LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Llei 40/2022, de l’1 de desembre, de modificació de la Llei 6/2008, del 15 de maig, d’exercici de professions titulades i de col·legis professionals


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 1 de desembre del 2022 ha aprovat la següent:

Llei 40/2022, de l’1 de desembre, de modificació de la Llei 6/2008, del 15 de maig, d’exercici de professions titulades i de col·legis i associacions professionals

Exposició de motius

La Llei 6/2008, del 15 de maig, d’exercici de professions titulades i de col·legis i associacions professionals (en endavant, Llei 6/2008), modificada puntualment per la Llei 10/2012, del 21 de juny, d’inversió estrangera al Principat d’Andorra i per la Llei 26/2013, del 19 de desembre, va suposar un pas endavant significatiu en la regulació de l’exercici de les professions titulades i de les entitats jurídiques en les quals els professionals titulats poden col·legiar-se o associar-se. A través del Decret legislatiu del 26 de febrer del 2014, es va publicar el text refós de la Llei 6/2008, amb inclusió de les modificacions referides; posteriorment, la Llei 5/2019, del 31 de gener, va introduir modificacions puntuals addicionals a la Llei 6/2008.

Des que es va aprovar, la Llei 6/2008 ha garantit un marc jurídic complet i detallat pel que fa a les professions titulades i que, a més, ha estat adequat i adaptat a les circumstàncies econòmiques i socials de cada moment, prenent sempre en consideració la rellevància substancial del sector dels professionals titulats en la producció i la transmissió del coneixement i en l’activitat econòmica nacional, tant des del punt de vista dels mateixos professionals implicats com des de l’òptica dels destinataris dels seus serveis.

Ara bé, tenint en compte el dinamisme i l’evolució d’aquest sector, s’evidencia com a necessària la introducció de noves modificacions a la Llei 6/2008, les quals han de permetre actualitzar la regulació legal que conté i adaptar-la al context econòmic i social actual.

Així doncs, a través de la modificació de l’article 5, s’incorpora com a requisit d’accés a l’exercici d’una professió titulada l’acreditació que es disposa del nivell B2 de la llengua catalana, i es preveu expressament la possibilitat que la normativa sectorial aplicable a l’exercici de cada professió titulada pugui establir un nivell superior, sempre que sigui necessari i proporcional a l’activitat exercida en virtut de la professió titulada de què es tracti.

Amb aquest nou requisit es reforcen els preceptes continguts en la Llei d’ordenació de l’ús de la llengua oficial, del 16 de desembre del 1999, i se’ls dona valor, des de la perspectiva dels professionals titulats i dels serveis que presten, tot amb la voluntat d’incidir encara més en la transcendència de la llengua catalana com a llengua pròpia del poble andorrà, com a element primordial per definir la identitat nacional.

Tanmateix, i a l’efecte d’assegurar la flexibilitat necessària, mitjançant la modificació de la disposició addicional segona es preveu la possibilitat que els professionals titulats autoritzats a exercir mitjançant habilitació especial puguin acreditar el compliment del requisit relatiu a la llengua en el termini de dos anys.

D’altra banda, amb la modificació de l’article 5 referit, s’elimina el requisit d’inscripció prèvia al Registre de Professionals Sanitaris per poder obtenir l’autorització d’exercici d’una professió titulada, sense perjudici que, a través de la modificació de l’article 6, es preveu expressament que la normativa sectorial pugui establir la inscripció obligatòria als registres adients. Amb aquests canvis s’aclareix que la inscripció als registres corresponents ha d’operar amb posterioritat a l’obtenció de l’autorització d’exercici corresponent, per evitar problemes interpretatius.

L’article 5 bis, que regula el Comitè Tècnic de Valoració de l’Exercici de les Professions Titulades, també és objecte de modificacions amb la finalitat de preveure el caràcter de membre amb dret de vot del col·legi professional corresponent a la professió titulada sol·licitada i, en cas de no existir, del Consell de Col·legis Professionals; tot amb la clara voluntat d’incidir en la importància de la vessant associativa de les professions titulades, tant des del punt de vista privat com col·legial.

