LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Llei 17/2013, del 10 d’octubre, sobre la introducció de l’euro en el marc de l’Acord Monetari signat entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea (Text refós per LesLleis.com)


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 10 d’octubre del 2013 ha aprovat la següent:

Índex
Exposició de motius
Títol I. Introducció
Article 1. Objecte
Article 2. Definicions
Títol II. Autoritats competents
Article 3. Autoritats Nacionals Competents
Article 4. Oficina Central Nacional
Article 5. Centre Nacional d’Anàlisi de Monedes
Article 6. Centre Nacional d’Anàlisi
Article 7. Institut Nacional Andorrà de Finances
Article 8. Ministeri encarregat d’Interior
Article 9. Ministeri encarregat de les Finances
Títol III. Subjectes obligats
Article 10. Persones físiques
Article 11. Entitats que manegen efectiu
Títol IV. Normes relatives a monedes i bitllets
Capítol I. Normes relatives a les monedes
Article 12. Emissió
Article 13. Denominacions o valors nominals
Article 14. Disseny de les cares nacionals
Article 15. Ús del disseny de la cara comú de les monedes d’euro
Article 16. Monedes commemoratives
Article 17. Monedes de col·lecció
Article 18. Autenticació de les monedes d’euro
Article 19. Prova requerida i màquines de tractament de monedes
Article 20. Retirada i reemborsaments de les monedes d’euro no aptes per a la circulació
Article 21. Empaquetat de les monedes d’euro no aptes per a la circulació
Article 22. Verificacions de les monedes d’euro no aptes per a la circulació
Article 23. Mesures de control i establiment de mesures correctores
Article 24. Informes, avaluació i comunicació
Capítol II. Normes relatives als bitllets
Article 25. Denominacions i requisits dels bitllets d’euro
Article 26. Autenticació dels bitllets d’euro
Article 27. Classificació i tractament dels bitllets d’euro per màquines de tractament de bitllets
Article 28. Detecció de bitllets d’euro no aptes
Article 29. Excepcions
Article 30. Bescanvi de bitllets d’euro autèntics deteriorats
Article 31 .Retirada dels bitllets d’euro
Article 32. Procediment comú de prova per a màquines de tractament de bitllets
Article 33. Activitats de vigilància i imposició de mesures correctores
Article 34. Obligacions d’informació
Títol V. Prevenció del frau i de la falsificació
Capítol I. Monedes
Article 35. Obligacions de les entitats que manegen efectiu en relació amb les monedes d’euro
Article 36.Obligació d’entrega de monedes falsificades
Article 37. Medalles i fitxes
Article 38. Excepcions en medalles i fitxes
Article 39. Autorització d’excepcions en medalles i fitxes
Capítol II. Bitllets
Article 40. Obligacions de les entitats que manegen efectiu en relació amb els bitllets d’euro
Article 41. Detecció de bitllets d’euro falsificats
Article 42. Obligació d’entrega de bitllets d’euro falsificats
Article 43. Bitllets no autoritzats
Article 44. Normes de reproducció dels bitllets d’euro
Article 45. Aplicació de mesures contra la reproducció irregular de bitllets d’euro
Títol VI. Cooperació i assistència
Article 46. Autoritats competents en relació amb la cooperació i l’assistència
Article 47. Centralització de la informació a escala nacional
Article 48. Recollida i accés de dades tècniques i estadístiques
Article 49. Cooperació per a la protecció de l’euro contra la falsificació
Article 50. Capacitat jurídica de l’Europol
Títol VII. Taxes
Article 51. Taxa de tractament de monedes
Article 52. Taxa de tractament de bitllets
Títol VIII. Règim sancionador
Article 53. Competències
Article 54. Subjectes infractors
Article 55. Infraccions administratives
Article 56. Procediment sancionador
Article 57. Sancions
Article 58. Terminis i prescripció
Article 59. Responsabilitat
Article 60. Recursos
Disposició final primera
Disposició final segona
ANNEX

Exposició de motius

Abans de la firma de l’Acord Monetari entre el Principat d’Andorra (d’ara endavant també “Andorra”) i la Unió Europea, el 30 de juny del 2011, Andorra no tenia una moneda oficial, ni havia celebrat cap acord monetari, ni amb Estats Membres de la Unió Europea, ni amb països tercers. Les monedes i els bitllets d’Espanya i França s’utilitzaven a Andorra de facto i van ser substituïts per bitllets i monedes d’euro l’1 de gener del 2002, després que l’1 de gener del 1999, l’euro va substituir les monedes dels Estats Membres participants en la tercera etapa de la Unió Econòmica i Monetària, entre els quals hi havia Espanya i França, de conformitat amb el Reglament del Consell (EC) núm. 974/98, del 3 de maig del 1998, sobre la introducció de l’euro. Andorra també havia emès algunes monedes de col·lecció denominades diners.

Segons s’estableix en l’Acord Monetari, Andorra té el dret d’emetre monedes d’euro i té l’obligació de donar curs legal als bitllets i a les monedes d’euro emeses per l’Eurosistema. L’Acord Monetari també permet a Andorra continuar emetent monedes de col·lecció denominades diners. Addicionalment, de conformitat amb el citat Acord Monetari, Andorra té el dret d’utilitzar l’euro com la seva moneda oficial, segons estableixen el Reglament del Consell (CE) núm. 1103/97, del 17 de juny del 1997, sobre determinades disposicions relatives a la introducció de l’euro i el Reglament del Consell (CE) 974/98 del 3 de maig del 1998 sobre la introducció de l’euro.
LesLleis.com

Aquest Projecte de llei s’estructura en vuit (8) títols: Títol I. Introducció, Títol II. Autoritats Competents, Títol III. Subjectes Obligats, Títol IV. Normes relatives a monedes i bitllets, Títol V. Prevenció del frau i de la falsificació, Títol VI. Cooperació i assistència, Títol VII. Taxes i Títol VIII. Règim sancionador; i té com a finalitat garantir el correcte compliment dels compromisos adquirits per Andorra, amb la signatura de l’Acord Monetari en relació amb l’adopció de tots els actes jurídics i normes de la Unió Europea mencionats a l’Annex de l’Acord relatiu a normes comunitàries sobre bitllets i monedes d’euro i a la prevenció del frau i de la falsificació de bitllets i monedes d’euro.

