Carregant...
 

Consulta vinculant en relació amb la consideració de fusió als efectes del règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial.

Número de consulta CV0202-2021
Data d’emissió 14/05/2021
Normativa Decret legislatiu de publicació del text refós de la Llei 17/2017, del 20 d’octubre, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial i de modificació de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats; de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques; de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari; de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, i de la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

D’acord amb el que disposa l’article 65 de la Llei 21/2014 de Bases de l’Ordenament Tributari de 16 d’octubre de 2014, el Sr. X, en representació de la mercantil andorrana la societat A (en endavant la Consultant), formula la següent Consulta Tributària, en relació a l’aplicació de la Llei 17/2017, del 20 d’octubre, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial i de modificació de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats; de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques; de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari; de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, i de la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries (en endavant Llei 17/2017, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial), els efectes de la qual seran aplicables a l’exercici 2021 i subsegüents.

Es manifesta expressament que en el moment de presentació de la present consulta, la Consultant no té coneixement de què s’estigui tramitant un procediment o recurs administratiu relacionat amb el règim, la classificació o la qualificació tributària de la consulta plantejada.

ANTECEDENTS:

La societat A participa en el capital social de la societat B en un percentatge del 100%.

Els socis de la societat A són persones físiques residents fiscals al Principat d’Andorra, amb vincles familiars.

L’objecte social de la societat A és el següent: Administració, gestió, direcció del patrimoni familiar, finques i immobles, i totes les operacions de compra i venda i activitats complementàries.

L’objecte social de la societat B és el següent: Administració, gestió, direcció de tot el patrimoni familiar i de tota altra operació de disposició o gravamen de les finques i immobles propis, excloses les activitats pròpies del sistema financer.

Aquestes dues societats formen part d’un grup familiar i gestionen el patrimoni familiar en l’àmbit de les inversions financeres i dels béns immobles. L’activitat econòmica dels darrers temps s’està veient reduïda, i el grup familiar vol procedir a una reorganització empresarial dels seus negocis que permeti optimitzar costos d’estructura i agrupar en una única entitat jurídica les activitats pròpies de la gestió del patrimoni familiar. Els accionistes projecten la fusió per absorció de la societat B per part de la societat A.

Pel fet que la societat absorbent A és l’accionista únic de la societat absorbida B, la fusió projectada es farà sense augment de capital en la societat absorbent.

QÜESTIÓ PLANTEJADA
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.