LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Consulta vinculant en relació amb l’aplicació del règim especial del sector financer.

Número de consulta CV0272-2022
Data d’emissió 23/12/2022
Normativa Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

Ref: Consulta Tributària Vinculant

La Sra. A, en nom i representació de l’entitat X,

EXPOSA

Que l’entitat X, és una associació professional que gaudeix de personalitat jurídica i patrimonial pròpies, i representa els interessos dels seus membres.

L’entitat X, com a representant dels interessos dels seus membres, i davant els dubtes que els hi ha plantejat el règim especial de deducció de les quotes suportades de l’impost general indirecte aplicable al sector financer, d’acord amb allò que disposa l’article 65 del text refós de la Llei 21/2014, de 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari i l’article 25 del Reglament d’aplicació dels tributs, per mitjà del present escrit desitja plantejar una Consulta Tributària, relativa als fets i normes tributaries que s’exposen a continuació.

Que d’acord amb el que estableix l’article 65 del text refós de la Llei 21/2014, de 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari, el període aplicable és l’any 2022 i següents.

DESCRIPCIÓ DELS FETS

  • Una part significativa de l’activitat de les entitats financeres del Principat no està subjecta a l’impost general indirecte (en endavant, “IGI”), d’acord amb el previst a l’article 6 del text refós de l’articulat de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’IGI, en concordança amb els països de l’entorn geogràfic més pròxim al Principat, que estableixen exempcions en l’àmbit financer en aplicació de la Directiva que harmonitza l’IGI dins la Unió Europea, si bé aquelles operacions bancàries i financeres subjectes a l’impost (serveis que es remuneren mitjançant una comissió) tributen a un tipus incrementat del 9,5%.
  • La no subjecció a l’impost implica que gran part de l’IGI suportat no pot ser objecte deducció, segons el règim general de deducció de l’impost. Així doncs, la Llei 10/2014, del 3 de juny, de modificació de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’IGI, va introduir un règim especial de deducció de les quotes suportades de l’impost aplicable al sector financer, fixant un import màxim anual de deducció equivalent al 10% de les quotes repercutides al tipus incrementat del 9,5%, amb el límit de l’impost suportat en la seva activitat subjecta.
  • A banda dels serveis financers prestats per les entitats financeres andorranes en l’exercici de la seva activitat, aquestes també poden rebre, encara que sigui residual, serveis financers prestats per entitats financeres establertes fora del territori andorrà, sent els obligats tributaris de l’impost les entitats financeres andorranes.
  • Atenent als antecedents exposats, es consulta si les quotes repercutides al tipus incrementat del 9,5% pels serveis financers rebuts d’entitats no establertes en l’àmbit territorial de l’impost s’han de tenir en consideració per determinar l’import màxim anual de deducció.

INTERPRETACIÓ DEL CONTRIBUENT

La Disposició addicional cinquena del text refós de l’articulat de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’IGI, regula el règim especial de deducció de les quotes suportades de l’impost aplicable al sector financer fixant un import màxim anual de deducció equivalent al 10% de les quotes repercutides, amb el límit de l’impost suportat en la seva activitat subjecta:
LesLleis.com

“1. Aplicació del règim

S’han d’acollir a aquest règim especial els obligats tributaris que facin activitats subjectes a l’impost i que compleixin les condicions següents:

a) Que facin activitats subjectes al tipus de gravamen previst a l’article 60, “Tipus de gravamen incrementat”.
b) Que siguin entitats bancàries o entitats financeres -no bancàries- de crèdit especialitzat, segons la definició de les entitats operatives dels sistema financer andorrà prevista a la Llei 7/2013, del 9 de maig, sobre el règim jurídic de les entitats operatives del sistema financer andorrà i altres disposicions que regulen l’exercici de les activitats financeres al Principat d’Andorra.


Aquest règim no és aplicable als béns immobles.