Concretament, les disposicions incorporades al marc jurídic andorrà mitjançant aquest Projecte de llei són les següents:

- Normes sobre bitllets i monedes d’euro:
- Reglament (CE) 975/98 del Consell, del 3 de maig del 1998, relatiu als valors nominals i les especificitats tècniques de les monedes d’euro destinades a la circulació.
Modificat per:
Reglament (CE) 423/1999 del Consell, del 22 de febrer del 1999, pel qual es modifica el Reglament (CE) 975/98 relatiu als valors nominals i les especificitats tècniques de les monedes d’euro destinades a la circulació.
Reglament (UE) 566/2012 del Consell, del 18 de juny del 2012, que modifica el Reglament (CE) 975/98 relatiu als valors nominals i les especificitats tècniques de les monedes d’euro destinades a la circulació.
- Conclusions del Consell, del 10 de maig del 1999, sobre el sistema de control de la qualitat de les monedes d’euro.
- Conclusions del Consell del 23 de novembre del 1998 i del 5 de novembre del 2002, sobre les monedes de col·lecció.
- Recomanació C(2008) 8625 de la Comissió, del 19 de desembre del 2008, relativa a la fixació de directrius comuns respecte a les cares nacionals i l’emissió de monedes d’euro destinades a la circulació (2009/23/CE).
- Reglament (UE) 651/2012 del Parlament Europeu i del Consell, del 4 de juliol del 2012, relatiu a l’emissió de monedes d’euro.
- Comunicació de la Comissió C(2001) 600, del 22 d’octubre del 2001, relativa a la protecció dels drets d’autor sobre el disseny de la cara comú de les monedes d’euro (2001/C 318/03).
- Reglament (UE) 1210/2010 del Parlament Europeu i del Consell, del 15 de desembre del 2010, relatiu a l’autenticació de les monedes d’euro i el tractament de les monedes d’euro no aptes per a la circulació.
- Orientació del Banc Central Europeu BCE/2003/5, del 20 de març del 2003, sobre l’aplicació de mesures contra la reproducció irregular de bitllets d’euro i sobre el canvi i la retirada de bitllets d’euro.
Modificada per:
Orientació del Banc Central Europeu BCE/2013/11, del 19 d’abril del 2013, que modifica l’Orientació del Banc Central Europeu BCE/2003/5 sobre l’aplicació de mesures contra la reproducció irregular de bitllets d’euro i sobre el canvi i la retirada de bitllets d’euro.
- Decisió del Banc Central Europeu BCE/2013/10, del 19 d’abril del 2013, sobre les denominacions, especificacions, reproducció, canvi i retirada dels bitllets d’euro.
- Reglament (UE) 2532/98 del Consell, del 23 de novembre del 1998, sobre les competències del Banc Central Europeu per imposar sancions que ha estat transposada al Projecte de llei adaptant-la al fet que Andorra no és un Estat Membre de la Unió Europea.
- Normes relatives a la prevenció del frau i de la falsificació:
- Reglament (CE) 1338/2001 del Consell, del 28 de Juny del 2001, pel qual es defineixen les mesures necessàries per a la protecció de l’euro contra la falsificació.
Modificat per:
Reglament (CE) 44/2009 del Consell, del 18 de desembre del 2008, que modifica el Reglament 1338/2001 pel qual es defineixen les mesures necessàries per a la protecció de l’euro contra la falsificació.
- Decisió 2003/861/CE del Consell, del 8 de desembre del 2003, relativa a l’anàlisi i la cooperació en relació amb les monedes d’euro falsificades.
- Reglament (CE) 2182/2004 del Consell, del 6 de desembre del 2004, sobre medalles i fitxes similars a les monedes d’euro.
Modificat per:
Reglament (CE) 46/2009 del Consell, del 18 de desembre del 2008, Reglament (CE) 2182/2004 de 6 de desembre del 2004, sobre medalles i fitxes similars a les monedes d’euro.
- Decisió marc 2000/383/JHA del Consell, del 29 de maig del 2000, sobre l’enfortiment de la protecció, per mitjà de sancions penals i d’un altre tipus, contra la falsificació de moneda amb vista a la introducció de l’euro.
Modificada per:
Decisió marc 2001/888/JHA del Consell, del 6 de desembre del 2001, per la qual es modifica la Decisió marc 2000/383/JHA, sobre l’enfortiment de la protecció, per mitjà de sancions penals i d’un altre tipus, contra la falsificació de moneda amb vista a la introducció de l’euro.
- Decisió 2009/371/JHA del Consell, del 6 d’abril del 2009, per la qual es crea l’Oficina Europea de Policia (Europol).
- Decisió 2001/887/JAI del Consell, del 6 de desembre de 2001, relativa a la protecció de l’euro contra la falsificació.
- Decisió marc 2001/413/JHA del Consell, del 28 de maig del 2001, sobre la lluita contra el frau i la falsificació de mitjans de pagament diferents de l’efectiu.
- Decisió del Banc Central Europeu BCE/2010/14, del 16 de setembre del 2010, sobre la comprovació de l’autenticitat i l’aptitud dels bitllets d’euro i sobre la seva recirculació (2010/597/EU).
Modificada per:
Decisió del Banc Central Europeu BCE/2012/19 del 7 de setembre del 2012, per la qual es modifica la Decisió BCE/2010/14 sobre la comprovació de l’autenticitat i l’aptitud dels bitllets d’euro i la seva recirculació (2012/507/UE).

