LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Consulta vinculant en relació amb la tributació derivada d’una transmissió lucrativa d’un determinat negoci.

Número de consulta CV0187-2020
Data d’emissió 28/07/2020
Normativa · Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte
· Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

El consultant, titular del negoci d’una farmàcia,

EXPOSA

Que, d’acord amb el que disposa a l’article 65 de la Llei 21/2014, del 16 d’Octubre, de Bases de l’Ordenament Tributari, i l’article 25 del Reglament de desenvolupament de la mateixa, interessa formular la següent Consulta Tributària, els efectes de la qual serien aplicables en l’operació la naturalesa de les qual s’expressa en l’escrit de consulta, realitzada a partir de l’exercici 2020 i següents:

DESCRIPCIÓ DELS FETS

El consultant és propietària d’un negoci familiar de farmàcia. Aquesta entre d’altres activitats accessòries, es dedica principalment al comerç al detall de productes de farmàcia.

Al mateix temps el consultant és propietari del local d’activitat on s’ubica la farmàcia.

El consultant és major de 65 anys i s’està plantejant la forma de dur a terme la successió del negoci familiar. Per aquest motiu, valora les següents possibilitats:

a) Donació en vida de la farmàcia a un dels seus fills el qual continuaria amb el llegat del negoci familiar, tot reservant per ella el ple domini del local on a dia d’avui es du a terme l’activitat. Es formalitzaria al mateix temps, un contracte de lloguer per temps indefinit del mateix.
b) Deixar el negoci per herència.
c) Cessament de l’activitat, fent la corresponent baixa de comerç. Pel cas que algun dels seus fills volgués continuar amb el negoci en aquell moment o en un posterior, aquesta obrirà una nova oficina de farmàcia, essent un comerç diferent. Tanmateix, per l’ús del local d’activitat, propietat del consultant es formalitzarà un contracte de lloguer.

NORMATIVA APLICABLE

- Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del Text Refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’Impost General Indirecte
- Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del Text Refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’Impost de la Renda de les Persones Físiques

MANIFESTACIÓ EXPRESSA

Es manifesta expressament que en el moment de presentació de la present consulta, el consultant, no té coneixement que s’estigui tramitant un procediment o recurs administratiu relacionat amb el règim, la classificació o la qualificació tributària que correspongui al cas aquí plantejat.

ANTECEDENTS APLICABLES

El dubte que es planteja és el tractament pel cas de donació i cessament de l’activitat en relació a l’Impost General Indirecte i a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

Tanmateix, es vol conèixer també el tractament aplicable per l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, en cas de deixar el negoci per herència.

I. Impost General Indirecte

- Donació

El Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’Impost General Indirecte (en endavant, Llei de l’IGI), determina en el seu article 4 que “estan subjectes a l’impost els lliuraments de béns i les prestacions de serveis realitzats en el territori andorrà per empresaris o professionals a títol onerós, amb caràcter habitual o ocasional, en el desenvolupament de la seva activitat econòmica, amb independència de la finalitat o dels resultats perseguits en l’activitat econòmica o en cada operació en particular”

Tanmateix, a l’article 6 es defineixen un seguit d’operacions, les quals no estan subjectes a l’impost.

L’apartat 1 del referit article 6 determina que no esta subjecte “la transmissió d’un conjunt d’elements corporals i, si és el cas, incorporals que, formant part del patrimoni empresarial o professional de l’obligat tributari, constitueixen una unitat econòmica autònoma capaç de desenvolupar una activitat empresarial o professional pels seus propis mitjans (...).

A aquests efectes, es considera com a mera cessió de béns la transmissió inter vivos de béns arrendats quan no s’acompanya d’una estructura organitzativa de factors de producció materials i humans o d’un d’ells, que permet considerar que és constitutiva d’una unitat econòmica autònoma.”

Entenem que als efectes del que s’ha expressat, la no subjecció a l’IGI, entre d’altres, ve condicionada al fet que la transmissió total o parcial o si fos el cas d’elements constitutius del patrimoni afectes al negoci de forma conjunta, siguin suficients per permetre desenvolupar una activitat econòmica de forma autònoma en seu del transmitent. És indiferent la forma, en la mesura que es pugui garantir la continuïtat del negoci.

En aquest sentit, i tal i com s’expressa en l’exposició de motius de la Llei de l’IGI aquesta està inspirada i pretén acollir els principis generals de tributació sobre el consum aplicables a la Unió Europea.

Amb aquesta referència, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va dictaminar mitjançant la sentència C-444/10 del cas Christel Schriever

“Incluso si se trata de una actividad económica que puede desarrollarse sin disponer de locales comerciales, no es necesaria, por regla general, para garantizar el mantenimiento del comercio minorista cedido, que el propietario del comercio lo sea también del immueble en el que se encuentra el comercio.

En la medida en que la transmisión de las existencias y del equipamiento comercial es suficiente para permitir la continuidad de una actividad económica autónoma, la transmissión de los inmuebles no es determinante para calificar la operación como transmissión de una universalidad de bienes.

Además, cuando resulte que el desarrollo de la actividad económica de que se trate requiere que el adquirente utilice los mismos locales de los que dispuso el vendedor, nada se opone, en principio, a que la posesión se transmita mediante la celebración de un de arrendamiento”


D’acord amb tot l’exposat i tenint en compte que la finalitat de l’article 6.1 de la Llei de l’IGI va encaminada a facilitar la transmissió d’empreses i negocis o part d’ells, simplificant-les i evitant una sobrecàrrega de la tresoreria, entenen que la donació del consultant de l’oficina de farmàcia al seu fill amb la formalització d’un contracte d’arrendament per temps indefinit del local de negoci és una operació no subjecte a IGI.

En segon lloc, en quan a l’immoble que el consultant continuaria mantenint el ple domini, l’article 5.1 de la Llei de l’IGI considera l’activitat d’arrendament de béns, una activitat econòmica.

L’apartat 2 del mateix article, a l’efecte de l’impost, considera empresaris o professionals les persones físiques que realitzen activitats econòmiques.

L’article 52.1.a) de la Llei de l’IGI, són obligats tributaris de l’impost els empresaris o els professionals que realitzen els lliuraments de béns o prestin els serveis subjectes a l’impost.

Per tant, pel canvi d’afectació del local d’activitat per destinar-lo a bé d’inversió i tenint en compte que es gaudeix del dret a deduir integrament les quotes de l’impost, no estem davant un supòsit d’autoconsum dels que s’estableixen a l’article 8 de la Llei de l’IGI.

D’acord amb l’exposat en aquest segon punt, entenem doncs que no es produeix el fet imposable de l’impost, pel canvi d’afectació en les activitats del consultant de l’immoble en qüestió.

- Cessament de l’activitatEl contingut d’aquest text
és d'accés exclusiu per a usuaris subscrits

La subscripció a LesLleis.com inclou:
  • Accés il·limitat als textos refosos de lleis i reglaments
  • Lectura de textos legals vigents anteriors al BOPA
  • Inclusió de texts a demanda
  • Sense publicitat