Paral·lelament, amb la introducció d’un article 5 ter es regulen els tipus de reconeixement als quals han de ser sotmesos els títols acadèmics oficials d’estudis d’ensenyament superior que no hagin estat emesos per l’Estat andorrà; i s’estableix que, excepte per al cas d’exercici sota la modalitat de curta durada, els títols en qüestió han d’obtenir el reconeixement acadèmic del ministeri encarregat de l’ensenyament superior i, cumulativament, el reconeixement professional del Comitè Tècnic de Valoració de l’Exercici de les Professions Titulades.

Pel que respecta a l’exercici de curta durada, i considerant les dificultats de control que planteja aquesta modalitat d’exercici i el risc d’intrusisme que representa, es modifica substancialment el procediment per acordar-la, el qual es configura, a través de la modificació de l’article 6 bis, com un veritable procediment d’autorització, amb la participació activa del col·legi professional corresponent a la professió de què es tracti, en cas que existeixi. A més, i amb la finalitat d’evitar abusos en la utilització d’aquesta modalitat d’exercici, s’estableix expressament que la intervenció de diversos professionals que actuïn per compte d’una mateixa empresa en un únic projecte no pot permetre desvirtuar el límit temporal previst per a l’exercici de curta durada.

Igualment, per garantir el control col·legial sobre les actuacions dels professionals titulats no residents, es preveu la inscripció temporal de la persona interessada al col·legi que correspongui. En darrer terme, i amb la voluntat de reforçar el règim aplicable en matèria d’exercici de curta durada, s’introdueix l’obligació de les persones o empreses que contractin els serveis d’un professional no resident de portar un registre en què han d’anotar les dates en les quals el professional s’ha desplaçat al Principat d’Andorra per prestar els seus serveis. Aquest registre ha d’estar a disposició dels inspectors en matèria de professions titulades i d’immigració.

En el mateix ordre d’idees, per mitjà de la modificació de l’article 11, es defineix com a intrusisme l’incompliment dels requisits previstos a l’article 6 bis abans referit.

També es modifiquen l’article 15, per tal de permetre que es pugui crear un col·legi professional quan ho demanin un mínim de tres professionals, i l’article 17, amb la finalitat d’adaptar-lo a les noves funcions que s’atorguen al Consell de Col·legis Professionals.

Addicionalment, en relació amb els col·legis professionals, es modifiquen els articles 18 i 19, amb la clara voluntat de reforçar les seves funcions com a entitats representatives dels professionals titulats i tenint en compte la seva finalitat essencial de vetllar perquè l’actuació dels seus col·legiats respongui als interessos i a les necessitats de la societat.

Així mateix, en virtut de la introducció de diversos canvis en el règim disciplinari i de la creació de la inspecció en matèria de professions titulades, es reforcen les potestats del Govern per dotar-lo de les eines necessàries perquè asseguri el compliment del marc legal pel que respecta a l’exercici d’aquestes professions. I també, a través de la modificació de l’article 42, s’harmonitza el Registre de Professionals Titulats a la recent modificació del Registre de Fundacions.

A través de l’addició d’una disposició addicional tercera a la Llei 6/2008, es preveu que la normativa sectorial aplicable a les professions titulades o els corresponents decrets d’estructuració del Govern i dels ministeris puguin establir que la competència en matèria de professions titulades recaigui en diversos ministeris, en funció de la professió titulada de què es tracti i per raó de la matèria tècnica que els concerneixi. Per la seva part, les tres disposicions transitòries han de permetre l’adaptació ordenada a les normes que es modifiquen.

La Llei es clou amb set disposicions finals, la primera de les quals modifica la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, per tal d’establir que el Govern ha de consultar el Consell de Col·legis Professionals per efectuar la seva anàlisi de les necessitats quantitatives i qualitatives de l’economia i de la societat andorranes en matèria d’immigració. La segona disposició final modifica puntualment la Llei dels agents i gestors immobiliaris, del 15 de desembre del 2000, pel que fa a l’organització de les proves d’aptitud que s’han de superar per poder exercir la professió d’agent i gestor immobiliari. Les cinc disposicions finals restants es dediquen a preveure la qualificació de la disposició final primera referida anteriorment; a establir el termini del qual disposen els col·legis professionals per adaptar els seus estatuts, així com els terminis perquè el Govern aprovi les disposicions reglamentàries necessàries per desenvolupar aquesta Llei i perquè presenti els projectes de consolidació dels textos legislatius que es modifiquen; i a determinar l’entrada en vigor de la Llei.
Article 1. Modificació de l’article 5