Títol I. Introducció

Article 1. Objecte

La present Llei té per objecte completar el règim jurídic necessari per a l’emissió, per part d’Andorra, de monedes d’euro, d’acord amb les disposicions de l’Acord Monetari entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea signat a Brussel·les el 30 de juny del 2011.

Aquesta Llei estableix les mesures necessàries relatives a l’emissió de monedes d’euro, l’autenticació de monedes i bitllets i la prevenció del frau i de la falsificació. Finalment, la Llei estableix el règim sancionador específic aplicable a aquelles conductes que suposen una infracció de les disposicions establertes en aquesta Llei i de les seves normes de desenvolupament.
Article 2. Definicions Image Image


A efectes de la present Llei, s’entén per:

- Acord Monetari: Acord Monetari entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea, signat a Brussel·les el 30 de juny del 2011, publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, núm. 79, de data 22 de desembre del 2011, i que entrà en vigor l’1 d’abril del 2012.
- Activitat irregular: la producció, la possessió, el transport, la difusió, la venda, la promoció, la importació i l’ús o intent d’utilització en operacions de reproduccions irregulars.
- Autenticació de les monedes d’euro: el procés de control de l’autenticitat de les monedes (denominades en euros) i la seva idoneïtat per circular.
- Autoritat Financera Andorrana (AFA): autoritat del sistema financer andorrà, regulada per la Llei 10/2013, de 23 de maig, de l’Institut Nacional Andorrà de Finances.
- Banc Central Europeu (BCE): el Banc Central per a la moneda única europea, l’euro.
- Bitllets i monedes falsificats: els bitllets i les monedes denominats en euros o que tenen l’aparença de bitllets i monedes d’euro, que han estat fabricats o alterats fraudulentament.
- Bitllets no aptes: bitllets d’euro que han estat classificats com a inadequats per a recirculació després de comprovar-ne l’aptitud.
- Centre Nacional d’Anàlisi (CNA): centre assignat a l’AFA al qual es fa referència a l’article 6.
- Centre Nacional d’Anàlisi de Monedes (CNAM): centre assignat a l’AFA al qual es fa referència a l’article 5.
- Centre Tècnic i Científic Europeu (CTCE): organisme creat per la Decisió 2005/37/EC dintre de la Comissió Europea i que depèn de l’Oficina Europea de Lluita contra el Frau (OLAF).
- Comissió Europea: institució de la Unió Europea regulada per l’article 17 del Tractat de la Unió Europea, que promociona i representa l’interès general de la Unió Europea i emprèn les iniciatives adequades per a aquesta finalitat.
- Consell de la Unió Europea/Consell: institució de la Unió Europea regulada per l’article 16 del Tractat de la Unió Europea composada pels ministres dels Estats Membres de la Unió Europea, que defineix la direcció política general i les prioritats de la Unió Europea.
- Conveni de Ginebra: conveni internacional per a la repressió de la falsificació de moneda, signat a Ginebra el 20 d’abril del 1929.
- Distribuïdors d’efectiu: dispositius automàtics que, mitjançant l’ús d’una targeta bancària o un altre mitjà, distribueixen bitllets d’euro al públic i efectuen un càrrec a un compte bancari, com un caixer automàtic. Les terminals de pagament automàtic amb les quals el públic pot pagar béns o serveis mitjançant una targeta bancària, efectiu o un altre mitjà de pagament, tenen una funció de retirada d’efectiu, fet pel qual també es consideren distribuïdors d’efectiu.
- Entitats de crèdit:

- Entitats operatives del sistema financer: entitats referides a l’article 3 de la Llei 7/2013 de 9 de maig, sobre el règim jurídic de les entitats operatives del sistema financer andorrà i altres disposicions que regulen l’exercici de les activitats financeres al Principat d’Andorra.
- Entitats que manegen efectiu: entitats de crèdit i, en els límits de les seves activitats de pagament, altres proveïdors de serveis de pagament, així com qualsevol altre agent econòmic que participi en el tractament i l’entrega al públic de bitllets i monedes, incloent:
- entitats que es dediquin a canviar bitllets o monedes de diferents divises, com les oficines de canvi;
- transportistes de fons;
- altres agents econòmics, com comerciants i casinos, que participin de manera accessòria en el tractament i l’entrega al públic de bitllets per mitjà de caixers automàtics (distribuïdors d’efectiu), dins del límit d’aquestes activitats accessòries.

- Estat Membre: Estat que és part dels Tractats de la Unió Europea i, per tant, subjecte als privilegis i les obligacions de l’afiliació a la Unió Europea.
- Estats participants: Estats que, en base a l’Acord amb la Unió Europea, tenen dret a utilitzar l’euro com la seva moneda oficial d’acord amb els Reglaments CE/1103/97 i CE/974/98, i han atorgat status de curs legal als bitllets i a les monedes d’euro.
- Euro: moneda única europea.
- Europol: Oficina Europea de Policia, establerta segons la Decisió del Consell del 6 d’abril del 2009 que té competències en matèria de lluita contra la delinqüència i el terrorisme.
- Eurosistema: El BCE i els bancs centrals nacionals dels Estats Membres que tenen l’euro per moneda constitueixen l’Eurosistema.
- Falsificació: qualsevol de les activitats següents:
(a) tota fabricació o alteració fraudulenta de bitllets o monedes d’euro, independentment dels mitjans utilitzats;
(b) la posada en circulació fraudulenta de bitllets o monedes d’euro falsificats;
(c) importar, exportar, transportar, rebre o procurar-se bitllets o monedes d’euro falsificats, sabent que són falsificats i amb l’objecte de posar-los en circulació;
(d) la fabricació, l’exportació, el transport, la fabricació fraudulenta, la recepció, l’obtenció o la possessió de:
- instruments, articles, programes informàtics i altres mitjans especialment adaptats per a la fabricació o l’alteració fraudulentes de bitllets i monedes d’euro; o
- hologrames o altres components que serveixin per protegir els bitllets i les monedes d’euro contra la fabricació o l’alteració fraudulentes.