2. Base de tributació i repercussió de la quota

La base de tributació es calcula segons el que preveu el capítol setè, i la repercussió de la quota es farà segons el que preveu a aquest efecte l’article 55.

3. Obligacions i limitacions del dret a deduir les quotes suportades

Els obligats tributaris als quals sigui aplicable aquest règim han de complir igualment totes les obligacions formals que preveu el capítol vuitè.

Pel que fa a la deducció de les quotes suportades de l’impost, els obligats tributaris tenen dret a deduir-se únicament en concepte de quotes suportades, un import màxim anual equivalent al 10% de les quotes repercutides al tipus impositiu previst a l’article 60, amb el límit de l’impost suportat en la seva activitat subjecta. Només s’exceptuen d’aquest càlcul, com s’ha indicat, les operacions realitzades amb béns immobles.

Els obligats tributaris als quals sigui aplicable aquest règim ho han de comunicar al ministeri encarregat de les finances, que està habilitat per aprovar els formularis corresponents per a la comunicació del règim previst en aquesta disposició.”


Per la seva part, l’article 60 de la Llei de l’IGI estableix un tipus de gravamen incrementat:

“El tipus de gravamen incrementat és d’un 9,5% i s’aplica a les prestacions de serveis bancaris i financers.”


Com s’ha indicat en els antecedents, les entitats financeres andorranes poden rebre serveis financers prestats per entitats no establertes al Principat d’Andorra, que es localitzen en territori andorrà, i que són les entitats financeres andorranes els obligats tributaris que repercuteixen i ingressen les quotes d’IGI al tipus incrementat del 9,5%, d’acord amb l’establert a l’article 52 de la Llei de l’IGI:

Article 52. Obligats tributaris en els lliuraments de béns i les prestacions de serveis

1. Són obligats tributaris de l’impost:

a) Amb caràcter general, els empresaris o els professionals que realitzen els lliuraments de béns o prestin els serveis subjectes a l’impost.
b) No obstant això, són obligats tributaris els empresaris o professionals per qui es realitzen les operacions subjectes a gravamen:
- Quan els empresaris o els professionals que realitzen els lliuraments de béns o presten els serveis subjectes a l’impost no estan establerts en l’àmbit territorial de l’impost i els destinataris de les operacions realitzades són empresaris o professionals establerts en territori andorrà.
- Quan tant l’empresari o el professional que realitzi el lliurament de béns com el destinatari de l’operació no estiguin establerts en el territori andorrà.


(...)”.


D’acord amb l’anterior, les entitats financeres repercuteixen com obligats tributaris quotes al tipus impositiu previst a l’article 60 de la Llei per serveis financers rebuts d’entitats no establertes en territori andorrà.

Per tant, atès al que s’ha exposat, la Consultant entén que en el règim especial de deducció del sector financer, al establir la Llei “un import màxim anual equivalent al 10% de les quotes repercutides al tipus impositiu previst a l’article 60”, per determinar l’import màxim anual es podrien tenir en compte les quotes repercutides al tipus incrementat per serveis rebuts d’entitats no establertes en territori andorrà, doncs es tracta de quotes d’IGI repercutides per les entitats financeres andorranes.

Així mateix, la Llei no fa referència a volum d’operacions o serveis prestats, sinó a quotes repercutides, doncs per determinar l’import màxim de deducció tampoc es tenen en compte els serveis financers prestats fora del territori d’aplicació de l’impost que donarien dret a deducció pel règim general si s’haguessin efectuat dins el mateix territori (serveis que es remuneren mitjançant una comissió subjectes a IGI al tipus del 9,5%).

QÜESTIÓ PLANTEJADA

Tenint en compte les disposicions exposades del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’IGI, la Consultant consulta:El contingut d’aquest text
és d'accés exclusiu per a usuaris subscrits

La subscripció a LesLleis.com inclou:
  • Accés il·limitat als textos refosos de lleis i reglaments
  • Lectura de textos legals vigents anteriors al BOPA
  • Inclusió de texts a demanda
  • Sense publicitat