Es modifiquen la lletra d) de l’apartat 1 i els apartats 2 i 5 i s’afegeix un apartat 6 a l’article 5 de la Llei 6/2008, del 15 de maig, d’exercici de professions titulades i de col·legis i associacions professionals, que queden redactats com segueix:

Article 5. Accés a l’exercici

1. Per obtenir l’autorització d’exercici d’una professió titulada cal complir els requisits següents:

[…]

d) Estar en possessió d’un diploma oficial de llengua catalana de nivell B2 emès pel Govern d’Andorra, o d’un títol, diploma o certificat equivalent degudament reconegut pel Govern d’Andorra. La normativa sectorial aplicable a l’exercici de cada professió titulada pot establir un nivell superior al previst en aquesta lletra, que ha de ser necessari i proporcional a l’activitat exercida en virtut de la professió titulada de què es tracti.


2. L’obtenció de l’autorització d’exercici d’una professió titulada per part de persones físiques amb residència efectiva i permanent al Principat d’Andorra o que disposen d’una autorització d’immigració de treball fronterer vigent, i que no disposen de la nacionalitat andorrana, està subjecta al tracte de reciprocitat que permeti l’exercici efectiu de la professió titulada als nacionals andorrans en l’estat del qual és nacional la persona sol·licitant.

La persona sol·licitant ha de provar que es compleix el requisit de reciprocitat, excepte si és nacional d’un estat amb el qual el Principat d’Andorra ha signat i ratificat un conveni en matèria d’entrada, circulació, sojorn i establiment. La prova que es compleix aquest requisit pot efectuar-se a través de qualsevol tipus de document oficial emès per un organisme públic de l’estat del qual és nacional la persona sol·licitant.

[…]

5. La resolució del ministeri competent en matèria de professions titulades mitjançant la qual s’autoritza l’exercici d’una professió titulada s’ha d’inscriure al Registre de Professionals Titulats, Col·legis i Associacions Professionals. El ministeri l’ha de notificar al col·legi o a l’associació corresponent a la professió autoritzada i, en cas que no n’hi hagi, al Consell de Col·legis Professionals. Aquesta resolució és susceptible de ser objecte de recurs pel col·legi o l’associació professional esmentats i, en cas que no n’hi hagi, pel Consell de Col·legis Professionals.

6. L’autorització d’exercici d’una professió titulada es pot revocar d’ofici, en cas de pèrdua de l’autorització d’immigració, i de conformitat amb el procediment que s’estableixi reglamentàriament. La revocació comporta la baixa automàtica del Registre de Professionals Titulats, Col·legis i Associacions Professionals, així com dels altres registres la inscripció als quals sigui obligatòria segons la normativa sectorial aplicable, i s’ha de comunicar al col·legi professional corresponent en cas d’existir.”
Article 2. Modificació de l’article 5 bis

Es modifica l’article 5 bis de la Llei 6/2008, del 15 de maig, d’exercici de professions titulades i de col·legis i associacions professionals, que queda redactat com segueix:

Article 5 bis. Comitè Tècnic de Valoració de l’Exercici de les Professions Titulades

1. El Comitè Tècnic de Valoració de l’Exercici de les Professions Titulades és un òrgan consultiu la missió del qual és emetre un informe preceptiu sobre la concurrència dels requisits per obtenir l’autorització d’exercici de la professió titulada sol·licitada per la persona interessada, prevista a l’article 5. L’informe del Comitè Tècnic de Valoració de l’Exercici de les Professions Titulades no és vinculant, excepte pel que respecta al reconeixement professional del títol de formació, en els termes que preveu l’apartat 4 de l’article 5 ter.

2. La composició, el nomenament i la substitució dels membres, la constitució, la designació i la durada dels càrrecs, la convocatòria, el quòrum i la presa de decisions del Comitè Tècnic de Valoració de l’Exercici de les Professions Titulades es regulen per reglament.

