LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Consulta vinculant en relació amb la deducció de la quota de tributació per a noves inversions fetes a Andorra d’actius fixos afectes a l’activitat empresarial.

Número de consulta CV0209-2021
Data d’emissió 09/09/2021
Normativa Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

Consulta:

Consulta fiscal en referència a la deducció per noves inversions en l’impost sobre Societats

Normativa:

Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats (en endavant, TRLIS).

1. MANIFESTACIONS PRÈVIES

D’acord amb els requisits establerts a l’article 65 de la Llei 21/2014 del 16 d’octubre, de Bases de l’Ordenament Tributari, desenvolupats a l’article 25 del Decret de 24 de març de 2013, pel qual s’aprova el Reglament d’Aplicació dels Tributs, manifestem expressament que en el moment en què es presenta aquest escrit, no s’està tramitant cap procediment ni recurs administratiu relacionat amb el règim, la classificació o la qualificació tributària dels fets plantejats en la consulta.

Per tant, es sol·licita el criteri vinculant d’aquesta Administració Tributària en relació als assumptes referents a la inversió plantejada en la present consulta per als períodes 2020 i següents.

2. DESCRIPCIÓ DELS FETS:

La societat X (d’ara endavant i indistintament, la Societat o la consultant) va esser constituïda, mitjançant escriptura pública, i es troba degudament inscrita en el registre de societats del Govern d’Andorra.

Com a conseqüència de les conclusions assolides en un exhaustiu anàlisi intern de l’entorn tecnològic i informàtic de la Societat, aquesta va iniciar un pla de transformació tecnològica, operativa i organitzativa de la pròpia Societat, així com de les seves filials. Aquest pla, amb inversions tant en actius intangibles (la seva majoria) com en actius tangibles, per la seva importància operativa, així com per la seva complexitat i cost, es va configurar com un projecte d’inversió perfectament diferenciat des de la seva aprovació i inici. En endavant, ens referirem a l’esmentat projecte com “Projecte X”.

El “Projecte X” representa un canvi integral de la informàtica del grup financer encapçalat per la Societat i és la base que ha fomentat la seva transformació operativa i organitzativa, dotant-lo de noves solucions informàtiques que li permeten cobrir totes les seves necessitats funcionals i operatives. Fruït d’aquest important projecte la Societat ha adquirit i/o desenvolupat nombrosos actius nous, respecte dels quals ja ha plantejat la corresponent consulta vinculant en relació a la potencial aplicació de la deducció per noves inversions.

El “Projecte X” es configura com una inversió global duta a terme a Andorra

En el mateix moment temporal en què la Societat va dur a terme la revisió exhaustiva dels seus sistemes i processos informàtics, les resta de societats filials integrants del Grup encapçalat per la Societat va procedir a dur a terme el mateix exercici. En aquest sentit, les diferents societats filials van detectar una sèrie de deficiències i potencials àrees de millora en l’àmbit tecnològic, en molts casos de característiques i/o naturalesa similar, de manera que es va acordar abordar aquest procés de transformació tecnològica de forma conjunta, amb la finalitat d’optimitzar els costos del seu desenvolupament i d’aprofitar sinèrgies i economies d’escala exclusivament existents en cas de procedir a aquesta execució del “Projecte X” de forma global.

Tal i com ja s’ha esment, la Societat és una matriu d’un Grup internacional, integrat per diferents societats filials participades majoritàriament per la consultant. Per aquest motiu, es va acordar que degut a la major capacitat de gestió i de recursos de la Societat, fos aquesta qui liderés el “Projecte X”, sent la consultant qui afrontés la corresponent inversió a nivell global i qui mantingués la propietat intel·lectual de la totalitat del Projecte, centralitzant a partir d’aquell moment la prestació de serveis tecnològics associats al “Projecte X”, tant per a si mateixa com per les seves filials.

Aquesta decisió va ser presa per totes les societats del grup encapçalat per la Societat amb caràcter previ al seu inici. Posteriorment, s’han formalitzat els corresponents acords societaris de transformació tecnològica global.

