LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Consulta vinculant en relació amb la consideració d’aportació no dinerària als efectes del règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial.

Número de consulta CV0192-2020
Data d’emissió 07/12/2020
Normativa Decret legislatiu de publicació del text refós de la Llei 17/2017, del 20 d’octubre, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial i de modificació de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats; de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques; de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari; de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, i de la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

Ref: Consulta Tributària Vinculant

El consultant,

EXPOSA

Que d’acord amb allò que disposa l’article 65 del text refós de la Llei 21/2014, de 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari i article 25 del Reglament d’aplicació dels tributs, per mitjà del present escrit desitja plantejar una Consulta Tributària, relativa als fets i normes tributaries que s’exposen a continuació.

Que d’acord amb el que estableix l’article 65 del text refós de la Llei 21/2014, de 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari, el període aplicable és l’exercici 2020.

DESCRIPCIÓ DELS FETS

- El consultant, resident fiscal a Andorra, és titular del 33.33 per cent d’accions i participacions d’un grup d’empreses andorranes (el 16,66 per cent de la plena propietat i el 16,66 per cent de la nua propietat).

Dues de les societats del grup en qüestió, A i B, tenen l’actiu constituït en més d’un 50 per cent per béns immobles situats en territori andorrà.

L’estructura accionarial i l’òrgan d’administració del grup està dividit en diferents branques familiars.

El consultant i les altres branques familiars van subscriure un pacte familiar i entre socis del grup d’empreses.

Forma part de l’objecte del pacte de socis l’acord de constitució de noves societats limitades andorranes de caràcter “holding” per cadascuna de les branques familiars, de manera que les branques familiars van acordar i es van obligar a aportar i mantenir totes les seves accions i participacions de les societats del grup mitjançant les respectives societats holdings.

Per tant, en compliment del pacte de socis, el consultant va constituir una societat holding, que té per objecte la tinença i gestió d’accions i participacions en societats, i té la intenció d’aportar les participacions mitjançant una ampliació de capital de la societat holding.

- Per altra banda, el pare del consultant, el consultant i la seva germana (residents fiscals a Andorra), han decidit dur a terme un procés ordenat i pactat de transmissió intergeneracional del patrimoni familiar i especialment de l’empresarial, que està regulat en un pacte successori subjecte a les disposicions de la Llei 46/2014, del 18 de desembre, de la successió per causa de mort. Amb el pacte successori la família ha decidit unificar i gestionar de forma conjunta el patrimoni empresarial.

- En virtut del pacte successori, la germana del consultant (i) rebrà com a prellegat del seu pare la plena i nua propietat d’un determinat percentatge de les participacions socials d’una societat andorrana, i (ii) aportarà les participacions socials rebudes a la societat holding.

Igualment, el pacte successori també obliga al consultant a aportar les accions i participacions del grup a la societat holding.

Així mateix, ambdós s’obliguen a aportar el patrimoni empresarial que rebin en el futur.

- D’aquesta manera, els dos germans acabaran essent titulars del patrimoni empresarial a través d’una única societat, la societat holding.

POSICIONAMENT DEL CONTRIBUENT

1. Operació d’aportació no dinerària d’altres actius als efectes de la Llei 17/2017, del 20 d’octubre de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial

D’acord amb l’article 2.4 de la Llei 17/2017, té la consideració d’operació d’aportació no dinerària d’altres actius l’operació per la qual :

“b) Una persona física aporta una branca d’activitat o un o diversos elements patrimonials afectes al desenvolupament d’una activitat econòmica o accions o participacions en el capital social d’entitats que representin una participació d’almenys el 5% del seu capital social a una entitat resident al Principat d’Andorra, i rep a canvi valors representatius del capital social de l’entitat beneficiària de l’aportació.”


D’acord amb l’exposat, l’operació d’aportació de les participacions descrita té encaix en la definició d’aportació d’altres actius prevista en la Llei 17/2017, donat que el consultant, l’aportant, entregarà accions i participacions que representen un 33,33 per cent (16,66 per cent de la plena propietat i el 16,66 per cent de la nua propietat) del capital social de societats del grup a una entitat andorrana, i rebrà participacions de la societat holding a canvi.

2. Impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries i impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries

Pel que fa a l’aportació d’accions i participacions en societats que tenen un actiu que està constituït en més d’un 50 per cent per béns immobles, segons l’exposició de motius de la Llei 17/2017, “el règim fiscal que s’estableix en aquesta Llei no té efectes exclusivament en el tractament de les operacions de reorganització empresarial en matèria dels tributs directes anteriorment esmentats, és a dir, l’impost sobre societats, l’impost sobre la renda dels no -residents fiscals o l’impost sobre la renda de les persones físiques, sinó que és comprensiu de tots els impostos andorrans que poden meritar-se en aquests tipus d’operacions. Amb aquesta intenció, els articles 12 a 14 de la Llei regulen el tractament de les reestructuracions acollides al règim fiscal a l’efecte de l’impost general indirecte, l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries i l’impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries, establint els mecanismes tècnics adequats per tal d’assegurar la neutralitat necessària també en l’àmbit d’aquests impostos”.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.