En tot cas és membre, amb dret de vot, del Comitè Tècnic de Valoració de l’Exercici de les Professions Titulades un representant del col·legi professional corresponent a la professió titulada sol·licitada i, en cas que no n’hi hagi, un representant del Consell de Col·legis Professionals.”
Article 3. Addició de l’article 5 ter

S’addiciona l’article 5 ter a la Llei 6/2008, del 15 de maig, d’exercici de professions titulades i de col·legis i associacions professionals, que queda redactat com segueix:
LesLleis.com

Article 5 ter. Reconeixement dels títols de formació

1. Els títols acadèmics oficials d’estudis d’ensenyament superior que no hagin estat emesos per l’Estat andorrà han de ser objecte del reconeixement acadèmic corresponent per part del ministeri encarregat de l’ensenyament superior i del reconeixement professional per part del Comitè Tècnic de Valoració de l’Exercici de les Professions Titulades.

No obstant això, no és necessari el reconeixement professional per part del Comitè Tècnic de Valoració de l’Exercici de les Professions Titulades en el cas d’exercici d’una professió titulada sota la modalitat de curta durada.

2. S’entén per reconeixement acadèmic l’acreditació oficial del valor d’una qualificació estrangera d’ensenyament superior mitjançant l’equivalència amb un dels nivells que estableix el Marc andorrà de qualificacions (MAQ) i, per reconeixement professional, l’acreditació oficial del valor d’una qualificació estrangera d’ensenyament superior per accedir a l’exercici d’una professió.

3. El representant del col·legi professional davant el Comitè Tècnic de Valoració de l’Exercici de les Professions Titulades o, si escau, del Consell de Col·legis Professionals s’ha de pronunciar de forma particular sobre el reconeixement professional del títol de formació. Aquest pronunciament no és vinculant per al Comitè Tècnic de Valoració de l’Exercici de les Professions Titulades.

No obstant això, quan la decisió final del Comitè Tècnic de Valoració de l’Exercici de les Professions Titulades difereix de la posició expressada pel representant del col·legi professional o, si escau, del Consell de Col·legis Professionals, l’informe que el Comitè Tècnic de Valoració de l’Exercici de les Professions Titulades tramet al ministeri competent en matèria de professions titulades ha d’indicar i desenvolupar els arguments que fonamenten la seva decisió pel que respecta al reconeixement professional del títol de formació.

4. La decisió final continguda a l’informe del Comitè Tècnic de Valoració de l’Exercici de les Professions Titulades sobre el reconeixement professional del títol de formació resulta vinculant per a la resolució de la sol·licitud d’autorització d’exercici de la professió titulada per part del ministeri competent en matèria de professions titulades.”
Article 4. Modificació de l’article 6

Es modifica l’apartat 1 de l’article 6 de la Llei 6/2008, del 15 de maig, d’exercici de professions titulades i de col·legis i associacions professionals, que queda redactat com segueix:

Article 6. Requisits d’exercici

Poden exercir una activitat professional titulada les persones que, a més de complir les condicions especificades a l’article 5, compleixen els requisits següents:

1. Estar inscrites en el Registre de Professionals Titulats, Col·legis i Associacions Professionals com a exercents de la professió titulada, sigui per compte propi o per compte aliè. La normativa sectorial aplicable a l’exercici de cada professió titulada pot establir la inscripció obligatòria a altres registres.

[…].”
Article 5. Modificació de l’article 6 bis

Es modifica l’article 6 bis de la Llei 6/2008, del 15 de maig, d’exercici de professions titulades i de col·legis i associacions professionals, que queda redactat com segueix:

Article 6 bis. Requisits d’exercici de curta durada

1. Pot exercir una activitat professional titulada, durant un període que no pot superar els trenta dies per any natural, qualsevol professional no resident si compleix el requisit previst a l’article 5, apartat 1, lletra b).

La normativa sectorial aplicable a l’exercici de cada professió titulada pot establir modalitats alternatives per al còmput del termini previst en aquest apartat.

2. La intervenció de diversos professionals que actuïn per compte d’una mateixa empresa en un únic projecte no pot desvirtuar el límit temporal previst a l’apartat anterior. La vulneració d’aquest principi es considera un supòsit d’intrusisme, segons el que està previst a l’article 11.

3. El professional que vulgui exercir una professió titulada en les circumstàncies previstes a l’apartat 1 ha de sol·licitar l’autorització al ministeri competent en matèria de professions titulades, amb una antelació mínima de deu dies hàbils respecte a la data prevista per començar l’activitat que suposa l’exercici de la professió titulada. A la sol·licitud ha d’indicar el tipus i l’abast de l’activitat esmentada, el lloc o els llocs on es desenvoluparà, la durada estimada de l’activitat i, si escau, les obres en les quals té previst intervenir. Així mateix, ha de justificar la raó que motiva l’exercici professional de curta durada i ha d’aportar la documentació indicada en aquest article.

