicació de l’impost sobre societats.

Número de consulta CV0006-2015
Data d’emissió 29/05/2015
Normativa · Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats.

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

CONSULTA

(En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l'entitat que la formula).

EXPOSA

Que d’acord amb el que disposa l’article 65 de la Llei 21/2014 de Bases de l’Ordenament Tributari de 16 d’octubre de 2014, interessa formular la següent Consulta Tributària, els efectes de la qual seran aplicables en el càlcul de l’Impost sobre Societats de l’exercici 2014:

DESCRIPCIÓ DELS FETS

L’entitat consultant va realitzar, entre els anys 2006 i 2010, dotacions per provisions pel desmantellament de part del seu immobilitzat, en concret, pel desmantellament d’unes línies d’alta tensió així com d’uns E.T.R.’s.

Al 2014, un cop determinat el cost total d’aquest desmantellament, l’entitat procedeix a revertir l’excés de dotació inicial, comptabilitzant el corresponent ingrés al seu balanç i pèrdues i guanys.
LesLleis.com

NORMATIVA APLICABLE

- Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’Impost sobre Societats.

ANTECEDENTS APLICABLES

L’article 19.6 de la Llei 95/2010 de l’Impost sobre Societats (en endavant, Llei de l’IS), preveu que l’eliminació de les provisions perquè no s’hagin aplicat a la seva finalitat, en aquest cas parcialment, i que no hagin estat imputades en un compte d’ingressos, s’integraran a la base de tributació en la mesura en què aquesta dotació s’hagi considerat despesa deduïble.

Per tant, tenint en compte que els ingressos no comptabilitzats procedents de la reversió de dotacions les quals van ser una despesa deduïble s’han d’integrar a la base de tributació, entenem, per la mateixa lògica, que els ingressos comptabilitzats procedents de reversions de dotacions meritades i comptabilitzades amb anterioritat a l’entrada en vigor de l’Impost sobre Societats, no es consideraran un ingrés a efectes fiscals, ja que la dotació tampoc va tenir efectes impositius.

MANIFESTACIÓ EXPRESSA

Es manifesta expressament que al moment de presentació de la present consulta, l’entitat consultant no te coneixement de que s’estigui tramitant un procediment o recurs administratiu relacionat amb el règim, la classificació o la qualificació tributària que li correspongui al cas aquí plantejat.

QÜESTIONS PLANTEJADES:

1.- Tenint en compte l’exposat anteriorment, és correcta la nostra interpretació de que l’ingrés per la reversió d’una dotació meritada i comptabilitzada amb anterioritat a l’entrada en vigor de l’Impost sobre Societats no serà considerat un ingrés a efectes fiscals? Per tant, procedint al corresponent ajust extra comptable de signe negatiu en la base de tributació?.

Resposta

Amb referència a la vostra consulta, us informem que la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats, en l’article 19, apartat 6, estableix que:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.