LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Llei 1/2022, del 20 de gener, de modificació de la tarifa general de taxes sobre el consum, de la Llei 27/2008, del 20 de novembre, d’impostos especials, de la Llei 2/2018, del 22 de març, de control de les mercaderies sensibles i de la Llei 16/2019, del 15 de febrer, de regulació de l’establiment de preus mínims de venda dels productes del tabac (Text refós per LesLleis.com)


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 20 de gener del 2022 ha aprovat la següent:
LesLleis.com

Llei 1/2022, del 20 de gener, de modificació de la tarifa general de taxes sobre el consum, de la Llei 27/2008, del 20 de novembre, d’impostos especials, de la Llei 2/2018, del 22 de març, de control de les mercaderies sensibles i de la Llei 16/2019, del 15 de febrer, de regulació de l’establiment de preus mínims de venda dels productes del tabac

Exposició de motius

L’article 30 de la Llei 17/2020, del 4 de desembre, del text consolidat del Codi de Duana, i l’avís del 20-1-2021 pel qual es comunica la Nomenclatura general de productes estableixen que la Nomenclatura general de productes aplicable al Principat d’Andorra s’articula sobre la base de la prevista en el Reglament (CEE) número 2658/87 del Consell.

Recentment el Reglament d’execució (UE) 2021/1832, de la Comissió Europea, ha modificat sensiblement l’annex I del Reglament (CEE) 2658/87 i, de manera molt especial, el capítol 24, que tracta dels productes del tabac. En matèria de codificació dels productes del tabac s’ha creat a escala europea una nova categoria en què s’encabeixen els nous productes del tabac, entre els quals destaquen els destinats a ser inhalats sense combustió.

Cal assignar, doncs, a escala nacional, els tipus de gravamen escaients a aquesta nova categoria de productes en relació amb les taxes sobre el consum i l’impost especial sobre el tabac. D’altra banda amb la modificació dels codis aplicables a aquests productes del tabac podrien quedar fora de la qualificació com a mercaderies sensibles, motiu pel qual es fa necessari modificar l’abast del concepte de mercaderia sensible. Per la mateixa raó cal modificar també l’abast del concepte productes del tabac en relació a la regulació de l’establiment de preus mínims de venda dels productes del tabac.

Finalment, també s’harmonitzen els tipus de gravamen del tabac en brut per tal que, amb independència que es tracti de fulla o bé de tabac parcialment o totalment esporgat, tots els productes tinguin la mateixa càrrega impositiva.

Aquesta Llei es compon de quatre articles, d’una disposició derogatòria i d’una disposició final.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.