LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social (Text refós per LesLleis.com)Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 3 d’octubre del 2008 ha aprovat la següent:

llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social

Exposició de motius

Índex

Llibre primer. Disposicions generals, àmbit d’aplicació i estructura del sistema i actes d’enquadrament
Títol I. Disposicions generals
Article 1. Objecte de la Llei
Article 2. Rang de la Llei
Article 3. Principis
Article 4. Objectiu
Article 5. Modalitats de protecció
Article 6. Estructura
Article 7. Irrenunciabilitat dels drets de la seguretat social
Article 8. Tipus de prestacions
Article 9. Millores voluntàries
Article 10. Ens encarregat de la gestió
Títol II. Àmbit d’aplicació i estructura del sistema
Capítol primer. Àmbit d’aplicació
Article 11. Camp d’aplicació
Article 12. Persones assegurades directes
Article 13. Persones assegurades indirectes
Article 14. Equiparació de drets
Article 15. Mesures per estendre els beneficis de la seguretat social
Capítol segon. Estructura del sistema
Secció primera. Qüestions generals
Article 16. Composició del sistema
Secció segona. Règim general
Article 17. Estructura del règim general
Article 18. Persones assalariades i assimilades
Article 19. Persones que realitzen una activitat per compte propi
Article 20. Persones pensionades
Secció tercera. Règims especials
Article 21. Concepte i règim jurídic
Títol III. Actes d’enquadrament
Capítol primer. Àmbit general
Article 22. Qüestions generals
Capítol segon. Inscripció
Article 23. Concepte d’empresari a l’efecte de la seguretat social
Article 24. Inscripció d’empreses
Capítol tercer. Afiliació
Article 25. Obligació d’afiliar-se
Article 26. Afiliació de les persones assalariades
Article 27. Termini per sol·licitar l’afiliació
Article 28. Afiliació de les persones que realitzen una activitat per compte propi
Article 29. Afiliació de les persones assegurades indirectes
Article 30. Número de la seguretat social
Article 31. Variació de dades de l’afiliació
Article 32. Efectes de les afiliacions indegudes
Capítol quart. Altes, baixes i variacions de dades
Article 33. L’alta en el sistema de la seguretat social
Article 34. Obligació de promoure les altes i baixes de les persones ssalariades
Article 35. Forma, termini i efectes de les sol·licituds d’altes, baixes i variacions de dades de les persones assalariades
Article 36. Forma, termini i efectes de les sol·licituds d’altes, baixes i variacions de dades de les persones que realitzen una activitat per compte propi
Article 37. Situacions assimilades a l’alta
Capítol cinquè. Disposicions comunes
Article 38. Utilització de mitjans electrònics, informàtics o telemàtics
Article 39. Conservació de dades
Llibre segon. Gestió i organització administrativa
Títol I. Gestió administrativa
Capítol primer. Naturalesa i funcions de la Caixa Andorrana de Seguretat Social
Article 40. Definició
Article 41. Estatus
Article 42. Funcions
Capítol segon. Organització general de la Caixa Andorrana de Seguretat Social
Secció primera. El Consell d’Administració
Article 43. Definició
Article 44. Composició
Article 45. Durada del mandat
Article 46. Protecció laboral de les persones assalariades que són representants
Article 47. Competències
Article 48. Elecció de la Presidència
Article 49. Competències i funcions de la Presidència
Article 50. Secretaria
Article 51. Obligació de reserva
Article 52. Termini de renovació
Article 53. Primera sessió
Article 54. Periodicitat de les reunions i actes
Article 55. Deliberacions i acords
Article 56. Canvi o substitució d’un membre
Article 57. Remuneració
Article 58. Creació, control i dissolució de comissions delegades
Article 59. Composició de comissions delegades
Secció segona. La Direcció General
Article 60. Nomenament i separació del càrrec
Article 61. Funcions i responsabilitat
Article 62. Delegació de la signatura
Secció tercera. Personal
Article 63. Marc normatiu
Article 64. Reglaments de Govern
Article 65. Reglaments interns
Capítol tercer. Eleccions al Consell d’Administració
Article 66. Procediment electoral
Article 67. Dret de vot
Article 68. Col·legis electorals
Article 69. Persones candidates
Article 70. Incompatibilitat i inelegibilitat
Article 71. Convocatòria d’eleccions
Article 72. Presentació de candidatures
Article 73. Procediment contra la denegació o acceptació de la candidatura
Article 74. Manca de candidatures
Article 75. Convocatòria
Article 76. Proclamació de resultats
Article 77. Regulació d’altres aspectes pràctics
Capítol quart. Assessoria i control
Article 78. Funcions d’assessoria i control
Article 79. Òrgans competents
Article 80. Altres mesures aplicables
Article 81. Obligació d’informar dels prestadors de serveis de salut
Article 82. Gabinet jurídic
Títol II. Gestió financera
Capítol primer. Disposicions generals
Article 83. Patrimoni de la seguretat social
Article 84. Fons de reserves de les diferents branques
Article 85. Comissió delegada pel seguiment dels fons de reserves
Article 86. Fonts de finançament
Article 87. Gestió de recursos
Article 88. Pressupost
Article 89. Préstecs entre branques
