LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Decret d’aprovació del Reglament de la Llei 11/2005, del 13 de juny, d’aplicació de l’Acord entre el Principat d’Andorra i la Comunitat Europea relatiu a l’establiment de mesures equivalents a les previstes a la Directiva 2003/48/CE del Consell en matèria de fiscalitat dels rendiments de l’estalvi en forma de pagament d’interessos


Exposició de motius

La Llei 11/2005, del 13 de juny, d’aplicació de l’Acord entre el Principat d’Andorra i la Comunitat Europea relatiu a l’establiment de mesures equivalents a les previstes a la Directiva 2003/48/CE del Consell en matèria de fiscalitat dels rendiments de l’estalvi en forma de pagament d’interessos aprovada el 13 de juny del 2005 preveu el desenvolupament de forma reglamentària de determinats aspectes regulats en la Llei.

Aquest Reglament desenvolupa certs aspectes relacionats amb les obligacions de l’agent pagador així com els procediments relatius a la gestió, liquidació i control de la retenció. Concretament, s’estableix el procediment d’inscripció al Registre d’agents pagadors, el contingut del Registre de retencions, s’especifica el format de les declaracions de les retencions, es regula el procediment per efectuar el seu pagament i s’estableixen les condicions que ha de complir l’informe d’auditoria. Així mateix, el Reglament defineix el model de les declaracions d’inici, finalització o suspensió de pagament d’interessos a beneficiaris efectius i el model de declaracions de les retencions.

A proposta del ministre de Finances, el Govern en la sessió del 29 de juny del 2005, aprova el Reglament de la Llei 11/2005, del 13 de juny, d’aplicació de l’Acord entre el Principat d’Andorra i la Comunitat Europea relatiu a l’establiment de mesures equivalents a les previstes a la Directiva 2003/48/CE del Consell en matèria de fiscalitat dels rendiments de l’estalvi en forma de pagament d’interessos.
Article únic

S’aprova el Reglament de la Llei 11/2005, del 13 de juny, d’aplicació de l’Acord entre el Principat d’Andorra i la Comunitat Europea relatiu a l’establiment de mesures equivalents a les previstes a la Directiva 2003/48/CE del Consell en matèria de fiscalitat dels rendiments de l’estalvi en forma de pagament d’interessos, que entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.