LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Consulta vinculant en relació amb l’aplicació del règim especial de béns usats en la compra i venda de vehicles d’ocasió.

Número de consulta CV0149-2019
Data d’emissió 01/04/2019
Normativa Llei 11/2013, del 23 de maig, que modifica la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

Consulta vinculant del Règim Especial de Béns Usats

El sotasignat és l’administrador solidari de la societat consultant.

L’objecte social i activitat principal de la societat consisteix en la realització d’activitats d’importació, exportació, comercialització, venda i lloguer de vehicles nous i d’ocasió.

Antecedents i circumstàncies detallades del cas

La societat consultant es va acollir al règim especial de béns usats l’any d’aprovació del règim, al dedicar-se en gran part a la compra venda de vehicles d’ocasió.

El 26/11/2018 la societat consultant compra una vehicle d’ocasió a la societat A.
LesLleis.com

El 27/11/2018 aquest vehicle va ser venut per la societat consultant a la societat B.

El 04/01/2019 la societat B, revén aquest mateix vehicle a la societat consultant.

El 10/01/2019 la societat consultant ven aquest vehicle a la societat C.

Períodes en què en seria aplicable i dubtes que origina en matèria tributària del cas

Els períodes en que serà aplicable la consulta és per l’exercici 2019.

QÜESTIÓ PLANTEJADA

El dubte tributari es respecte a la repercussió de l’IGI en vehicles d’ocasió adquirits a societats amb els casos següents:

- Cas 1: no repercuteixen IGI a les factures per acollir-se a l’article 5.3 de la llei de l’IGI ja que el vehicle venut el consideren no afecte al patrimoni de la societat i per tant no és subjecte a IGI. O bé s’acullen a l’article 5.4 que no són considerats empresaris a efectes de IGI per no superar una xifra de negoci superior a 40.000€ i per tant són no subjectes a IGI.

- Cas 2: Repercuteixen amb IGI amb règim especial de béns usats ja que l’han adquirit prèviament a una persona no empresària tal i com permet l’article 1 lletra a) del règim especial de béns usats.

- Cas 3: repercuteixen amb una base inferior al 100% del valor del vehicle ja que només han imputat una part d’aquest vehicle al patrimoni i per tant repercuteixen el valor consideren afecte al patrimoni de la empresa com és el cas explicat. Aquest cas es menciona en el comunicat tècnic del 03 de juliol del 2017 sobre els criteris per la deduïbilitat en les despeses dels vehicles automòbils i la repercussió de l’impost general indirecte en la seva venda.

Segons la lletra b) de la disposició addicional tercera - Règim especial de béns usats del text refós de la llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte que diu “Aquest règim no és aplicable a les adquisicions fetes a empresaris, siguin béns usats o no.”
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.