Article 90. Rescabalament per part d’una tercera persona responsable
Article 91. Rescabalament en cas d’accident de treball o malaltia professional
Capítol segon. Cotització
Secció primera. Normes generals
Article 92. Objecte
Article 93. Recàrrecs
Article 94. Obligatorietat de la cotització
Article 95. Dinàmica de l’obligació de cotitzar
Article 96. Liquidació de les quotes
Secció segona. Cotització a la branca general
Article 97. Subjectes de la cotització de les persones assalariades
Article 98. Base de cotització de les persones assalariades
Article 99. Requisit del salari mínim
Article 100. Percentatges de cotització de les persones assalariades
Article 101. Cotització de les persones que realitzen una activitat econòmica per compte propi
Secció tercera. Cotització a la branca de jubilació
Article 102. Classes de jubilació
Article 103. Cotització de les persones treballadores assalariades
Article 104. Cotització de les persones que realitzen una activitat per compte propi
Secció quarta. Disposició comuna
Article 105. Cotització de les persones beneficiàries d’una prestació econòmica a les branques general i jubilació
Secció cinquena. Cotització de les persones beneficiàries d’una pensió de jubilació
Article 106. Cotització durant la percepció d’una pensió de jubilació
Capítol tercer. Recaptació
Article 107. Concepte i competència
Article 108. Procediment
Article 109. Prescripció de les cotitzacions
Llibre tercer. Prestacions
Títol I. Qüestions generals
Article 110. Acció protectora del sistema de la seguretat social
Article 111. Condicions del dret a les prestacions
Article 112. Compatibilitat de pensions
Article 113. Pagament de les prestacions
Article 114. Prescripció de les prestacions
Article 115. Reintegrament de prestacions indegudes
Article 116. Responsabilitat de les prestacions
Títol II. Branca general
Capítol primer. Disposicions generals
Article 117. Prestacions per a les persones assalariades
Article 118. Prestacions per a les persones que realitzen una activitat per compte propi
Article 119. Prestacions per a altres col·lectius
Article 120. Inici de la cobertura de les prestacions
Article 121. Càlcul de les prestacions
Article 122. Revaloració de les prestacions
Article 123. Accident laboral
Article 124. Comunicació de la declaració d’accident laboral
Article 125. Malaltia professional
Article 126. Comissió Nacional de les Malalties Professionals
Article 127. Composició de la Comissió Nacional de les Malalties Professionals
Article 128. Actuació de la Comissió Nacional de les Malalties Professionals
Article 129. Funcions de la Comissió Nacional de les Malalties Professionals
Article 130. Malaltia comuna
Article 131. Accident no laboral
Capítol segon. Prestacions de reembossament
Article 132. Objecte
Article 133. Persones beneficiàries
Article 134. Nomenclatura
Article 135. Tarifes de responsabilitat
Article 136. Establiment de nomenclatura i tarifes de responsabilitat
Article 137. Regulació de l’assistència a l’estranger
Article 138. Col·laboració entre la Caixa Andorrana de Seguretat Social i els prestadors de serveis de salut
Article 139. Reembossament de les prestacions
Article 140. Finalització de les prestacions
Article 141. Règim d’atorgament de les prestacions
Article 142. Reembossament en cas de maternitat
Capítol tercer. Prestacions d’incapacitat temporal
Article 143. Objecte
Article 144. Consulta mèdica i certificat
Article 145. Taula de patologies, durada de la baixa i especialitat dels facultatius
Article 146. Examen complementari
Article 147. Càlcul de la prestació
Article 148. Pagament de la prestació
Article 149. Durada de la prestació
Article 150. Suspensió de la prestació en cas de maternitat o adopció
Article 151. Extinció de la prestació
Capítol quart. Prestacions de maternitat, de paternitat i de risc durant l’embaràs
Article 152. Cobertura
Article 153. Prestacions econòmiques
Article 154. Durada de la prestació
Article 155. Abonament de la prestació
Article 156. Contingut econòmic de la prestació
Article 157. Situacions especials
Article 158. Extensió de les prestacions
Article 159. Extinció
Article 160. Prestació de paternitat
Article 161. Prestació risc durant l’embaràs
Capítol cinquè. Prestacions d’invalidesa
Secció primera. Invalidesa derivada d’un accident laboral o malaltia professional
Article 162. Definició
Article 163. Persones beneficiàries
Article 164. Determinació del grau d’invalidesa
Article 165. Contingut econòmic de la pensió
Secció segona. Invalidesa derivada d’un accident no laboral o malaltia comuna
Article 166. Definició
Article 167. Persones beneficiàries
Article 168. Determinació del grau d’invalidesa
Article 169. Categories de les persones beneficiàries
Article 170. Imports de la pensió
Secció tercera. Disposicions comunes
Article 171. Revisió
Article 172. Compatibilitat de la pensió d’invalidesa amb el treball
Article 173. Compatibilitat de la pensió d’invalidesa amb altres pensions
Article 174. Pensió d’invalidesa en arribar als seixanta-cinc anys
Article 175. Pensió d’invalidesa després dels seixanta-cinc anys
Capítol sisè. Capital per defunció