- Gama de referència per a la mida de les medalles i fitxes (Gama de referència): el conjunt de combinacions entre els valors del diàmetre i els valors del gruix del cantell que s’ajusta, respectivament, a la gama de referència del diàmetre i a la gama de referència del gruix del cantell. La gama de referència del diàmetre està entre 19,00 i 28,00 mil·límetres i la gama de referència del gruix del cantell està entre el 7,00% i el 12,00% de cada valor respecte de la gama de referència del diàmetre.
- Grup d’Experts en Falsificació de Moneda (“GEFM”): grup format pels responsables del CNAM i del CTCE.
- Informació tècnica i estadística: informació a través de la qual els bitllets i les monedes falsificades poden ser identificats (descripció tècnica del tipus de falsificació) i informació sobre el nombre de bitllets i monedes falsificats pel seu origen, principalment geogràfic.
- Màquines de tractament de bitllets: màquines manejades per clients o per personal que han de tenir les característiques descrites al Reglament que desenvolupa aquesta Llei.
- Medalles i fitxes: objectes metàl·lics, a excepció del motllo o disc preformat, l’aparença o característiques tècniques dels quals són similars a les d’una moneda, però l’emissió dels quals no ha estat efectuada en virtut de la legislació interna o d’altres disposicions legals estrangeres i que, per tant, no són ni mitjans legals de pagament, ni monedes de curs legal.
- Moneda: paper de moneda (inclosos els bitllets) i diners metàl·lics, posats en circulació en virtut d’una disposició legal, inclosos els bitllets i les monedes d’euro la circulació dels quals ha estat autoritzada legalment en virtut del Reglament 974/98 del 3 de maig del 1998, sobre la introducció de l’euro.
- Monedes commemoratives: monedes destinades a la circulació i a commemorar un esdeveniment especial, tal com descriu aquesta Llei.
- Monedes d’euro no aptes per a la circulació: monedes d’euro autèntiques que han estat rebutjades durant el procés d’autenticació o monedes d’euro l’aparença de les quals ha estat alterada significativament.
- Monedes de col·lecció: monedes d’euro destinades a la col·lecció que no han estat emeses per ser posades en circulació.
- Monedes destinades a la circulació: monedes d’euro destinades a la circulació, les especificacions tècniques i valors nominals de les quals estan especificades en aquesta Llei i el Reglament que la desenvolupa.
- Monedes regulars: monedes de circulació que no són monedes commemoratives.
- Oficina Central Nacional (OCN): centre assignat a l’Àrea de Policia Criminal adscrita al Departament de Policia, al qual es fa referència a l’article 4.
- Or, plata i platí: aliatges que contenen or, plata i platí amb una puresa d’almenys 375 mg, 500 mg i 850 mg respectivament. Aquesta definició no afecta els Convenis d’encunyació aplicables als Estats Membres de la UE i a Andorra.
- Persona jurídica: tota entitat que gaudeixi de tal règim jurídic en base a la legislació en vigor, excepte els Estats o altres organismes públics que actuen en l’exercici de la seva autoritat pública i per a organitzacions públiques internacionals.
- Personal format: empleats d’entitats que manegen efectiu i que tenen:
(a) coneixement dels diferents elements de seguretat públics dels bitllets d’euro, especificats i publicats per l’Eurosistema, i capacitat per comprovar-los; i
(b) coneixement dels criteris de selecció enumerats en les normes de desenvolupament de la present Llei, i capacitat per aplicar-los en la comprovació de bitllets d’euro.

- Procediment comú de prova: procediment de prova, especificat pel BCE, que ha de ser aplicat pels bancs centrals nacionals dels Estats Membres que tenen l’euro com a moneda i els CNA o l’organisme al qual han estat delegats aquests poders, per provar les màquines de tractament de bitllets.
- Proveïdors de serveis de pagament: les següents institucions són proveïdors de serveis de pagament:
(a) entitats de crèdit;
(b) institucions de gir postal d’acord amb la legislació vigent;
(c) entitats de pagament d’acord amb la legislació vigent.

- Recirculació: l’acte d’una entitat que maneja efectiu de tornar a posar en circulació, directament o indirecta, bitllets que ha rebut.
- Reproducció: tota imatge tangible o intangible que consisteix total o parcialment en un bitllet d’euro segons les especificacions del Reglament que desenvolupa aquesta Llei, o en parts dels elements individuals del seu disseny, com el color, les dimensions, les lletres o els símbols, i que pugui assimilar-se a un bitllet d’euro o donar la impressió general de ser-ho, amb independència de:
(a) la mida de la imatge; o
(b) el material o la tècnica utilitzats per produir-la; o
(c) si s’han afegit, o no, a la imatge, elements o il·lustracions, com lletres o símbols, que no s’han tret dels bitllets; o
(d) si el disseny del bitllet, com poden ser les seves lletres o símbols, han estat alterats o no.

- Reproducció irregular: qualsevol reproducció que:
a) és il·legal conforme a les disposicions establertes en aquesta Llei i al Reglament que la desenvolupa i no hagi sigut eximida en virtut de l’apartat 2 i 3 de l’article 44; o que
b) vulnera els drets d’autor del BCE sobre bitllets d’euro; per exemple, afecta negativament el prestigi dels bitllets d’euro.

- Símbol de l’euro: el símbol que representa l’euro, (€), la representació gràfica del qual s’adjunta a l’Annex.
- Tipus de màquines de tractament de bitllets: tipus de màquines de tractament de bitllets que poden diferenciar-se d’altres màquines de tractament de bitllets d’entre les descrites al Reglament que desenvolupa aquesta Llei.