4. En el cas de professions col·legiades, s’ha d’adjuntar a la sol·licitud referida a l’apartat anterior una còpia del títol acadèmic oficial d’estudis d’ensenyament superior andorrà o la resolució de reconeixement acadèmic de la titulació exigida per exercir la professió emesa pel ministeri encarregat de l’ensenyament superior. Així mateix, s’ha d’adjuntar un certificat acreditatiu de la col·legiació efectiva i vigent en un estat membre de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu, del compliment de les disposicions aplicables en matèria d’incompatibilitats, i que la persona interessada no es troba afectada per cap tipus de prohibició per a l’exercici de l’activitat o per cap tipus de sanció disciplinària, així com de la vigència d’una assegurança que cobreixi expressament la responsabilitat derivada de l’activitat que es pretén exercir a Andorra.

5. En el cas de professions no col·legiades, s’ha d’adjuntar a la sol·licitud indicada anteriorment una còpia del títol acadèmic oficial d’estudis d’ensenyament superior andorrà o la resolució de reconeixement acadèmic de la titulació exigida per exercir professió emesa pel ministeri encarregat de l’ensenyament superior, així com un certificat acreditatiu que el professional està en possessió d’una assegurança que cobreixi la responsabilitat derivada de l’activitat que es pretén exercir a Andorra.

6. En el cas que el professional no compleixi els requisits previstos als apartats anteriors d’aquest article, que no s’hagi efectuat la sol·licitud esmentada a l’apartat 3 amb l’antelació que s’hi assenyala o que la mateixa sol·licitud ometi en tot o en part les dades o els documents requerits, el ministeri competent en matèria de professions titulades dicta una resolució en què denega l’exercici de curta durada de la professió titulada.

Tant la resolució denegatòria com la resolució que acorda l’exercici de curta durada han de dictar-se en el termini màxim de deu dies hàbils i s’han de notificar al professional interessat i al col·legi o l’associació corresponent a la professió de què es tracti, en cas que existeixi. La resolució del ministeri és susceptible de ser objecte de recurs per la persona interessada i el col·legi o l’associació professional corresponent.

7. Així mateix, en el cas de professions col·legiades, el ministeri competent en matèria de professions titulades ha de remetre una còpia de la sol·licitud i la documentació presentades per la persona interessada al col·legi corresponent a la professió de què es tracti, en cas que existeixi, en el termini màxim de tres dies hàbils des que rep la sol·licitud, a l’efecte que el col·legi professional corresponent n’acordi la inscripció temporal en el termini màxim de deu dies hàbils des de la recepció de la còpia de la sol·licitud i sempre que hagi recaigut la resolució favorable del ministeri. Aquesta inscripció temporal comporta la subjecció de la persona interessada a les disposicions disciplinàries legals i estatutàries i els codis deontològics vigents, igual que els altres membres.

En cas que el col·legi professional corresponent consideri que la persona interessada no compleix els requisits previstos en aquest article, ho ha de comunicar immediatament al ministeri competent en matèria de professions titulades, el qual ha de valorar els motius expressats pel col·legi professional abans de resoldre la sol·licitud presentada per la persona interessada.

8. El ministeri competent en matèria de professions titulades ha de traslladar al Registre de Professionals Titulats, Col·legis i Associacions Professionals i al Servei d’Immigració totes les resolucions d’exercici de curta durada.

9. Les persones o empreses que contractin els serveis d’un professional no resident han de portar un registre per anotar les dates en les quals el professional s’ha desplaçat al Principat d’Andorra per prestar els seus serveis. Aquest registre ha d’estar a disposició dels inspectors en matèria de professions titulades i en matèria d’immigració.

10. Els professionals que exerceixin una professió titulada en les circumstàncies previstes en aquest article resten sotmesos a les normes deontològiques i a les normes estatutàries dictades pel col·legi respectiu, així com a qualsevol altra norma de caràcter professional, jurídic o administratiu que estigui directament relacionada amb la titulació de què es tracti i, en particular, pel que respecta a la definició de la professió, l’ús de títols i la negligència professional greu que es trobi directament i específicament relacionada amb la protecció i la seguretat del consumidor.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.