Article 176. Definició
Article 177. Generació del dret
Article 178. Import
Capítol setè. Pensions de reversió
Secció primera. Qüestions generals
Article 179. Objecte
Secció segona. Pensió de viduïtat
Article 180. Generació del dret
Article 181. Persones beneficiàries
Article 182. Import de les pensions temporals
Article 183. Import de les pensions vitalícies
Article 184. Complement no contributiu de les pensions vitalícies
Article 185. Import de la pensió de viduïtat derivada d’accident de treball o malaltia professional
Article 186. Pagament de les pensions en cas de separació, divorci o dissolució de parella de fet i distribució de la pensió entre les persones beneficiàries
Article 187. Causes d’extinció de la pensió de viduïtat
Article 188. Compatibilitat
Secció tercera. Pensió d’orfenesa
Article 189. Persones beneficiàries
Article 190. Generació del dret
Article 191. Import de les pensions d’orfenesa
Article 192. Causes d’extinció de la pensió d’orfenesa
Article 193. Compatibilitat
Títol III. Branca de jubilació
Article 194. Concepte
Article 195. Requisits per generar el dret al capital
Article 196. Requisits per generar el dret a la pensió
Article 197. Pagament del capital de jubilació
Article 198. Pagament de la pensió de jubilació
Article 199. Moment del pagament
Article 200. Càlcul de l’import de la pensió
Article 201. Factor de conversió
Article 202. Pensió de jubilació abans dels seixanta-cinc anys
Article 203. Complement no contributiu de les pensions de jubilació
Article 204. Pensió de jubilació després dels seixanta-cinc anys
Article 205. Compatibilitat amb una activitat laboral
Article 206. Increment per cònjuge
Títol IV. Branca de prestacions familiars
Capítol primer. Qüestions generals
Article 207. Concepte
Article 208. Persones beneficiàries
Article 209. Tipus de prestacions
Capítol segon. Prestació familiar per fills a càrrec
Article 210. Concepte
Article 211. Requisits de les persones beneficiàries
Article 212. Contingut econòmic de la prestació
Article 213. Durada de la prestació
Capítol tercer. Prestació familiar per naixement o adopció
Article 214. Concepte
Article 215. Requisits de les persones beneficiàries
Article 216. Contingut econòmic de la prestació
Títol V. Règims especials
Capítol primer. Qüestions generals
Article 217. Definició
Article 218. Regulació
Article 219. Tipus
Capítol segon. Modalitats
Article 220. Orfes de pare i mare i les altres persones la tutela o guarda dels quals es confia a l’Estat
Article 221. Persones internades en establiments penitenciaris
Article 222. Persones amb discapacitat
Article 223. Persones assegurades voluntàries a la branca de jubilació
Article 224. Persones assalariades que cobren una retribució inferior al salari mínim i són assegurades indirectes
Article 225. Persones prejubilades
Llibre quart. Règim jurídic. Instrucció d’expedients, infraccions i sancions i recursos
Títol I. Qüestions generals
Article 226. Definició
Article 227. Legislació reguladora
Títol II. Expedients no sancionadors
Article 228. Definició
Article 229. Inici de l’expedient
Article 230. Resolució
Article 231. Notificació de la resolució
Títol III. Expedients sancionadors
Capítol primer. Disposicions generals
Article 232. Definició
Article 233. Subjectes responsables
Article 234. Suspensió de la tramitació en cas de procediment penal
Article 235. Mesures cautelars
Article 236. Prescripció de les infraccions
Article 237. Tipus d’infraccions
Article 238. Faltes lleus
Article 239. Faltes greus
Article 240. Faltes molt greus
Article 241. Irregularitats en la prescripció o prolongació de prestacions mèdiques i sanitàries
Article 242. Faltes que suposin obtenció fraudulenta de prestacions
Capítol segon. Sancions
Article 243. Criteris per graduar les sancions
Article 244. Reincidència
Article 245. Tipus
Article 246. Sancions accessòries
Article 247. Prescripció de les sancions
Capítol tercer. Procediment administratiu sancionador
Article 248. Qüestions generals
Article 249. Incoació d’un expedient sancionador
Article 250. Instrucció i tramitació
Article 251. Plec de càrrecs
Article 252. Resolució
Article 253. Notificació de la resolució
Article 254. Extinció de la responsabilitat
Títol IV. Recursos
Article 255. Decisions i resolucions de la Direcció General
Article 256. Silenci administratiu
Article 257. Resolucions del Consell d’Administració
Article 258. Accés a la via jurisdiccional
Article 259. Resolució impugnada
Disposició addicional primera
Disposició addicional segona
Disposició addicional tercera
Disposició addicional quarta
Disposició addicional cinquena
Disposició addicional sisena
Disposició addicional setena
Disposició addicional vuitena
Disposició addicional novena
Disposició addicional desena
Disposició addicional onzena
Disposició addicional dotzena
Disposició addicional tretzena
Disposició addicional catorzena
Disposició transitòria primera
Disposició transitòria segona
Disposició transitòria tercera
Disposició transitòria quarta
Disposició transitòria cinquena
Disposició transitòria sisena
Disposició derogatòria única
Disposició final primera
Disposició final segona
Disposició final tercera