Utilització i explotació del “Projecte X”

Atenent a l’anterior, la Societat ha estat i serà qui s’encarregarà de contractar amb els diferents proveïdors i dirigir el desenvolupament del “Projecte X”, tant en allò referent a qüestions i utilitats aplicables a nivell del Grup, com d’aquelles específiques per a cadascuna de les filials.

Conseqüència de l’anterior, la Societat disposa d’una nova línia de negoci, consistent en la prestació de serveis informàtics i tecnològics al Grup de la qual és la societat dominant. En aquest sentit, i per tal de formalitzar aquesta relació entre la Societat i les seves filials, es va procedir a documentar la prestació de serveis tecnològics entre la Societat i les seves filials, mitjançant un contracte privat en el què es determina la corresponent remuneració per aquests serveis, que seran objecte de facturació i d’integració en la base de tributació de l’Impost sobre Societats de la consultant. Addicionalment, la Societat va elaborar una memòria en la que es defineix a l’avança la metodologia de facturació dels serveis prestats, alhora que elabora també informes periòdics de facturació, en base al contingut dels contractes formalitzats amb les filials.

Posada en funcionament del “Projecte X”.

Fruït de l’abast i la complexitat que representa la materialització del “Projecte X”, inversió que crearà una única infraestructura tecnològica altament eficient que inclourà totes les aplicacions bancàries necessàries per aconseguir un alt rendiment del sistema operatiu del grup bancari encapçalat per la Societat, el termini total d’execució de l’esmentada inversió en la seva totalitat serà d’aproximadament 10 anys (moment en el que es preveu que totes les inversions estiguin en ple funcionament en totes les jurisdiccions), existint durant aquest termini la creació, adquisició i posada en funcionament de nombrosos actius tangibles i intangibles.

Així mateix, als efectes de plantejar la present consulta vinculant, és important destacar que un cop finalitzades les diferents inversions materialitzades en el marc del “Projecte X”, l’inici de la seva explotació no es produirà de forma simultània en totes les jurisdiccions on opera el grup societari encapçalat per la Societat.

L’anterior és així per diferents motius que s’exposen a continuació:

• Garantir la seguretat en el trànsit de l’antiga infraestructura tecnològica a la nova i l’efectiva disposició de la inversió efectuada per a ser utilitzada: la transformació de tota la infraestructura tecnològica d’un grup comporta una gran complexitat tècnica. En aquest sentit, la implementació per estadis d’aquesta nova tecnologia minimitza els riscos que es puguin derivar d’errors i/o problemes associats a la seva execució, garantint el correcte funcionament (a mode de tallafocs) d’aquelles jurisdiccions no afectes pels canvis així com la correcció dels potencials problemes que puguin sorgir. La inexistència dels esmentats errors i/o problemes atorga la seguretat suficient per poder considerar la inversió efectuada com susceptible de ser utilitzada.

• Necessitat d’adaptació de determinats actius a les particularitats de les diferents jurisdiccions on opera el grup societari: tal i com ja s’ha assenyalat anteriorment, el grup encapçalat per la Societat opera en diferents països, cadascun amb les seves pròpies normatives i requeriments regulatoris, no necessàriament coincidents. L’anterior fet comporta que alguns dels actius desenvolupats en el marc del “Projecte X”, un cop finalitzats, requereixen d’adaptacions especifiques per a ser utilitzades en els diferents països. Aquestes adaptacions són desenvolupades de forma especifica, amb els seus calendaris de desenvolupament i implementació particulars.

• Alguns dels actius intangibles no es comencen a utilitzar fins a l’esgotament de la vida útil de les anteriors eines emprades per les filials: tot i que moltes de les inversions materialitzades en el marc del “Projecte X” són noves o aporten nombroses funcionalitats no previstes en les eines i/o actius intangibles utilitzades fins al moment per les filials de la Societat, no és menys cert que dites societats filials ja disposen d’eines informàtiques prèviament. En aquest sentit, les noves inversions només es posen en funcionament en les diferents jurisdiccions un cop les diferents eines informàtiques, llicències, etc. Deixen d’estar en ús, ja sigui per la seva obsolescència com per la finalització de contractes de llicència.

