LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra


Decret d’aprovació del Reglament urbanístic


Exposició de motius

El 29 de desembre del 2000 el Consell General d’Andorra va aprovar la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme, publicada en el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra el 24 de gener del 2001.

La Llei general d’ordenació del territori i urbanisme és una llei innovadora que com assenyala la seva exposició de motius pretén superar el marc urbanístic anterior, caracteritzat per una intervenció pública centrada en la fase de l’edificació i basada en mesures limitadores o prohibitives, amb escassa o nul·la incidència en la fase de previsió dels desenvolupaments urbans i de la implantació dels serveis, per establir en el seu lloc un nou sistema d’ordenació urbanística i territorial, presidit pels principis de la utilització racional del sòl, l’interès públic, la funció social de la propietat i la justa distribució dels beneficis i càrregues derivats del procés urbanístic. Aquest nou sistema ha de fer possible, en paraules de l’esmentada exposició de motius, una ordenació del territori previsora i protectora, l’obtenció de sòl públic per satisfer les necessitats col·lectives i el creixement harmoniós i ponderat dels nuclis d’activitat i habitatge juntament amb les infraestructures, els equipaments i els serveis inherents a aquest creixement i al benestar general.

La Llei general d’ordenació del territori i urbanisme estableix el marc legal d’aquest nou sistema i remet al poder reglamentari del Govern la tasca de complementar i desenvolupar les seves previsions. D’acord amb l’article 53.c) de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme, aquest desplegament reglamentari s’ha d’efectuar mitjançant el Reglament urbanístic, el Reglament d’urbanització i el Reglament de la construcció. D’altra banda, la disposició final cinquena de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme faculta el Govern per a la redacció dels reglaments necessaris per a la seva aplicació així com per procedir a la seva adaptació o actualització.

Segons l’article 58 de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme, el Reglament urbanístic ha de contenir tota la normativa necessària per a l’execució de la planificació i, en especial, el conjunt de disposicions tècniques destinades a definir els criteris de valoració dels terrenys, de la seva reparcel·lació, de la justa compensació i de l’equidistribució de les càrregues urbanístiques.

En compliment d’aquest mandat legal, el Govern ha elaborat aquest Reglament urbanístic, integrat per cinc títols referits als principis i disposicions generals que regeixen l’activitat urbanística, la classificació i el règim urbanístic del sòl, els instruments de planejament del Govern i dels comuns, la normativa reguladora de l’execució del planejament i el règim de valoracions.

Atesa la novetat del nou sistema urbanístic, la regulació reglamentària d’aquestes matèries s’ha fet voluntàriament concisa i limitada a completar o a desenvolupar els preceptes de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme que requerien un complement normatiu per tal de poder ser aplicats pels comuns en formular i aprovar els plans d’ordenació i urbanisme parroquial. Els resultats de la seva aplicació i les demandes que generi l’experiència i la pràctica urbanística seran els que diran si és convenient, en el futur, la seva ampliació, adaptació o actualització.

A proposta del ministre d’Ordenament Territorial, previ informe de la Comissió Tècnica d’Urbanisme, el Govern en la sessió del 28 d’agost del 2002 aprova el Reglament Urbanístic.
Article únic

S’aprova el Reglament urbanístic que entra en vigor el dia següent de ser publicat en el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.