Mostra redacció anterior, vigent del 05/07/2018 al 06/12/2023
Article 2. Definicions

A efectes de la present Llei, s’entén per:

- Acord Monetari: Acord Monetari entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea, signat a Brussel·les el 30 de juny del 2011, publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, núm. 79, de data 22 de desembre del 2011, i que entrà en vigor l’1 d’abril del 2012.
- Autenticació de les monedes d’euro: el procés de control de l’autenticitat de les monedes (denominades en euros) i la seva idoneïtat per circular.
- Autoritat Financera Andorrana (AFA): autoritat del sistema financer andorrà, regulada per la Llei 10/2013, de 23 de maig, de l’Institut Nacional Andorrà de Finances.
- Banc Central Europeu (BCE): el Banc Central per a la moneda única europea, l’euro.
- Bitllets i monedes falsificats: els bitllets i les monedes denominats en euros o que tenen l’aparença de bitllets i monedes d’euro, que han estat fabricats o alterats fraudulentament.
- Bitllets no aptes: bitllets d’euro que han estat classificats com a inadequats per a recirculació després de comprovar-ne l’aptitud.
- Centre Nacional d’Anàlisi (CNA): centre assignat a l’AFA al qual es fa referència a l’article 6.
- Centre Nacional d’Anàlisi de Monedes (CNAM): centre assignat a l’AFA al qual es fa referència a l’article 5.
- Centre Tècnic i Científic Europeu (CTCE): organisme creat per la Decisió 2005/37/EC dintre de la Comissió Europea i que depèn de l’Oficina Europea de Lluita contra el Frau (OLAF).
- Comissió Europea: institució de la Unió Europea regulada per l’article 17 del Tractat de la Unió Europea, que promociona i representa l’interès general de la Unió Europea i emprèn les iniciatives adequades per a aquesta finalitat.
- Consell de la Unió Europea/Consell: institució de la Unió Europea regulada per l’article 16 del Tractat de la Unió Europea composada pels ministres dels Estats Membres de la Unió Europea, que defineix la direcció política general i les prioritats de la Unió Europea.
- Conveni de Ginebra: conveni internacional per a la repressió de la falsificació de moneda, signat a Ginebra el 20 d’abril del 1929.
- Distribuïdors d’efectiu: dispositius automàtics que, mitjançant l’ús d’una targeta bancària o un altre mitjà, distribueixen bitllets d’euro al públic i efectuen un càrrec a un compte bancari, com un caixer automàtic. Les terminals de pagament automàtic amb les quals el públic pot pagar béns o serveis mitjançant una targeta bancària, efectiu o un altre mitjà de pagament, tenen una funció de retirada d’efectiu, fet pel qual també es consideren distribuïdors d’efectiu.
- Entitats de crèdit:

- Entitats operatives del sistema financer: entitats referides a l’article 3 de la Llei 7/2013 de 9 de maig, sobre el règim jurídic de les entitats operatives del sistema financer andorrà i altres disposicions que regulen l’exercici de les activitats financeres al Principat d’Andorra.
- Entitats que manegen efectiu: entitats de crèdit i, en els límits de les seves activitats de pagament, altres proveïdors de serveis de pagament, així com qualsevol altre agent econòmic que participi en el tractament i l’entrega al públic de bitllets i monedes, incloent:
- entitats que es dediquin a canviar bitllets o monedes de diferents divises, com les oficines de canvi;
- transportistes de fons;
- altres agents econòmics, com comerciants i casinos, que participin de manera accessòria en el tractament i l’entrega al públic de bitllets per mitjà de caixers automàtics (distribuïdors d’efectiu), dins del límit d’aquestes activitats accessòries.

- Estat Membre: Estat que és part dels Tractats de la Unió Europea i, per tant, subjecte als privilegis i les obligacions de l’afiliació a la Unió Europea.
- Estats participants: Estats que, en base a l’Acord amb la Unió Europea, tenen dret a utilitzar l’euro com la seva moneda oficial d’acord amb els Reglaments CE/1103/97 i CE/974/98, i han atorgat status de curs legal als bitllets i a les monedes d’euro.
- Euro: moneda única europea.
- Europol: Oficina Europea de Policia, establerta segons la Decisió del Consell del 6 d’abril del 2009 que té competències en matèria de lluita contra la delinqüència i el terrorisme.
- Eurosistema: El BCE i els bancs centrals nacionals dels Estats Membres que tenen l’euro per moneda constitueixen l’Eurosistema.
- Falsificació: qualsevol de les activitats següents:
(a) tota fabricació o alteració fraudulenta de bitllets o monedes d’euro, independentment dels mitjans utilitzats;
(b) la posada en circulació fraudulenta de bitllets o monedes d’euro falsificats;
(c) importar, exportar, transportar, rebre o procurar-se bitllets o monedes d’euro falsificats, sabent que són falsificats i amb l’objecte de posar-los en circulació;
(d) la fabricació, l’exportació, el transport, la fabricació fraudulenta, la recepció, l’obtenció o la possessió de:
- instruments, articles, programes informàtics i altres mitjans especialment adaptats per a la fabricació o l’alteració fraudulentes de bitllets i monedes d’euro; o
- hologrames o altres components que serveixin per protegir els bitllets i les monedes d’euro contra la fabricació o l’alteració fraudulentes.