Registre comptable del “Projecte X”

Degut a la seva complexitat, al volum de la inversió efectuada, a la gran quantitat de nous actius i a l’abast de la inversió que representa el “Projecte X”, convé exposar el registre comptable que la Societat duu a terme en relació a aquesta inversió. De la mateixa manera, convé posar de manifest que la metodologia comptable seguida per la Societat que a continuació s’exposarà ha estat validada per dues firmes auditores de reconegut prestigi internacional en el marc de les auditories obligatòries.

Seguidament es plantegen els elements definidors del tractament comptable atorgat per la Societat al “Projecte X”:

Existència de diferents línies d’actuació

En primer lloc, revesteix especial importància destacar el fet que el “Projecte X” s’ha dut a terme mitjançant 12 línies d’actuació o subprojectes, amb l’abast que es detalla a continuació:

- Línia d’actuació 1 – Implementació del nou CORE Bancari.

- Línia d’actuació 2 – Implementació d’una nova eina informàtica amb la finalitat, entre d’altres coses, de donar compliment normatiu en l’àmbit “Compliance”.

- Línia d’actuació 3 – Implementació de noves infraestructures físiques al Principat d’Andorra.

- Línia d’actuació 4 – Implementació per primera vegada d’una metodologia de testatge i creació d’una oficina de testatge de procediments, amb la corresponent estructura d’eines informàtiques creades per al seu funcionament.

- Línia d’actuació 5 – Implementació d’un nou sistema de ciberseguretat centralitzat dins del Grup encapçalat per la Societat, composat per diferents eines i aplicacions, que permeten la monitorització i control de les diferents operacions en tot moment.

- Línia d’actuació 6 – La implantació de nous satèl·lits de CORE Bancari, configurant-se com desenvolupaments intangibles específics que permeten extreure determinades funcionalitats no ofertes de forma automàtica pel CORE Bancari però directament associades a la informació i dates contingudes per aquest.

- Línia d’actuació 7 – Creació d’una nova plataforma de tresoreria mitjançant la implementació d’un nou software, que substitueix l’eina utilitzada fins al moment, incrementant de forma exponencial les seves utilitats i funcionalitats.

- Línia d’actuació 8 – Implementació d’una nova plataforma de mercats que permet integrar l’operativa i operar en el mercat de forma directa.

- Línia d’actuació 9 – Implementació d’un nou ecosistema de gestió documental (Digitalització empresarial, Gestor Documental, Firma Digital, Generació de documents i comunicació amb Clients).

- Línia d’actuació 10 – Implementació de les noves aplicacions específiques de homebanking i APP per als clients del Grup, juntament amb l’arquitectura multicanal i de seguretat necessàries per al seu correcte funcionament.

- Línia d’actuació 11 – Implementació d’una nova metodologia en el camp de les tecnologies de la informació, que inclou la implementació dels nous processos i eines.
LesLleis.com

- Línia d’actuació 12 – Implantació de la nova eina middleware amb finalitat d’integrar específicament les diferents noves eines i aplicacions de l’ecosistema tecnològic i informàtic del Grup.

Existència de diferents actius (eines, programes, procediments, aplicacions) per línia d’actuació:

Tot i que l’execució del “Projecte X” s’ha dut a terme en les diferents línies d’actuació anteriorment exposades, la materialització de cadascuna d’aquestes línies d’actuació s’ha traduït, en tots els casos, en la creació i/o adquisició de diferents actius.

Activació dels actius per components:

Tal i com detallen les Normes Internacionals de Comptabilitat en la seva NIC 16 de Propietat, planta i equips, així com en la NIC 38 d’actius intangibles, i amb la finalitat de facilitar un escrupolós control de les inversions del “Projecte X”, la Societat ha procedit a activar els actius resultants de cada línia d’actuació per components, per tal que aquests es puguin amortitzar segons la vida útil de cada component o part de l’actiu, en funció de la seva durada i la seva millora de la capacitat de producció a l’actiu en qüestió.

