LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Consulta vinculant en relació amb la consideració de fusió als efectes del règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial.

Número de consulta CV0202-2021
Data d’emissió 14/05/2021
Normativa Decret legislatiu de publicació del text refós de la Llei 17/2017, del 20 d’octubre, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial i de modificació de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats; de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques; de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari; de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, i de la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

D’acord amb el que disposa l’article 65 de la Llei 21/2014 de Bases de l’Ordenament Tributari de 16 d’octubre de 2014, el Sr. X, en representació de la mercantil andorrana la societat A (en endavant la Consultant), formula la següent Consulta Tributària, en relació a l’aplicació de la Llei 17/2017, del 20 d’octubre, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial i de modificació de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats; de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques; de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari; de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, i de la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries (en endavant Llei 17/2017, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial), els efectes de la qual seran aplicables a l’exercici 2021 i subsegüents.

Es manifesta expressament que en el moment de presentació de la present consulta, la Consultant no té coneixement de què s’estigui tramitant un procediment o recurs administratiu relacionat amb el règim, la classificació o la qualificació tributària de la consulta plantejada.

ANTECEDENTS:

La societat A participa en el capital social de la societat B en un percentatge del 100%.

Els socis de la societat A són persones físiques residents fiscals al Principat d’Andorra, amb vincles familiars.

L’objecte social de la societat A és el següent: Administració, gestió, direcció del patrimoni familiar, finques i immobles, i totes les operacions de compra i venda i activitats complementàries.

L’objecte social de la societat B és el següent: Administració, gestió, direcció de tot el patrimoni familiar i de tota altra operació de disposició o gravamen de les finques i immobles propis, excloses les activitats pròpies del sistema financer.

Aquestes dues societats formen part d’un grup familiar i gestionen el patrimoni familiar en l’àmbit de les inversions financeres i dels béns immobles. L’activitat econòmica dels darrers temps s’està veient reduïda, i el grup familiar vol procedir a una reorganització empresarial dels seus negocis que permeti optimitzar costos d’estructura i agrupar en una única entitat jurídica les activitats pròpies de la gestió del patrimoni familiar. Els accionistes projecten la fusió per absorció de la societat B per part de la societat A.

Pel fet que la societat absorbent A és l’accionista únic de la societat absorbida B, la fusió projectada es farà sense augment de capital en la societat absorbent.

QÜESTIÓ PLANTEJADA
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.