LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Consulta vinculant en relació amb la qualificació d’una renda derivada d’un determinat fons de pensió estranger.

Número de consulta CV0172-2020
Data d’emissió 09/01/2020
Normativa Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

Els consultants,

EXPOSEN:

Que d’acord amb els requisits establerts a l’article 65 del text refós de la Llei 21/2014 del 16 d’octubre, de Bases de l’Ordenament Tributari i l’article 25 del Decret de 24 de març de 2013, pel qual s’aprova el Reglament d’Aplicació dels Tributs, per mitjà del present escrit volem formular davant l’Administració Tributaria d’Andorra, consulta vinculant en relació a l’impost sobre la Renda de les Persones Físiques, a l’empara de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (en endavant, Llei de l’IRPF) i del Reglament, del 23 de juliol del 2014, d’aplicació de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (en endavant, Reglament de l’IRPF).

MANIFESTACIONS PRÈVIES

Que d’acord amb allò que disposa l’article 25 del Reglament d’aplicació dels tributs, es manifesta de forma expressa que en el moment de presentar aquesta consulta vinculant, els consultants no estan tramitant un procediment o recurs administratiu relacionat amb la qualificació tributària plantejada en la present consulta.

Per tant, es sol·licita el criteri vinculant d’aquesta Administració Tributària en relació als fets que es descriuran a continuació per al període impositiu 2019 i següents.

DESCRIPCIÓ DELS FETS
LesLleis.com

1. Els consultants són beneficiaris d’un pla de pensions.

2. El referit Pla de pensions és, segons el seu emissor un pla de pensions qualificat per al seu reconeixement a l’estranger (QROPS). Es a dir, el “QROPS” és un fons específicament dissenyat perquè els residents del Regne Unit que es traslladen a l’estranger puguin moure al país de destí els seus drets sobre d’un pla de pensions, derivat d’una ocupació anterior. Per tant, és considerat un pla de pensions.

3. Quan els consultants van decidir traslladar la seva residència a Andorra l’any 2011, van traspassar el seu pla de pensions derivat d’una ocupació anterior, directament al “QROPS”.

4. Els consultants són residents fiscals a Andorra i per tant contribuents per IRPF.

INTERPRETACIÓ FISCAL DE LA CONSULTA PLANTEJADA

La Llei de l’IRPF defineix en l’article 12.2.c) les rendes del treball, com “...c) Les pensions i altres prestacions similars, de caràcter públic o privat, derivades d’una ocupació anterior, quan siguin percebudes pel mateix treballador...”

Així mateix, El Ministeri de Finances en el seu Comunicat Tècnic del 04-03-2015 sobre la tributació en l’impost sobre la renda de les persones físiques de determinades operacions d’assegurança, defineix:

“...i. Rendes del treball

S’analitzen en aquest apartat les situacions que podrien donar lloc a rendes del treball.....

Pel que fa a la tributació de les prestacions procedents dels plans, contractes o instruments que pugui rebre l’obligat tributari, és necessari establir els criteris que permetrien considerar aquesta renda com a renda del treball:

- En primer lloc, l’apartat 2.c) de l’article 12 de la Llei de l’impost qualifica com a rendes del treball les pensions i altres prestacions, ja siguin de caràcter públic o privat, percebudes per l’obligat tributari i que es derivin “d’una ocupació anterior”.

S’emmarquen en aquest epígraf els imports que rebi l’obligat tributari, en forma de pensions o d’altres prestacions (dineràries o no), i que tinguin una connexió o vinculació directa amb el fet d’haver desenvolupat (o continuar desenvolupant) una ocupació o treball previ per part de l’obligat tributari....

En definitiva, la figura jurídica utilitzada per instrumentar els compromisos (drets i obligacions) de què es derivi la renda és irrellevant per a la qualificació, a efectes fiscals, com a renda del treball de les prestacions derivades d’aquests compromisos, sempre que es donin les circumstàncies anteriors, és a dir, que la renda obtinguda es derivi d’una ocupació o treball previ (o actual) per part de l’obligat tributari.

Com a conseqüència de l’anterior, quan es tracti d’una pensió o prestació derivada d’un instrument o figura que sigui contractada a títol particular pel mateix obligat tributari i que tingui per objecte qualsevol cobertura, encara que es tracti de la contingència de jubilació, però l’instrument no tingui relació amb una ocupació prèvia (o actual) de l’obligat tributari, l’esmentada pensió o prestació no rebria la qualificació de renda del treball.

Com s’ha indicat anteriorment, l’element determinant de la qualificació de la renda com del treball és la seva procedència d’una ocupació prèvia. Per tant, les pensions i prestacions meritades com a conseqüència d’aquests instruments es qualifiquen com a rendes del treball....”
El contingut d’aquest text
és d'accés exclusiu per a usuaris subscrits

La subscripció a LesLleis.com inclou:
  • Accés il·limitat als textos refosos de lleis i reglaments
  • Lectura de textos legals vigents anteriors al BOPA
  • Inclusió de texts a demanda
  • Sense publicitat