LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Decret d’aprovació del Reglament de gestió i caça d’espècies sotmeses a pla de caça en terreny cinegètic comú


Exposició de motius

Vista la Llei del Govern, del 15 de desembre del 2000;

Vista la Llei de caça, del 13 d’abril del 2000;

Vist el Decret d’aprovació del Reglament d’aplicació de la Llei de caça, del 13 d’agost del 2014;

Vist el Decret d’aprovació del Reglament de gestió i caça d’espècies sotmeses a pla de caça en terreny cinegètic comú del 10 de juliol del 2013;

Atès que es regula l’obligatorietat de dur roba de seguretat només per la modalitat de caça en batuda i es recomana l’ús per les modalitats d’espera i aproximació.

A proposta del ministre de Turisme i Medi Ambient i en execució de l’acord de Govern, en la sessió del dia 13 d’agost del 2014, decreta:
Article únic

S’aprova el Reglament de gestió i caça d’espècies sotmeses a pla de caça en terreny cinegètic comú, que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.