Exposició de motius

El règim andorrà de seguretat social s’inicià amb l’Ordinació IV, apartat tercer, del 12 de juliol de 1966 aprovada pel Consell General, on s’especificà que començaria a regir en tot el territori andorrà a partir del dia 1 de gener de 1967.

Aquest règim, l’administració del qual s’encarregà a la Caixa Andorrana de Seguretat Social, es creà amb la finalitat de donar cobertura als beneficiaris, als seus drethavents i a les persones a càrrec seu, en situacions de malaltia, de maternitat, d’accident laboral, d’invalidesa i de defunció, incloent-hi en la secció de vellesa el pagament de pensions contributives.

Des de la seva entrada en vigor, l’abril de 1968, el règim de seguretat social ha complert els objectius pels quals va ser creat. Tanmateix, malgrat les modificacions successives acordades pel Consell General per adaptar la regulació a la situació laboral i social de cada moment, avui dia hi ha una pràctica unanimitat en l’opinió del conjunt de la societat andorrana sobre el fet que el sistema andorrà de seguretat social necessita reformes profundes. En aquest aspecte, s’ha de tenir també present que la Constitució, en l’article 30, disposa que “Es reconeix el dret a la protecció de la salut i a rebre prestacions per atendre altres necessitats personals. Amb aquestes finalitats, l’Estat garantirà un sistema de seguretat social”.

L’existència d’un consens institucional i social per a promoure una reforma del sistema partint de la legislació existent va fer possible l’adopció de modificacions parcials considerades inajornables mitjançant la Llei 4/2006, del 7 d’abril, de mesures urgents i puntuals de reforma del sistema de seguretat social, que van representar una millora de la protecció social.

La present Llei té per objectiu fer una profunda reforma del sistema de seguretat social andorrà inspirant-se en els principis de protecció i de solidaritat socials vigents en la major part dels sistemes de seguretat social pública.

