LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Consulta vinculant en relació a la tributació del lliurament d’accions alliberades a favor de persones físiques residents fiscals a Andorra.

Número de consulta CV0064-2016
Data d’emissió 20/09/2016
Normativa · Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

Ref. Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, períodes impositius 2015 i següents.

L’entitat consultant, segons el previst en l’article 65 de la Llei 21/2014, de bases de l’ordenament tributari, formula la present consulta, a l’objecte de sol·licitar el criteri vinculant de l’Administració tributària que es descriu a continuació.

Antecedents:

En la present consulta es planteja quina és la fiscalitat aplicable a les operacions anomenades “script o stock dividend” fetes per algunes entitats cotitzades a l’estranger i de les que en són beneficiaris els accionistes de les mateixes, entre ells, clients de les entitats bancàries del Principat. Vegem en que consisteix.

Les Juntes Generals d’algunes societats cotitzades a l’estranger, decideixen que la remuneració dels seus accionistes es pugui efectuar, a elecció dels mateixos, mitjançant el lliurament d’efectiu, o bé mitjançant el lliurament d’accions alliberades (és a dir, sense que l’accionista hagi de desemborsar cap quantitat com a contrapartida a les accions rebudes).

El mecanisme de pagament d’aquestes remuneracions s’efectua com segueix:

1.- En primer lloc, la Junta General d’accionistes acorda el pagament d’aquesta remuneració acordant al mateix temps una ampliació de capital totalment alliberada i donant la possibilitat als socis de la companyia de:

a. Rebre un efectiu mitjançant l’entrega dels drets de subscripció a la societat a un preu fixat.

b. Rebre accions alliberades de la societat.

2.- En compliment del mencionat anteriorment, cada accionista rep una quantitat de drets de subscripció preferents, en proporció al nombre d’accions de que sigui titular. Els drets de subscripció preferents poden ser transmesos en un mercat regulat durant un termini concret. Un cop transcorregut aquest termini, els drets de subscripció preferents es transformen en accions.

3.- Conseqüentment, cada accionista pot decidir:

a. No transmetre els drets de subscripció preferents obtinguts dins el període esmentat. En aquest cas, un cop transcorregut aquest termini als accionistes els hi són lliurades noves accions de la companyia.

b. Transmetre en el mercat tots o part dels drets de subscripció preferents dins el termini. En aquest cas, si els accionistes han transmès tots els drets de subscripció preferents, aquests reben l’import de la seva remuneració en efectiu; o bé, si únicament n’han transmès una part, reben un import en efectiu i per la resta accions alliberades.
LesLleis.com

c. Transmetre a la societat emissora tots o part dels drets de subscripció dins el termini a preu fixat. En aquest cas, si els accionistes han transmès tots els drets de subscripció preferents, aquests reben l’import de la seva remuneració en efectiu; o bé, si únicament n’han transmès una part, reben un import en efectiu i per la resta accions alliberades.

Habitualment, les societats que efectuen el pagament de les remuneracions mencionades mitjançant el lliurament d’accions alliberades, ho fan augmentant el seu capital social amb càrrec a les seves reserves.

Consideracions de Dret:

Segons l’article 22 de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques (en endavant LIRPF), tenen la consideració de rendes del capital mobiliari “els dividends i altres rendes derivades de la participació en el patrimoni net d’entitats. En particular, el terme “dividends”, en el sentit d’aquest precepte, comprèn les rendes de les accions, les accions o els bons de gaudiment, les participacions, les parts de fundador o altres drets, excepte els de crèdit, que permetin participar en els utilitat d’una entitat per la condició de soci, accionista, o particip”.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.