En aquest sentit, gran part d’aquests “components” constitueixen per si sols la consideració d’actiu (tangible o intangible).

Distribució de la inversió corresponent al “Projecte X”:

Tal i com s’ha esmentat en apartats anteriors de la present consulta vinculant, degut a la major capacitat de gestió i de recursos de la Societat, ha estat aquesta qui ha liderat el “Projecte X”, afrontant la inversió a nivell global i mantenint la propietat intel·lectual de la totalitat d’actius resultants del Projecte. Aquesta centralització de la inversió i la seva relació “global” amb els diferents proveïdors del “Projecte X” ha portat a que els proveïdors tinguin un únic interlocutor, alhora que un únic destinatari dels serveis prestats per aquests, aquest és, la Societat.

Això és així perquè la societat ha passat a centralitzar la prestació de serveis tecnològics associats al “Projecte X”, tant per a si mateixa com per a les seves filials, creant així una nova línia de negoci.

En la mesura que la Societat disposa d’una nova línia de negoci, consistent en la prestació de serveis informàtics i tecnològics a les seves filials, la distribució del cost de la inversió entre els destinataris de dits serveis tecnològics (això és, les filials de la Societat) en funció de l’ús efectiu que n’acabin requerint es configura com un element definidor dels imports a percebre per dits serveis per part de la consultant.

En aquest sentit, la distribució de cost de les inversions efectuades entre les diferents societats integrants del grup societari encapçalat per aquesta s’ha calculat com segueix:

- Actius d’ús exclusiu per una sola societat filial: els actius d’aquesta tipologia, el cost del qual per les seves característiques és de fàcil vinculació a una única jurisdicció, són plenament imputats a dita la filial d’aquesta jurisdicció.

- Actius d’ús compartit per diferents societats integrants del grup bancari encapçalat per la consultant: part dels actius resultants de les diferents línies d’actuació del “Projecte X” són o seran utilitzats per diverses societats integrants del grup bancari encapçalat per la consultant.

En aquest casos, en els que la totalitat de la inversió efectuada ha estat desenvolupada per la Societat, la distribució del cost dels diferents actius per societats es duu a terme mitjançant una sèrie de paràmetres indicatius de l’ús efectiu dels mateixos que es preveu que en dugui a terme cada societat integrant del grup (per exemple, nombre de clients de cada filial, nombre de treballadors, volum d’operacions, etc.). Aquests paràmetres, de caràcter tècnic i definits amb anterioritat a la materialització de la inversió, pretenen que la comptabilitat de la Societat reflecteixi una imatge fidel d’aquella part de la inversió en el “Projecte X” que es troba en ús efectiu en cada moment.

Si bé gran part de la inversió corresponent al “Projecte X” ja ha estat desemborsada per la Societat durant els exercicis 2019 i 2020, una part significativa dels actius resultants de dit projecte no es troben encara en ús o està sent utilitzada parcialment.

En aquest sentit, el criteri comptable seguit per la Societat (validat pels seus auditors externs) és l’establert en les Normes Internacionals d’Informació Financera (NIC 16 i NIC 38 abans esmentades, entre altres), consistent en mantenir registrats com actius en curs aquells actius respecte dels quals no s’ha iniciat la seva utilització efectiva. És per això que la Societat només activa com “actius en ús” i inicia l’amortització dels actius resultants del “Projecte X” un cop estan en disposició de ser emprats a ple rendiment, generant els corresponents ingressos per la Societat.

En aquest sentit, ens agradaria remarcar el que estableix la Norma Internacional de Comptabilitat 38 (en endavant, NIC 38) en els seus paràgrafs 97 i 98 que reproduïm a continuació i que fonamenta el criteri seguit per la Societat:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.