La regulació del règim de seguretat social té, doncs, els objectius següents: a) garantir la viabilitat de les pensions; b) millorar el conjunt de prestacions preservant-ne l’equilibri i c) millorar l’eficàcia del sistema, racionalitzant-ne l’estructura i reordenant-ne els recursos i la gestió.

Per assolir aquests objectius, el sistema s’estructura en tres branques de protecció que són la branca general, que substitueix i engloba les dues branques de malaltia, la branca de jubilació i la nova branca de prestacions familiars, amb importants avenços en la regulació de les dues branques ja existents.

Les millores ja introduïdes per la Llei 4/2006, del 7 d’abril, de mesures urgents i puntuals de reforma del sistema de seguretat social, referents a l’ampliació del termini de cobertura dels drets de les persones assegurades en funció de la durada total d’afiliació al sistema, a l’avançament de la data de generació del dret al salari en cas de baixa per al treball, a l’augment del percentatge del salari cobert per maternitat fins al cent per cent i al càlcul de les pensions d’orfenesa, es mantenen, si bé integrades i adaptades a la regulació global i sistemàtica del sistema.

Respecte a l’àmbit d’aplicació i estructura del sistema, es distingeix entre persones assegurades directes i indirectes, es regula un règim general que inclou les persones assegurades assalariades i assimilades, les persones que realitzen una activitat per compte propi i les persones pensionades, i es creen diversos règims especials.

Es determina el règim jurídic de la Caixa Andorrana de Seguretat Social, els seus òrgans, i s’estableix el sistema d’eleccions al Consell d’Administració.

En matèria de gestió financera, es determina el patrimoni de la seguretat social, amb la creació d’uns fons de reserves, la distinció entre prestacions contributives i no contributives i la implicació del Govern en el finançament d’aquestes últimes, així com un mecanisme determinat de préstecs entre les diferents branques. Així mateix, es regula la cotització a la branca general i a la branca de jubilació i s’incrementa aquesta darrera en dos punts.

Dins de la branca general es regulen les situacions d’accident laboral, de malaltia professional, d’accident no laboral i malaltia comuna i es crea una Comissió Nacional de Malalties Professionals.

En relació a les prestacions de reembossament, la Llei contempla que les prestacions derivades d’un accident laboral, d’una malaltia professional o d’una hospitalització en un establiment convencionat s’atorguen en règim de tercer pagador, facilitant d’aquesta manera l’accés a tots els ciutadans als serveis de salut i simplificant la tramitació i la gestió administrativa, i preveu que el règim de tercer pagador es pugui aplicar a col·lectius o a prestacions determinats en despeses ocasionades per una malaltia comuna o per un accident no laboral. D’altra banda, la Llei també contempla determinats col·lectius i supòsits en què les despeses són reembossades al cent per cent.

Es modifica el sistema de prestacions d’incapacitat temporal, augmentant la quantia de la prestació, es milloren les prestacions de maternitat i es creen les prestacions de paternitat, es regulen les prestacions d’invalidesa, distingint les que deriven d’un accident laboral o d’una malaltia professional de les que deriven d’un accident no laboral i d’una malaltia comuna, establint uns diferents graus d’invalidesa i imports de la pensió, així com la conversió de la pensió d’invalidesa en pensió de jubilació.

Respecte a les pensions de reversió, es crea la diferent regulació entre les pensions temporals i vitalícies, el complement no contributiu de les pensions vitalícies i el dret a percebre la pensió de viduïtat en els supòsits de separació, divorci o dissolució d’una parella de fet.

Es flexibilitza el sistema de pensions per jubilació permetent la jubilació anticipada a partir dels cinquanta-vuit anys complint determinats requisits, i la possibilitat d’endarrerir-la fins als setanta-dos anys incrementada d’acord amb uns coeficients tècnics. S’anul·la l’atorgament de noves pensions establertes en l’article 41, del Reglament tècnic vigent fins ara i, a fi de garantir unes pensions de jubilació dignes a aquelles persones que durant la seva vida laboral han percebut salaris baixos, s’estableix un complement no contributiu per a les pensions de jubilació de manera que es garanteixen unes pensions mínimes de jubilació.

La present Llei s’estructura en quatre llibres.