- Gama de referència per a la mida de les medalles i fitxes (Gama de referència): el conjunt de combinacions entre els valors del diàmetre i els valors del gruix del cantell que s’ajusta, respectivament, a la gama de referència del diàmetre i a la gama de referència del gruix del cantell. La gama de referència del diàmetre està entre 19,00 i 28,00 mil·límetres i la gama de referència del gruix del cantell està entre el 7,00% i el 12,00% de cada valor respecte de la gama de referència del diàmetre.
- Grup d’Experts en Falsificació de Moneda (“GEFM”): grup format pels responsables del CNAM i del CTCE.
- Informació tècnica i estadística: informació a través de la qual els bitllets i les monedes falsificades poden ser identificats (descripció tècnica del tipus de falsificació) i informació sobre el nombre de bitllets i monedes falsificats pel seu origen, principalment geogràfic.
- Màquines de tractament de bitllets: màquines manejades per clients o per personal que han de tenir les característiques descrites al Reglament que desenvolupa aquesta Llei.
- Medalles i fitxes: objectes metàl·lics, a excepció del motllo o disc preformat, l’aparença o característiques tècniques dels quals són similars a les d’una moneda, però l’emissió dels quals no ha estat efectuada en virtut de la legislació interna o d’altres disposicions legals estrangeres i que, per tant, no són ni mitjans legals de pagament, ni monedes de curs legal.
- Moneda: paper de moneda (inclosos els bitllets) i diners metàl·lics, posats en circulació en virtut d’una disposició legal, inclosos els bitllets i les monedes d’euro la circulació dels quals ha estat autoritzada legalment en virtut del Reglament 974/98 del 3 de maig del 1998, sobre la introducció de l’euro.
- Monedes commemoratives: monedes destinades a la circulació i a commemorar un esdeveniment especial, tal com descriu aquesta Llei.
- Monedes d’euro no aptes per a la circulació: monedes d’euro autèntiques que han estat rebutjades durant el procés d’autenticació o monedes d’euro l’aparença de les quals ha estat alterada significativament.
- Monedes de col·lecció: monedes d’euro destinades a la col·lecció que no han estat emeses per ser posades en circulació.
- Monedes destinades a la circulació: monedes d’euro destinades a la circulació, les especificacions tècniques i valors nominals de les quals estan especificades en aquesta Llei i el Reglament que la desenvolupa.
- Monedes regulars: monedes de circulació que no són monedes commemoratives.
- Oficina Central Nacional (OCN): centre assignat a l’Àrea de Policia Criminal adscrita al Departament de Policia, al qual es fa referència a l’article 4.
- Or, plata i platí: aliatges que contenen or, plata i platí amb una puresa d’almenys 375 mg, 500 mg i 850 mg respectivament. Aquesta definició no afecta els Convenis d’encunyació aplicables als Estats Membres de la UE i a Andorra.
- Persona jurídica: tota entitat que gaudeixi de tal règim jurídic en base a la legislació en vigor, excepte els Estats o altres organismes públics que actuen en l’exercici de la seva autoritat pública i per a organitzacions públiques internacionals.
- Personal format: empleats d’entitats que manegen efectiu i que tenen:
(a) coneixement dels diferents elements de seguretat públics dels bitllets d’euro, especificats i publicats per l’Eurosistema, i capacitat per comprovar-los; i
(b) coneixement dels criteris de selecció enumerats en les normes de desenvolupament de la present Llei, i capacitat per aplicar-los en la comprovació de bitllets d’euro.

- Procediment comú de prova: procediment de prova, especificat pel BCE, que ha de ser aplicat pels bancs centrals nacionals dels Estats Membres que tenen l’euro com a moneda i els CNA o l’organisme al qual han estat delegats aquests poders, per provar les màquines de tractament de bitllets.
- Proveïdors de serveis de pagament: les següents institucions són proveïdors de serveis de pagament:
(a) entitats de crèdit;
(b) institucions de gir postal d’acord amb la legislació vigent;
(c) entitats de pagament d’acord amb la legislació vigent.

- Recirculació: l’acte d’una entitat que maneja efectiu de tornar a posar en circulació, directament o indirecta, bitllets que ha rebut.
- Reproducció: tota imatge tangible o intangible que consisteix total o parcialment en un bitllet d’euro segons les especificacions del Reglament que desenvolupa aquesta Llei, o en parts dels elements individuals del seu disseny, com el color, les dimensions, les lletres o els símbols, i que pugui assimilar-se a un bitllet d’euro o donar la impressió general de ser-ho, amb independència de:
(a) la mida de la imatge; o
(b) el material o la tècnica utilitzats per produir-la; o
(c) si s’han afegit, o no, a la imatge, elements o il·lustracions, com lletres o símbols, que no s’han tret dels bitllets; o
(d) si el disseny del bitllet, com poden ser les seves lletres o símbols, han estat alterats o no.

- Reproducció irregular: qualsevol reproducció que:
a) és il·legal conforme a les disposicions establertes en aquesta Llei i al Reglament que la desenvolupa; o que
b) vulnera els drets d’autor del BCE sobre bitllets d’euro; per exemple, afecta negativament el prestigi dels bitllets d’euro;

- Símbol de l’euro: el símbol que representa l’euro, (€), la representació gràfica del qual s’adjunta a l’Annex.
- Tipus de màquines de tractament de bitllets: tipus de màquines de tractament de bitllets que poden diferenciar-se d’altres màquines de tractament de bitllets d’entre les descrites al Reglament que desenvolupa aquesta Llei.


Modificat per l’article 1 de la Llei 22/2023, del 15 de novembre, de modificació de la Llei 17/2013, del 10 d’octubre, sobre la introducció de l’euro en el marc de l’Acord monetari signat entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea.


Mostra redacció anterior, vigent del 30/01/2014 al 04/07/2018
Article 2. Definicions

A efectes de la present Llei, s’entén per:

- Acord Monetari: Acord Monetari entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea, signat a Brussel·les el 30 de juny del 2011, publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, núm. 79, de data 22 de desembre del 2011, i que entrà en vigor l’1 d’abril del 2012.
- Autenticació de les monedes d’euro: el procés de control de l’autenticitat de les monedes (denominades en euros) i la seva idoneïtat per circular.
- Banc Central Europeu (BCE): el Banc Central per a la moneda única europea, l’euro.
- Bitllets i monedes falsificats: els bitllets i les monedes denominats en euros o que tenen l’aparença de bitllets i monedes d’euro, que han estat fabricats o alterats fraudulentament.
- Bitllets no aptes: bitllets d’euro que han estat classificats com a inadequats per a recirculació després de comprovar-ne l’aptitud.
- Centre Nacional d’Anàlisi (CNA): centre assignat a l’INAF al qual es fa referència a l’article 6.
- Centre Nacional d’Anàlisi de Monedes (CNAM): centre assignat a l’INAF al qual es fa referència a l’article 5.
- Centre Tècnic i Científic Europeu (CTCE): organisme creat per la Decisió 2005/37/EC dintre de la Comissió Europea i que depèn de l’Oficina Europea de Lluita contra el Frau (OLAF).
- Comissió Europea: institució de la Unió Europea regulada per l’article 17 del Tractat de la Unió Europea, que promociona i representa l’interès general de la Unió Europea i emprèn les iniciatives adequades per a aquesta finalitat.
- Consell de la Unió Europea/Consell: institució de la Unió Europea regulada per l’article 16 del Tractat de la Unió Europea composada pels ministres dels Estats Membres de la Unió Europea, que defineix la direcció política general i les prioritats de la Unió Europea.
- Conveni de Ginebra: conveni internacional per a la repressió de la falsificació de moneda, signat a Ginebra el 20 d’abril del 1929.
- Distribuïdors d’efectiu: dispositius automàtics que, mitjançant l’ús d’una targeta bancària o un altre mitjà, distribueixen bitllets d’euro al públic i efectuen un càrrec a un compte bancari, com un caixer automàtic. Les terminals de pagament automàtic amb les quals el públic pot pagar béns o serveis mitjançant una targeta bancària, efectiu o un altre mitjà de pagament, tenen una funció de retirada d’efectiu, fet pel qual també es consideren distribuïdors d’efectiu.
- Entitats de crèdit:

- Entitats operatives del sistema financer: entitats referides a l’article 3 de la Llei 7/2013 de 9 de maig, sobre el règim jurídic de les entitats operatives del sistema financer andorrà i altres disposicions que regulen l’exercici de les activitats financeres al Principat d’Andorra.
- Entitats que manegen efectiu: entitats de crèdit i, en els límits de les seves activitats de pagament, altres proveïdors de serveis de pagament, així com qualsevol altre agent econòmic que participi en el tractament i l’entrega al públic de bitllets i monedes, incloent:
- entitats que es dediquin a canviar bitllets o monedes de diferents divises, com les oficines de canvi;
- transportistes de fons;
- altres agents econòmics, com comerciants i casinos, que participin de manera accessòria en el tractament i l’entrega al públic de bitllets per mitjà de caixers automàtics (distribuïdors d’efectiu), dins del límit d’aquestes activitats accessòries.

- Estat Membre: Estat que és part dels Tractats de la Unió Europea i, per tant, subjecte als privilegis i les obligacions de l’afiliació a la Unió Europea.
- Estats participants: Estats que, en base a l’Acord amb la Unió Europea, tenen dret a utilitzar l’euro com la seva moneda oficial d’acord amb els Reglaments CE/1103/97 i CE/974/98, i han atorgat status de curs legal als bitllets i a les monedes d’euro.
- Euro: moneda única europea.
- Europol: Oficina Europea de Policia, establerta segons la Decisió del Consell del 6 d’abril del 2009 que té competències en matèria de lluita contra la delinqüència i el terrorisme.
- Eurosistema: El BCE i els bancs centrals nacionals dels Estats Membres que tenen l’euro per moneda constitueixen l’Eurosistema.
- Falsificació: qualsevol de les activitats següents:
(a) tota fabricació o alteració fraudulenta de bitllets o monedes d’euro, independentment dels mitjans utilitzats;
(b) la posada en circulació fraudulenta de bitllets o monedes d’euro falsificats;
(c) importar, exportar, transportar, rebre o procurar-se bitllets o monedes d’euro falsificats, sabent que són falsificats i amb l’objecte de posar-los en circulació;
(d) la fabricació, l’exportació, el transport, la fabricació fraudulenta, la recepció, l’obtenció o la possessió de:
- instruments, articles, programes informàtics i altres mitjans especialment adaptats per a la fabricació o l’alteració fraudulentes de bitllets i monedes d’euro; o
- hologrames o altres components que serveixin per protegir els bitllets i les monedes d’euro contra la fabricació o l’alteració fraudulentes.