El llibre primer tracta de les disposicions generals, l’àmbit d’aplicació, l’estructura del sistema i els actes d’enquadrament. En el títol primer es defineix l’objecte de la Llei, així com el seu rang. S’enuncien els principis i objectius, es defineix l’estructura, es regulen els tipus de prestacions i es declara la Caixa Andorrana de Seguretat Social com a ens encarregat de la gestió. En el títol segon es determina el camp d’aplicació i es defineixen les persones assegurades directes i indirectes. Es precisa l’estructura del sistema, amb un règim general, format per persones assalariades i assimilades, per persones que realitzen una activitat per compte propi i per persones pensionades, i diversos règims especials. En el títol tercer es regulen els actes d’enquadrament, establint una regulació diferenciada entre la inscripció de les empreses al sistema de seguretat social, l’afiliació de diferents col·lectius i les altes, les baixes i la variació de dades.

El llibre segon es refereix a la gestió i organització administrativa i està integrat per dos títols. El títol primer, sobre gestió administrativa, regula la naturalesa i les funcions de la Caixa Andorrana de Seguretat Social, la seva organització general, les eleccions al Consell d’Administració, així com totes les funcions d’assessoria i control. El títol segon, sobre gestió financera, regula en el capítol primer diverses qüestions generals, com el patrimoni, els fons de reserva, el pressupost o la possibilitat de préstecs entre branques, i el capítol segon estableix la normativa sobre cotitzacions, tant a la branca general com a la branca de jubilació, així com la recaptació.

El llibre tercer regula les prestacions i està integrat per cinc títols. El títol primer regula les qüestions generals com l’acció protectora, les condicions que han de tenir les persones per a poder ser beneficiàries de les diverses prestacions o pensions, el pagament, el període de prescripció, el reintegrament de les prestacions indegudes o la responsabilitat sobre les prestacions. El títol segon regula les prestacions de la branca general. El capítol primer conté les disposicions generals que determinen els requisits segons les persones, l’inici de la cobertura, les definicions i el règim jurídic de l’accident laboral, la malaltia professional, la malaltia comuna i l’accident no laboral. El capítol segon regula les prestacions de reembossament, determinant l’objecte, les persones beneficiàries, la nomenclatura i les tarifes de responsabilitat, les relacions entre la Caixa Andorrana de Seguretat Social i els prestadors de serveis de salut, el reembossament, la finalització i el règim d’atorgament de les prestacions, introduint un règim concret de reembossament en cas de maternitat. El capítol tercer regula les prestacions d’incapacitat temporal, establint les qüestions relatives al certificat, la taula de patologies, la durada de la baixa i l’especialitat dels facultatius, així com el càlcul, el pagament, la durada, la suspensió i l’extinció de les prestacions. El capítol quart regula de manera separada les prestacions de maternitat i inclou una prestació de paternitat i una prestació de risc durant l’embaràs. El capítol cinquè conté la regulació sobre la invalidesa, diferenciant la que deriva d’un accident laboral o d’una malaltia professional i la que deriva d’un accident no laboral o d’una malaltia comuna, amb diverses disposicions comunes. El capítol sisè regula el capital per defunció i el capítol setè conté la regulació sobre les pensions de reversió, en el seu doble àmbit de pensions de viduïtat i pensions d’orfenesa. El títol tercer regula la branca de jubilació, separant els sistemes de dret al capital i a una pensió, establint la possibilitat de sol·licitar la pensió de jubilació abans dels seixanta-cinc anys que es pot compatibilitzar amb una activitat laboral, i defineix els complements no contributius per assolir pensions mínimes de jubilació. El títol quart regula les prestacions familiars consistents en la prestació familiar per fill a càrrec i la prestació familiar per naixement o adopció. El títol cinquè regula els diferents règims especials, tant en relació amb les seves disposicions generals, com en cadascuna de les seves modalitats.

El llibre quart tracta de les infraccions i de les sancions i regula, a més, els diversos procediments existents en matèria de seguretat social tant des de la perspectiva del procediment administratiu sancionador com des de la perspectiva de la resta d’expedients que s’han d’instruir per resoldre les divergències que es plantegin entre els assegurats i la Caixa Andorrana de Seguretat Social en l’atorgament de les prestacions previstes per la Llei. Igualment es regula la via de recurs contra les decisions dictades per la Caixa Andorrana de Seguretat Social i s’atribueix a la jurisdicció administrativa el coneixement de les causes promogudes en aquesta matèria.

Finalment, la Llei garanteix, mitjançant les disposicions transitòries i addicionals oportunes, el pas sense dificultats del sistema anterior a l’actual.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.