- Gama de referència per a la mida de les medalles i fitxes (Gama de referència): el conjunt de combinacions entre els valors del diàmetre i els valors del gruix del cantell que s’ajusta, respectivament, a la gama de referència del diàmetre i a la gama de referència del gruix del cantell. La gama de referència del diàmetre està entre 19,00 i 28,00 mil·límetres i la gama de referència del gruix del cantell està entre el 7,00% i el 12,00% de cada valor respecte de la gama de referència del diàmetre.
- Grup d’Experts en Falsificació de Moneda (“GEFM”): grup format pels responsables del CNAM i del CTCE.
- Informació tècnica i estadística: informació a través de la qual els bitllets i les monedes falsificades poden ser identificats (descripció tècnica del tipus de falsificació) i informació sobre el nombre de bitllets i monedes falsificats pel seu origen, principalment geogràfic.
- Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF): autoritat del sistema financer andorrà, regulada per la Llei 10/2013, de 23 de maig, de l’Institut Nacional Andorrà de Finances.
- Màquines de tractament de bitllets: màquines manejades per clients o per personal que han de tenir les característiques descrites al Reglament que desenvolupa aquesta Llei.
- Medalles i fitxes: objectes metàl·lics, a excepció del motllo o disc preformat, l’aparença o característiques tècniques dels quals són similars a les d’una moneda, però l’emissió dels quals no ha estat efectuada en virtut de la legislació interna o d’altres disposicions legals estrangeres i que, per tant, no són ni mitjans legals de pagament, ni monedes de curs legal.
- Moneda: paper de moneda (inclosos els bitllets) i diners metàl·lics, posats en circulació en virtut d’una disposició legal, inclosos els bitllets i les monedes d’euro la circulació dels quals ha estat autoritzada legalment en virtut del Reglament 974/98 del 3 de maig del 1998, sobre la introducció de l’euro.
- Monedes commemoratives: monedes destinades a la circulació i a commemorar un esdeveniment especial, tal com descriu aquesta Llei.
- Monedes d’euro no aptes per a la circulació: monedes d’euro autèntiques que han estat rebutjades durant el procés d’autenticació o monedes d’euro l’aparença de les quals ha estat alterada significativament.
- Monedes de col·lecció: monedes d’euro destinades a la col·lecció que no han estat emeses per ser posades en circulació.
- Monedes destinades a la circulació: monedes d’euro destinades a la circulació, les especificacions tècniques i valors nominals de les quals estan especificades en aquesta Llei i el Reglament que la desenvolupa.
- Monedes regulars: monedes de circulació que no són monedes commemoratives.
- Oficina Central Nacional (OCN): centre assignat a l’Àrea de Policia Criminal adscrita al Departament de Policia, al qual es fa referència a l’article 4.
- Or, plata i platí: aliatges que contenen or, plata i platí amb una puresa d’almenys 375 mg, 500 mg i 850 mg respectivament. Aquesta definició no afecta els Convenis d’encunyació aplicables als Estats Membres de la UE i a Andorra.
- Persona jurídica: tota entitat que gaudeixi de tal règim jurídic en base a la legislació en vigor, excepte els Estats o altres organismes públics que actuen en l’exercici de la seva autoritat pública i per a organitzacions públiques internacionals.
- Personal format: empleats d’entitats que manegen efectiu i que tenen:
(a) coneixement dels diferents elements de seguretat públics dels bitllets d’euro, especificats i publicats per l’Eurosistema, i capacitat per comprovar-los; i
(b) coneixement dels criteris de selecció enumerats en les normes de desenvolupament de la present Llei, i capacitat per aplicar-los en la comprovació de bitllets d’euro.

- Procediment comú de prova: procediment de prova, especificat pel BCE, que ha de ser aplicat pels bancs centrals nacionals dels Estats Membres que tenen l’euro com a moneda i els CNA o l’organisme al qual han estat delegats aquests poders, per provar les màquines de tractament de bitllets.
- Proveïdors de serveis de pagament: les següents institucions són proveïdors de serveis de pagament:
(a) entitats de crèdit;
(b) institucions de gir postal d’acord amb la legislació vigent;
(c) entitats de pagament d’acord amb la legislació vigent.

- Recirculació: l’acte d’una entitat que maneja efectiu de tornar a posar en circulació, directament o indirecta, bitllets que ha rebut.
- Reproducció: tota imatge tangible o intangible que consisteix total o parcialment en un bitllet d’euro segons les especificacions del Reglament que desenvolupa aquesta Llei, o en parts dels elements individuals del seu disseny, com el color, les dimensions, les lletres o els símbols, i que pugui assimilar-se a un bitllet d’euro o donar la impressió general de ser-ho, amb independència de:
(a) la mida de la imatge; o
(b) el material o la tècnica utilitzats per produir-la; o
(c) si s’han afegit, o no, a la imatge, elements o il·lustracions, com lletres o símbols, que no s’han tret dels bitllets; o
(d) si el disseny del bitllet, com poden ser les seves lletres o símbols, han estat alterats o no.

- Reproducció irregular: qualsevol reproducció que:
a) és il·legal conforme a les disposicions establertes en aquesta Llei i al Reglament que la desenvolupa; o que
b) vulnera els drets d’autor del BCE sobre bitllets d’euro; per exemple, afecta negativament el prestigi dels bitllets d’euro;

- Símbol de l’euro: el símbol que representa l’euro, (€), la representació gràfica del qual s’adjunta a l’Annex.
- Tipus de màquines de tractament de bitllets: tipus de màquines de tractament de bitllets que poden diferenciar-se d’altres màquines de tractament de bitllets d’entre les descrites al Reglament que desenvolupa aquesta Llei.


Modificades les referències a l’INAF per la disposició final primera de la Llei 12/2018, del 31 de maig, de modificació de la Llei 10/2013, del 23 de maig, de l’Institut Nacional Andorrà de Finances.


Títol II. Autoritats competents

Article 3. Autoritats Nacionals Competents Image

L’AFA i el Departament de Policia són designats com les autoritats nacionals competents per detectar monedes i bitllets falsificats.

Mostra redacció anterior, vigent del 30/01/2014 al 04/07/2018
Article 3. Autoritats Nacionals Competents

L’INAF i el Departament de Policia són designats com les autoritats nacionals competents per detectar monedes i bitllets falsificats.

Modificades les referències a l’INAF per la disposició final primera de la Llei 12/2018, del 31 de maig, de modificació de la Llei 10/2013, del 23 de maig, de l’Institut Nacional Andorrà de Finances.


Article 4. Oficina Central Nacional

1. L’Àrea de Policia Criminal del Departament de Policia és designat com a Oficina Central Nacional (OCN) segons les disposicions d’aquesta Llei i l’article 12 del Conveni de Ginebra.

2. L’OCN és l’autoritat competent per recollir informació sobre la falsificació de l’euro i per procedir a la seva anàlisi.

3. Dita oficina ha de desenvolupar les seves funcions en coordinació amb:

a) el servei d’emissions del Ministeri responsable de les Finances;
b) altres àrees, unitats i grups del Departament de Policia; i
c) oficines centrals dels altres països membres del Conveni de Ginebra.


3. L’OCN ha de centralitzar tota la informació que pugui facilitar la investigació, la prevenció i la supressió de la moneda falsificada.

Addicionalment, l’OCN fa les comunicacions necessàries en compliment dels acords existents o els que siguin establerts en el futur amb la Interpol i amb l’Europol.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.